Warning
This page is located in archive.

ARM02 - Světelný had (ASM)

Bodový zisk 2 b
Použitý jazyk ASM
Vzorový program ARM02_Snake.zip

Naprogramujte v jazyce symbolických adres (Assembler) hada na řadě LED.

Zadání

  • V jazyce symbolických adres navrhněte program hada o délce alespoň 2 segmenty na některé z rozšiřujících desek
  • Pro zobrazení využijte na MAM-Shield řadu 12 (8) LED nebo na Funduinu můžete využít 4 LED či segmenty dynamického displeje
  • Pohyb hada řiďte prodlevou s vhodně zvolenou periodou (například 0.5 s)
Pozor na výchozí hodnoty u registru MODER
  • Využijte kostru programu jazyka symbolických adres na blikání LED a rozšiřte ho o posun hada.
  • Ideálním řešením je využití funkce rotace LSR nebo LSL pro pohyb hada po řadě LED ze zjednodušené instrukční sady.
  • Pokud budete využívat na Funduinu 4 LED, tak je berte jako skupinu 3+1 (PA567 + PB6)
  • Pro plný svit LED D2-D4 (PA67 a PB6) na Funduinu je třeba nastavit těmto LED typ výstupu na Open-Drain (OD), naopak pro D1 (PA5) nechte typ výstupu Push-Pull, byť bude LED trochu svítit.
    • Vysvětlení: Jelikož Funduino je napájeno 5V, ale MCU pouze 3.3V, tak tyto LED nelze plně vypnout v režimu Push-Pull, proto je třeba nastavit výstup jako OD. V případě, že by se odpojila činnost LD2 na Nucleu (prosíme nemodifikovat), tak lze také docílit zhasnutí D1 v režimu OD.
courses/b2m37mam/homeworks/b_hw02.txt · Last modified: 2023/09/21 16:20 by nentvond