Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 75 a více výborně
B 67 - 74 velmi dobře
C 61 - 66 dobře
D 53 - 60 uspokojivě
E 45 - 52 dostatečně
F méně než 45 nedostatečně

Zápočet

Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň minimální počet ze všech uvedených aktivit.

Aktivita Body maximum Body minimum Vysvětlení
Semestrální práce 15 8
Test na cvičení 1 15 8
Test na cvičení 2 15 8
Zápočet 45 24

Docházka na cvičení

Docházka na cvičení je povinná. Bude průběžně sledována cvičícími. Pokud by se našel někdo, kdo již webové aplikace umí na úrovni vyžadované tímto předmětem, může se domluvit se cvičícím a udělat test s předstihu, následně se pak mohou domluvit na individuálním zadání sem. práce. Cvičení v takovém případě není nutné absolvovat v plném rozsahu a je možné ho nahradit jinou studijní činností. Pokud někdo opakuje předmět, stále se na něj vztahuje povinnost navštěvovat cvičení.

Zkouška

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, obě části jsou povinné. V průběhu zkoušky není povoleno používat žádnou literaturu ani jiné pomůcky kromě pera, papíru a vlastní hlavy.

Hodnocení zkoušky

Body maximum Body minimum Vysvětlení
písemná část 25 15
ústní část 10 -10 Ústní část je povinná.
courses/b6b39zwa/classification/start.txt · Last modified: 2024/02/01 12:46 by xklima