Warning
This page is located in archive.

ZS 2014

Organizace

Seminář probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 16:15 (střídavě 2 a 4 akademické hodiny) v E-311 na Karlově náměstí, (viz stránku s podrobným programem semináře).
Klasifikovanou součástí jsou programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, jejichž řešení musí být akceptováno systémem automatického online vyhodnocování. Využívat budeme Archív regionálních kol ACM soutěže, podle potřeby případně další.

CTU Open Contest

Účastníky semináře podporujeme v účasti v soutěži CTU Open Contest a ACM International Collegiate Programming Contest, která probíhá v říjnu a listopadu.

Minisoutěže

V semestru je několik minisoutěží, typicky ve čtyřhodinovém semináři, v každé jsou k dispozici dvě kola některých dřívějších regionálních ACM soutěží, každý účastník podle svých možností řeší kteroukoli z úloh těchto dvou kol. K zápočtu je nutno za semestr vyřešit celkem alespoň 12 úloh prezenčně v minisoutěžích, kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic nebo málo, musí ztrátu dohnat v jiné minisoutěži.

Prezentace

Povinnou součásti semináře jsou prezentace dvojic posluchačů. Každá dvojice prezentuje dvakrát za semestr. Prezentace probíhají v týdnu po minisoutěži a každá dvojice prezentuje řešení nebo rozbor některé z těch úloh této minisoutěže, které členové dvojice v minisoutěži neřešili. Délka prezentace je cca 15 minut, na jednom semináři vystoupí 3 nebo 4 dvojice. Zbývající čas semináře je podle potřeby rezervován pro vyučující a doplňující výklad algoritmů, rozbor úloh apod.

Domácí úlohy

Další body kromě povinných k zápočtu lze shromažďovat řešením úloh doma. Každá doma úspěšně vyřešená úlohy je hodnocena 1 bodem. Úlohy k domácímu řešení je nutno čerpat z určených okruhů (viz stránku s podrobným programem semináře). Lze je řešit kdykoli a odevzdávat kdykoli během semestru. Nevyřešené úlohy z minisoutěže lze také odevzdávat jako domácí do příštího týdne.

Průběžné bodování
Po zahájení semestru tu bude odkaz nebo tabulka.

Zápočet a známkování

Úloha vyřešená prezenčně v minisoutěži je hodnocena 3 body, úloha vyřešená doma nebo mimo soutěź má hodnotu 1 bodu. V semestru je nutno vyřešit alespoň 12 úloh prezenčně v minisoutěžích a dále lze úlohy řešit doma. Každý účastník musí během semestru alespoň dvakrát přednést prezentaci řešení některé úlohy. Klasifikace proběhne v posledním týdnu semestru, je nutno do té doby vyřešit adekvátní počet úloh.

Závěrečné známkování je dáno celkovým počtem získaných bodů

 D: 36 -- 41  
 C: 42 -- 47 
 B: 48 -- 53
 A: 54 a více  

Ve výběrovém semináři s klasifikací E nepočítáme :-D.

Seminář vedou
Marko Genyk-Berezovskyj
Tomáš Tunys


courses/acm_all/2014_zs/main.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)