Warning
This page is located in archive.

Spam filter: Specifikace

Na této stránce jsou popsány požadavky, jimž musíte vyhovět! Jejich nedodržení by mohlo vést k tomu, že vaše řešení úlohy nebude uznáno jako platné!

 • Spam filtr musí fungovat v Pythonu 3.5.x (2018-12-11 upraveno na Python 3.6.x), který bude nainstalován na strojích pro automatické hodnocení! Jinak se může stát, že vaše kódy nebudou fungovat správně!
 • Je dán předepsaný formát dat a metadat, která budete buď číst nebo vytvářet. Když jej nedodržíte, váš filtr nebude rozumět datům, která mu budeme předkládat při testování, nebo my nebudeme rozumět výstupům, které váš filtr vytvoří.
 • Úloha má definovány 2 kontrolní body, jejichž požadavky jsou detailně popsány níže:
  1. Specifikace pro sp_eval.
  2. Specifikace pro sp_filt.

xx_sp_eval

Účelem prvního kontrolního bodu je zajistit, že všichni máte k dispozici funkci, který správně ohodnotí kvalitu filtru. Předmětem testování v této fázi bude pouze funkce compute_quality_for_corpus() (a kód, který tato funkce využívá), jejíž detailnější specifikaci najdete v kroku 3.

Míra kvality filtru

“Kvalita filtru”, podle níž budou přidělovány body, se bude počítat podle následujícího vzorce:

<latex>

$$q = \frac{TP + TN}{TP + TN + 10 \cdot FP + FN}$$

</latex>

Pozitivní případy (P) zde odpovídají mailům, které filtr označil jako spam, negativní (N) pak těm, které filtr označil jako korektní emaily. FP tedy označuje počet korektních emailů označených jako spam, FN označuje počet spamů označených jako korektní email. Zdůrazňujeme, že hodnoty TP, FP, TN, FN ve výše uvedeném vzorci představují počty případů, nikoli procenta.

Co odevzdat?

 • ZIP archív s vaším modulem quality.py a případně se všemi moduly, které tento modul importuje.
 • Tyto soubory musí být v kořeni archívu, nesmí být vnořeny v žádném adresáři!
 • Pokud jste postupovali podle návodu, měl by váš ZIP obsahovat nejspíše soubory quality.py, confmat.py, utils.py, příp. další.
 • Neodevzdávejte testy k jednotlivým krokům!

xx_sp_filt

Cílem druhého kontrolního bodu je otestovat a ohodnotit vámi vytvořený filtr. Předmětem testování bude třída MyFilter, jejíž detailnější specifikace najdete v kroku 6.

Časové požadavky

 • Vytvoření objektu filtru (metoda __init__()) by měla být rychlá operace trvající maximálně sekundy, spíše mnohem méně.
 • Učení filtru (metoda train()) na několika stovkách emailů by nemělo trvat déle než desítky sekund, maximálně jednotky minut. Ve většině případů to lze zvládnout mnohem rychleji. V BRUTE bude nastaven limit na učení 5 minut.
 • Aplikace filtru na nová data (metoda test()) by už měla být také rychlá operace trvající maximálně jednotky sekund. V BRUTE bude nastaven limit na predikci 2 minuty.

Velikost uploadu

 • ZIP archiv, který obsahuje pouze kód, nebude větší než jednotky kB.
 • Chcete-li se svým filtrem odevzdat i nějaká předpočítaná data, můžete, ale pak by velikost ZIP archivu neměla překročit 1 MB. Pokud myslíte, že vás tento limit příliš omezuje, proberte své řešení se svým cvičicím.
 • Kód nesmí stahovat jakákoli data z internetu.

Filtr nesmí

 • snažit se navázat spojení s jiným počítačem, jiným procesem a pod.
 • využívat knihovny třetích stran jako nltk, sklearn, pandas, atp., protože na hodnoticím stroji nebudou nainstalované (využijte jen standardní knihovnu Pythonu)
 • být nepatřičně zvídavý, např. prohlížet obsah disku

Co odevzdat?

 • Odevzdávat budete ZIP archív s vaším modulem filter.py a všemi soubory, které váš filter potřebuje.
 • Tyto soubory musí být v kořeni archívu, nesmí být vnořeny v žádném adresáři!
 • Pokud jste postupovali podle návodu, měl by váš archív obsahovat následující soubory:
  1. filter.py. Implementace vašeho filtru.
  2. basefilter.py. Pokud jste našli nějakou funkcionalitu, která je společná všem filtrům a extrahovali jste ji např. do třídy BaseFilter v modulu basefilter.py, od které třída vašeho filtru dědí, musíte do archívu zařadit i soubor basefilter.py.
  3. corpus.py a trainingcorpus.py. Pravděpodobně jste si uvědomili, že v metodě train() vašeho filtru s výhodou využijete třídu TrainingCorpus, zatímco v metodě test() využijete zase třídu Corpus. Pokud je využíváte, musíte je odevzdat v archivu spolu s vaším filtrem.
  4. utils.py. Vaše třída TrainingCorpus pravděpodobně využívá funkci read_classsification_from_file z modulu utils.py, musíte tedy do archívu zahrnout i tento soubor.
  5. případné další soubory, které váš filtr potřebuje k činnosti.
 • Neodevzdávejte moduly, které váš filtr přímo nevyužívá, např. moduly quality nebo confmat.
 • Neodevzdávejte testy k jednotlivým krokům!
courses/b4b33rph/cviceni/spam/specifikace.txt · Last modified: 2018/12/11 09:01 by xposik