Warning
This page is located in archive.

13. DMA

Cíle cvičení

 1. Seznámit se s konfigurací přímého přístupu do paměti (Direct Memory Access - DMA), který bude ukládat data z AD převodníku do paměti bez zásahu programu

Co je třeba si připravit

Podklady pro cvičení

Projekty

Kódy pro cvičení

Inicializace DMA s TIM4_CH4

uint16_t ADC1_DMA_Result;
 
void initADC1_DMA(void){
	RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_ADC1EN;
 
	ADC1->CR2  |= ADC_CR2_ADON;		            // povoleni ADC
	ADC1->SQR3 |= 0 << ADC_SQR3_SQ1_Pos;		        // vyber CH0 do sekvence SQ0
	ADC1->SMPR2 |= 7 << ADC_SMPR2_SMP0_Pos;		        // nastaveni prevodu CH0 na 480 cyklu
	ADC1->CR2  |= ?? << ADC_CR2_EXTSEL_Pos;	        // zdrojem udalosti je TIM4_CH4
	ADC1->CR2  |= ?? << ADC_CR2_EXTEN_Pos;	            // reakce event triggeru
 
	RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
	GPIOA->MODER |= ??;	                    // Nastaveni PA0 na analogovy mod
 
	// DMA cast nastaveni
	RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA2EN;				// povoleni hodin do DMA2
 
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA;					// povoleni ADC pro DMA prenos
	//ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT;					// povoleni kontinualniho rezimu
	ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DDS;					// povoleni dalsich DMA pozadavku
 
	DMA2_Stream0->CR = (0x00 << DMA_SxCR_CHSEL_Pos); 	    // vyber kanalu CH0 jako zdroj DMA pozadavku
	DMA2_Stream0->CR |= 0x01 << DMA_SxCR_MSIZE_Pos;		    // nastaveni velikosti dat v pameti bude 16 bitu
	DMA2_Stream0->CR |= 0x01 << DMA_SxCR_PSIZE_Pos;		    // nastaveni velikosti dat periferie na 16 bitu
	DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_CIRC;				// nastaveni DMA na kruhovy rezim
	DMA2_Stream0->CR |= (0x00 << DMA_SxCR_DIR_Pos);		    // nastaveni smeru toku dat P->M
	DMA2_Stream0->NDTR = 1;						// velikost bufferu dat
 
	DMA2_Stream0->M0AR = &ADC1_DMA_Result;				// adresa pro ulozeni dat z DMA (do pameti)
	DMA2_Stream0->PAR = &ADC1->DR;					// adresa zdroje dat pro DMA (z periferie)
 
	DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_EN;				// spusteni DMA
 
	//ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;					// spusteni A/D prevodniku
}

Inicializace TIM4 pro ADC

void initTIM4(void){
	RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;	// povoleni hodin do bloku TIM4
 
	TIM4->PSC = 160;
	TIM4->ARR = 1000;
 
    // povoleni compare mode (output) a vybereme PWM rezim
	TIM4->CCMR2 |= (0x00 << TIM_CCMR2_CC4S_Pos) | (0x07 << TIM_CCMR2_OC4M_Pos); 	
	TIM4->CCR4 = 5;
 
	TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC4E;
	TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;		// spustime casovac TIM4
}

Hlaní program

int main(void){
 
 initADC1_DMA();
 initTIM4(); 
 
 while (1){
	 if(DMA2->LISR & DMA_LISR_TCIF0){
		 DMA2->LIFCR |= DMA_LIFCR_CTCIF0;
		 // zpracovani dat - data jsou ulozena v promenne ADC1_DMA_Result;
	 }
 }
}

courses/b2m37mam/labs/13.txt · Last modified: 2023/09/22 14:30 by skalicky