Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 99 a více výborně
B 88 - 98 velmi dobře
C 77 - 87 dobře
D 66 - 76 uspokojivě
E 55 - 65 dostatečně
F méně než 55 nedostatečně

Zápočet

Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň minimální počet ze všech uvedených aktivit.

Aktivita Body maximum Body minimum Vysvětlení
Semestrální úloha 60 35
Test na cvičení 15 8
Dobrovolná aktivita 10 0 závěrečný kvíz
Zápočet 85 43

Docházka na cvičení

Docházka na cvičení je povinná. Bude průběžně sledována cvičícími. Pokud by se našel někdo, kdo již webové aplikaci umí na úrovni vyžadované tímto předmětem, může se domluvit se cvičícím a udělat test s předstihu, následně se pak mohou domluvit na individuálním zadání sem. práce. Cvičení v takovém případě není nutné absolvovat v plném rozsahu a je možné ho nahradit jinou studijní činností.

Zkouška

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, obě části jsou povinné. Zkouška bude nicméně doladěna podle toho, jaká bude celková zdravotní situace v ČR. Proto přichází v úvahu i zkouška přes MS Teams. V tom případě bychom zřejmě upustili od písemné části a nahradili ji rozšířenou částí ústní. V průběhu zkoušky není povoleno používat žádnou literaturu ani jiné pomůcky kromě pera, papíru a vlastní hlavy.

Hodnocení zkoušky

Body maximum Body minimum Vysvětlení
písemná část 25 15
ústní část 10 -10 Ústní část je povinná.
courses/b6b39zwa/classification/start.txt · Last modified: 2021/09/22 16:24 by zaraondr