Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b4b33rph -- Řešení problémů a hry

Předmět prvního semestru bakalářského programu Otevřená informatika. Předmět si klade za cíl naučit studenty přemýšlet o řešení algoritmických a programovacích problémů inženýrským způsobem. To zahrnuje především rozmyšlení úlohy, dekompozice, definování rozhraní, způsob testování jednotlivých mezikroků, ověření a testování úspěšnosti celé úlohy. Předmět rovněž uvede studenty do objektově orientovaného programování s důrazem na čitelnost a robustnost kódu. Přednášky mají tři hlavní bloky: i) vybraná témata z programovacích technik a návrhu algoritmů - nutný základ pro implementaci úloh, včetně testovacích technik; ii) vysvětlení jednotlivých úloh; iii) motivační přednášky - vybraná témata především z oblasti počítačových věd.

(Přednášky, Cvičení, Literatura, on-line materiály, Mapa stránek)

Přednášející: Tomáš Svoboda, Petr Pošík

Cvičící: Petr Pošík, Jan Mrkos, Jana Kostlivá, Petr Štibinger, Matěj Petrlík, Erik Vaknin

Úlohy, hodnocení předmětu

Každý student bude pracovat na třech povinných úlohách. Na všech budete pracovat samostatně, s výjimkou části úlohy Spam filtr, jejíž část bude týmová. Ve cvičeních budou pravidelně malé programovací testíky za 0-2 body. Není nastaven maximální počet absencí na cvičení. Na druhou stranu očekáváme, že diskuse a konzultace budou probíhat především v rámci standardních cvičení. Velmi pokročilí programátoři si mohou domluvit individuální program se svým cvičícím. Rozložení bodů mezi úlohy:

Úloha Vězňovo dilema Reversi Spam filter Testy
Max. body 23 32 35 10

Díky případným bodům za aktivitu na cvičení či za vyřešení nepovinných úloh lze získat více než 100 bodů. Extra body lze získat za aktivní diskuse, hlášení chyb na webové stránce, extra výkon na úlohách a pod. Počty bodů pro jednotlivé známky:

A B C D E F
100-90 89-75 74-60 59-45 44-30 29-0
  • U každé úlohy je potřeba získat minimální předepsaný počet bodů. Je tedy nutné odevzdat všechny individuální úlohy alespoň na úrovni splnění formální/minimální funkcionality. Splnění všech tří úloh na minimální akceptovatelné úrovni odpovídá stupni E.
  • Minimální celkový počet bodů z krátkých programovacích testíků pro lepší známku než E je 2. Jinak řečeno, student, který získá v součtu z programovacích testů méně než dva body, získá přinejlepším známku E bez ohledu na celkový součet bodů ze cvičení.
courses/b4b33rph/start.txt · Last modified: 2020/10/12 19:09 by vaknieri