Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Celkové hodnocení 2018/19

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT, ale používá se upravené bodové hodnocení. Body získané z písemné zkoušky (20 až 60 bodů) se přičtou k bodům ze cvičení (30 až 89).

Následující tabulka platí jedině tehdy, pokud písemná práce byla napsaná na 20 a více bodů.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 120 a více výborně
B 110 - 119 velmi dobře
C 100 - 109 dobře
D 90 - 99 uspokojivě
E 75 - 89 dostatečně
F méně než 75 nedostatečně

Pozn.

  • Písemku je nutné napsat na 20 a více bodů, tedy aspoň na 1/3. V opačném případě se zkouška musí bezpodmínečně opakovat, a to bez ohledu na dosažený počet bodů ze cvičení.
  • Letos se nabízí vynikajícím studentům možnost získat zkoušku za A bez písemné práce, avšak pouze tehdy, pokud obdrží 90 a více bodů ze cvičení, což znamená výborné vyřešení všech prací.
  • Získá-li někdo jen 89 a méně bodů ze cvičení, pak musí k písemce.

Hodnocení ze semestru a zápočet

Během semestru se studenti hodnotí za domácí úkoly a týmový projekt. Zápočet obdržíte, pokud získáte 30 bodů a přitom dosáhnete minim v kategoriích. Nesplnění některé části hodnocení (např. týmový projekt za méně než 10 bodů) bude mít za následek neudělení zápočtu.

Kategorie Body Nutné
minimum
4 domácí úkoly 42 16
Aktivita ve cvičení 8 0
Týmový projekt 50 10
Celkem 100 Zápočet si žádá 30 a více bodů.

Pozn.

  • Minimum znamená, že příslušná kategorie se uzná, pokud se v ní dosáhnete alespoň minima.
  • Součet obou minim je sice jen 26, ale zápočet požaduje, abyste se aspoň v něčem ukázali neminimální, tedy aspoň o bitový ždibec.

Podrobný přehled bodů za jednotlivé úkoly https://dcenet.felk.cvut.cz/apo/

Pro zvládnutí a plynulost výuky během cvičení je potřeba, aby se studenti připravovali a minimálně si zopakovali znalosti uvedené v přípravě na cvičení. Příprava vychází z předchozích přednášek nebo předmětů z předchozího semestru.

Zkouška

Zkouška se skládá ze dvou částí:

Kategorie Body Nutné
minimum
Písemná část zkoušky 60 20
Ústní část zkoušky +/- 10 0
  • Nedosáhne-li student na 20 bodů, písemná zkouška bude automaticky hodnocena jako nevyhovující a nelze ji opravit ústním zkoušením.
  • Výborní studenti, kteří získají ze cvičení 90 a více bodů, budou klasifikováni A-výborně, a na zkoušku se nezapisují

Písemná část zkoušky

Písemná část je organizována formou testu. Student musí získat alespoň požadované minimum bodů. Poté se může rozhodnout, zda chce známku, která mu náleží na základě doposud získaných bodů (body ze cvičení + body z písemné části zkoušky), či půjde k ústní zkoušce. Zkoušející, v případě, že student souhlasí s „přiřazenou“ známkou, může krátce ověřit, zda student rozumí svým výsledkům v testu. V případě zásadních pochybností může být známka v plném rozsahu klasifikační stupnice.

Ústní část zkoušky

Pokud se student rozhodne, že půjde k ústní zkoušce, je mu automaticky odečteno 10 bodů (a “bojuje” o 20 bodů). U ústní zkoušky může získat až 20 bodů. Zkoušející si vyhrazuje právo při zjištění závažných nedostatků hodnotit zkoušku výsledkem nedostatečně a naopak, v případě zjištění nedoceněných kvalit studenta, původně „přiřazenou“ známku studentovi vylepšit.

courses/b35apo/classification/start.txt · Last modified: 2019/05/06 19:40 by susta