Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

ZS 2017

Organizace

Seminář probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 14.30 a od 17.00 v E-311 na Karlově náměstí, (viz stránku s podrobným programem semináře).
Klasifikovanou součástí jsou programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, jejichž řešení musí být akceptováno systémem automatického online vyhodnocování. Využívat budeme Archív regionálních kol ACM soutěže, Sphere Online Judge, UVA Online Judge podle potřeby případně další.

CTU Open Contest

Účastníky semináře podporujeme v účasti v soutěži CTU Open Contest a ACM International Collegiate Programming Contest, která probíhá v říjnu a listopadu.
Úlohy vyřešené na soutěži se započítávají do klasifikace na semináři s trojnásobnou váhou oproti běžným prezenčně řešeným úlohám.

Minisoutěže

V semestru je několik minisoutěží, v každé se řeší tématicky vybrané úlohy některých dřívějších regionálních ACM soutěží, každý účastník podle svých možností řeší kteroukoli a co nejvíce těchto úloh. K zápočtu je nutno za semestr vyřešit celkem alespoň _doplň!!!_ úloh prezenčně v minisoutěžích, kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic nebo málo, musí ztrátu dohnat v jiné minisoutěži.

Prezentace

Povinnou součásti semináře jsou prezentace dvojic posluchačů. Každá dvojice prezentuje alespoň jednou za semestr. Prezentace probíhají v týdnu po minisoutěži a každá dvojice prezentuje řešení nebo rozbor některé z těch úloh této minisoutěže, které členové dvojice v minisoutěži neřešili. Délka prezentace je cca 10-15 minut, na jednom semináři vystoupí cca 2 dvojice. Zbývající čas semináře je podle potřeby rezervován pro vyučující a doplňující výklad algoritmů, rozbor úloh apod.

Domácí úlohy

Další body kromě povinných k zápočtu lze shromažďovat řešením úloh doma. Každá doma úspěšně vyřešená úlohy je hodnocena 1 bodem. Úlohy k domácímu řešení je nutno čerpat z neyřešených úloh v minisoutěži nebo lze volit jiné po dohodě s vyučujícícmi. Lze je řešit kdykoli a odevzdávat kdykoli během semestru.

Zápočet a známkování

Úloha vyřešená prezenčně v minisoutěži je hodnocena 3 body, úloha vyřešená doma nebo mimo soutěž má hodnotu 1 bodu. V semestru je nutno vyřešit alespoň _doplň!!!_ úloh prezenčně v minisoutěžích, případně lze další úlohy řešit doma. Každý účastník musí během semestru alespoň jednou přednést prezentaci řešení některé úlohy. Za úspěšnou prezentaci získává každý její účastník 3 body, kdo na svou prezentaci bez předchozí dohody nedorazí, ztrácí 3 body (tj. získává -3 body) do závěrečného hodnocení. Klasifikace proběhne v posledním týdnu semestru, je nutno do té doby vyřešit adekvátní počet úloh a provést prezentaci/e.

Závěrečné známkování je dáno celkovým počtem získaných bodů

 D: 36 -- 41  
 C: 42 -- 47 
 B: 48 -- 53
 A: 54 a více  

Ve výběrovém semináři s klasifikací E nepočítáme :-D.

Prváci bakaláři

Posluchači prvního ročníku bakaláře mají stanoven individuální průchod seminářem. Předpokládáme zvládnutí a porozumění úlohám Kap. 1. - 4. a 8. v učebnici Programming Challenges za semestr a naprogramování úloh z těchto kapitol. Klasifikace je pak podle počtu úspěšně odevzdaných úloh (8-9 D, 10-11 C, 12-13 B, 14 a více A). Prezentace jsou povinné, úspěšná prezentace nahrazuje jednu úspěšně odevzdanou úlohu.

Pokročilí a zkušení frekventanti

Posluchači, kteří již mají zkušenosti z dřívějších běhů semináře, případně i další zájemci, se soustředí na řešení vybraných pokročilejších úloh z regionálních kol a světového finále ACM ICPC. Celkový povinný objem vyřešených úloh je nižší, stanovíme jej na začátku. Teoretický výklad domluvíme podle zájmu a možností.

Seminář vedou
Marko Genyk-Berezovskyj
Tomáš Tunys


courses/a4b36acm2/2017_zs/main.txt · Last modified: 2018/02/21 23:32 by berezovs