Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B2M37MAM – Mikroprocesory

Cílem předmětu je seznámit studenty s vlastnostmi mikroprocesorových systémů, naučit je používat interní periferie procesoru, připojit externí obvody ke sběrnici procesoru a realizovat rozšíření paměťového nebo vstupně/výstupního prostoru. Naučit studenty vytvořit jednoduché programy v jazyce symbolických adres, v jazyce C a kombinaci obou jazyků. Po absolvování předmětu by měl student měl umět navrhnout a zrealizovat jednodušší mikroprocesorový systém včetně připojení nezbytných periferií a realizace potřebného programového vybavení.

Důležité linky

Učitelé

Jméno Konzultační hodiny E-mail Místnost
Přednášející Stanislav Vítek Po domluvě emailem viteks@fel.cvut.cz T2:B2-719
Petr Skalický Po domluvě emailem skalicky@fel.cvut.cz T2:B2-718
Cvičící Petr Skalický Po domluvě emailem skalicky@fel.cvut.cz T2:B2-718
Stanislav Vítek Po domluvě emailem viteks@fel.cvut.cz T2:B2-719
Ondřej Nentvich Po domluvě emailem nentvond@fel.cvut.cz T2:B3-543
Josef Krška Po domluvě emailem josef.krska@fel.cvut.cz T2:B3-543

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90+ výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
úlohy 40 20
Zkouška 60 30

Účast na výuce

Aktivní účast na cvičeních je při kontaktní výuce povinná, akceptovány jsou dvě řádně omluvené absence. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.

počáteční info určené ke smazání uživatelem

courses/b2m37mam/start.txt · Last modified: 2021/07/19 11:04 by nentvond