Warning
This page is located in archive.

B2M37MAM – Mikroprocesory

Cílem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi mikroprocesorových systémů, naučit je používat interní periferie procesoru, připojit externí obvody ke sběrnici procesoru a realizovat rozšíření paměťového nebo vstupně/výstupního prostoru. Naučit studenty vytvořit jednoduché programy v jazyce symbolických adres, v jazyce C a kombinaci obou jazyků. Po absolvování předmětu by měl student měl umět navrhnout a zrealizovat jednodušší mikroprocesorový systém včetně připojení nezbytných periferií a realizace potřebného programového vybavení.

Aktivní účast na cvičeních je povinná, akceptovány jsou dvě řádně omluvené absence. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.

Důležité linky

Učitelé

Jméno Konzultační hodiny E-mail Místnost
Přednášející Stanislav Vítek Po domluvě emailem viteks@fel.cvut.cz T2:B2-719
Petr Skalický Po domluvě emailem skalicky@fel.cvut.cz T2:B2-718
Cvičící Petr Skalický Po domluvě emailem skalicky@fel.cvut.cz T2:B2-718
Stanislav Vítek Po domluvě emailem viteks@fel.cvut.cz T2:B2-719
Ondřej Nentvich Po domluvě emailem nentvond@fel.cvut.cz T2:B3-543
Josef Krška Po domluvě emailem josef.krska@fel.cvut.cz T2:B2-825

Hodnocení

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
Úlohy 35 15
Test v semestru 10 0
Zápočet 45 15
Semestrální práce 20 10
Zkouška - test 30 15
Zkouška - příklady 15 7
Celkem 110 50 (E)

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90+ výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Zápočet

Pro úspěšné získání zápočtu z předmětu Mikroprocesory je třeba získat alespoň 15/45 bodů ze semestru, zejména z úloh, které procvičují látku základních obvodů (FPGA část) a jednotlivých periférií mikrokontrolérů (ARM část).

Zkouška

Zkouška je rozdělena na dvě části, kde první tvoří teoretický test složený z cca 30 otázek z odvykládané látky, tj. ze cvičení a přednášek. Tématické okruhy jsou témata přednášek, které lze nalézt v sekci Přednášky.

Druhá část je praktická a bude se skládat ze dvou příkladů zaměřených na zapojování periférií (dekodéru, posuvného registru, brány, sedmisegmentového displeje, SPI paměti apod.) s napsáním krátkého pseudo kódu pro obsluhu dané periferie z mikrokontroléru.

Na známku E je třeba získat celkově alespoň 50 bodů ze semestru + zkoušky, kde min. 15 bodů tvoří úlohy ze zápočtu, min. 10 bodů ze semestrální práce. Dále min. 15 bodů z testu a min. 7 bodů z příkladové části zkoušky.

courses/b2m37mam/start.txt · Last modified: 2023/09/18 15:20 by nentvond