Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

LS 2016

Organizace

Seminář probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 16:15 (střídavě 2 a 4 akademické hodiny) v E-311 na Karlově náměstí, (viz stránku s podrobným programem semináře).
Klasifikovanou součástí jsou programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, jejichž řešení musí být akceptováno systémem automatického online vyhodnocování. Využívat budeme Archív regionálních kol ACM soutěže, Sphere Online Judge, UVA Online Judge podle potřeby případně další.

CTU Open Contest

Účastníky semináře podporujeme v účasti v soutěži CTU Open Contest a ACM International Collegiate Programming Contest, která probíhá v říjnu a listopadu.

Minisoutěže

V semestru je několik minisoutěží, typicky ve čtyřhodinovém semináři, v každé jsou k dispozici dvě kola některých dřívějších regionálních ACM soutěží, každý účastník podle svých možností řeší kteroukoli z úloh těchto dvou kol. K zápočtu je nutno za semestr vyřešit celkem alespoň 12 úloh prezenčně v minisoutěžích, kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic nebo málo, musí ztrátu dohnat v jiné minisoutěži.

Prezentace

Povinnou součásti semináře jsou prezentace dvojic posluchačů. Každá dvojice prezentuje dvakrát za semestr. Prezentace probíhají v týdnu po minisoutěži a každá dvojice prezentuje řešení nebo rozbor některé z těch úloh této minisoutěže, které členové dvojice v minisoutěži neřešili. Délka prezentace je cca 15 minut, na jednom semináři vystoupí 3 nebo 4 dvojice. Zbývající čas semináře je podle potřeby rezervován pro vyučující a doplňující výklad algoritmů, rozbor úloh apod.

Domácí úlohy

Další body kromě povinných k zápočtu lze shromažďovat řešením úloh doma. Každá doma úspěšně vyřešená úlohy je hodnocena 1 bodem. Úlohy k domácímu řešení je nutno čerpat z určených okruhů (viz stránku s podrobným programem semináře). Lze je řešit kdykoli a odevzdávat kdykoli během semestru. Nevyřešené úlohy z minisoutěže lze také odevzdávat jako domácí do příštího týdne.

Průběžné bodování
Po zahájení semestru tu bude odkaz nebo tabulka.

Zápočet a známkování

Úloha vyřešená prezenčně v minisoutěži je hodnocena 3 body, úloha vyřešená doma nebo mimo soutěź má hodnotu 1 bodu. V semestru je nutno vyřešit alespoň 12 úloh prezenčně v minisoutěžích a dále lze úlohy řešit doma. Každý účastník musí během semestru alespoň dvakrát přednést prezentaci řešení některé úlohy. Klasifikace proběhne v posledním týdnu semestru, je nutno do té doby vyřešit adekvátní počet úloh.

Závěrečné známkování je dáno celkovým počtem získaných bodů

 D: 36 -- 41  
 C: 42 -- 47 
 B: 48 -- 53
 A: 54 a více  

Ve výběrovém semináři s klasifikací E nepočítáme :-D.

Seminář vedou
Marko Genyk-Berezovskyj
Tomáš Tunys


courses/a4b36acm2/2016_ls/main.txt · Last modified: 2018/02/21 22:30 (external edit)