8. I/O prostor mapovaný do paměti

Osnova cvičení

 1. Semestrální projekt
 2. Zápis na I/O bránu
 3. Čtení z I/O brány
 4. Zápis řetězce na sériový port
 5. Volání služby operačního systému
Co bych si měl na cvičení zopakovat/připravit
 1. Rozumět programům z předchozích cvičení

Náplň cvičení

Cílem je z programu přistupovat na periferie procesorového zařízení.

Semestrální práce

Studenti by měli po cvičení utvořit týmy, prostudovat požadavky semestrálního projektu a připravit návrh svého projektu.

Úkoly

S problematikou se seznamte nejdříve v simulátoru QtRvSim. Jednoduchá vstupně výstupní periferie je mapovaná od adresy 0xffffc100.

Zápis hodnoty na výstupní port

 1. Napište program, který zobrazí 32-bitové číslo z registru na výstupní periferii - registr SPILED_REG_LED_LINE. Jedná se o řádku 32 LED diod na desce MZ_APO (fyzická adresa 0x43c40004) nebo ekvivalentním výstupu v simulátoru QtRvSim (přímo přístupná adresa 0xffffc104).
 2. Změňte následující program, aby vzor 101 dojel až doleva a zmizel. Program se po odjetí vzoru zastaví.

 lui t0, 0xffffc
 ori t0, t0, 0x100

 addi t1, zero, 5

 sw t1, 4(t0)
 slli t1, t1, 1
 sw t1, 4(t0)
 slli t1, t1, 1
 sw t1, 4(t0)
 slli t1, t1, 1

 ebreak

 1. Změňte program, aby vzor 101 dojel až doleva. Jakmile se rozsvítí LED nejvíce v levo, pak se vzor odrazí a bude se pohybovat vpravo.
 2. Vyzkoušejte program i pro jiné počáteční hodnoty vzoru než je 5, tedy 101. (Zkuste i vzory, které mají nastavený nejvyšší bit).
 3. Zjistěte co udělá následující program:

 lui t0, 0xffffc
 ori t0, t0, 0x100

 addi t1, zero, 0
 addi t2, zero, 0

 la s0, n
 lw s0,0(s0)

cykl1: 
 slli t1, t1, 1
 ori t1, t1, 1
 addi t2,t2,1
 sw t1, 4(t0)
 bne s0,t2, cykl1

 ebreak
.data
n:
 .word 5

 1. Změňte program, aby zadaný počet jedniček dojel doleva a pak se vrátil vpravo a zmizel/přejel doprava. Pak opět vygenerujte daný počet jedniček.
 2. Zjistěte co dělá tento program, pomocí informací periferiích ( pro MzAPO mapované periferie ):

 li t0, 0xffffc000  // base address into memory mapped I/O area
 addi t1, zero, 48
 addi t6, zero, 1234
 addi t2, zero, 10
loop:
 lw  t3, 0x08(t0)
 andi t3, t3, 1
 beq t3, zero, loop 
 sw  t1, 0x0c(t0)
 addi t1, t1, 1
 addi t2, t2, -1
 bne t2, zero, loop
 ebreak

 1. Zjistěte co dělá tento program

 li t0, 0xffffc000  // base address into memory mapped I/O area
 addi t1, zero, 48
 addi t6, zero, 1234
 addi t2, zero, 10
loop_rx:
 lw  t3, 0x0(t0)
 andi t3, t3, 1
 beq t3, zero, loop_rx
 lw  t1, 4(t0) 
loop_tx:
 lw  t3, 0x08(t0)
 andi t3, t3, 1
 beq t3, zero, loop_tx 
 sw  t1, 0x0c(t0)
 addi t1, t1, 1
 addi t2, t2, -1
 bne t2, zero, loop_rx
 ebreak

 1. Načtěte počet svítících LED (jedniček) z předposledního programu z terminálu sériového portu (pouze pokud bude připraven znak).

Čtení ze vstupního portu

 1. Napište program, který do registru načte 32-bitovou hodnotu ze vstupní periferie (trojice otočných voličů). Na desce MZ_APO je stav voličů k přečtení z fyzické adresy 0x43c40024). V simulátoru QtRvSim je nastavení voličů dostupné na adrese 0xffffc124.
 2. Upravte program pro generování jedniček tak, aby počet jedniček byl natočení červeného voliče dělené 16 (instrukce srli) zvětšené o 1 (aby výsledná hodnota počtu jedniček byla v rozsahu 1 - 16).
 3. Rozšiřte program tak, že ze vstupu přečte číslo a na výstup zobrazí hodnotu z odpovídající pozice ve výše uvedeném poli. Pokud je zadáno číslo, překračující rozsah pole, zobrazí program na výstupu samé jedničky (rozsvítí všechny LED).

Čtení a zápis z programu v jazyce C

Kompletní popis periferií implementovaných v simulátoru QtRvSim naleznete na stránce třetího cvičení v odstavci periferie mapované do paměťového adresního prostoru případně přímo v souboru README.md přímo z projektu. Součástí třetího cvičení je i ukázka překladu z jazyka C do assembleru s rozborem generovaného kódu. Nalézá se tam také archiv s programem. Program naleznete in v adresáři /opt/apo/qtrvsim_binrep. Program se shodnou funkcí pro desku MZ_APO naleznete v adresáři /opt/apo/binrep/mzapo_binrep. Porovnání analýzy kódu zkompilovaného pro architekturu ARM naleznete na konci dnešního cvičení.

Zápis řetězce na sériový port

Program na výpis řetězce na sériový port pro QtRvSim

.equ SERIAL_PORT_BASE,  0xffffc000 
#base address of QtRVSim serial port

.equ SERP_RX_ST_REG,    0xffffc000 #Receiver status register
.equ SERP_RX_ST_REG_o,   0x0000   #Offset of RX_ST_REG
.equ SERP_RX_ST_REG_READY_m, 0x1 #Data byte is ready to be read
.equ SERP_RX_ST_REG_IE_m,  0x2 #Enable Rx ready interrupt

.equ SERP_RX_DATA_REG,  0xffffc004 #Received data byte in 8 LSB bits
.equ SERP_RX_DATA_REG_o,  0x0004  #Offset of RX_DATA_REG

.equ SERP_TX_ST_REG,   0xffffc008 #Transmitter status register
.equ SERP_TX_ST_REG_o,   0x0008  #Offset of TX_ST_REG
.equ SERP_TX_ST_REG_READY_m, 0x1 #Transmitter can accept next byte
.equ SERP_TX_ST_REG_IE_m,   0x2 #Enable Tx ready interrupt

.equ SERP_TX_DATA_REG,  0xffffc00c #Write word to send 8 LSB bits
.equ SERP_TX_DATA_REG_o,  0x000c  #Offset of TX_DATA_REG

write:
  li  a0, SERIAL_PORT_BASE # a0 ukazuje na zacatek pameti UART
  la  a1, text_1      # nacti ukazatel na retezec
next_char:
  lb  t1, 0(a1)      # nacti znak k odeslani
  beq t1, zero, end_char  # 0 ukoncuje retezec
  addi a1, a1, 1      # posun ukazatel
tx_busy:
  lw  t0, SERP_TX_ST_REG_o(a0)    # zjisti statu odesilaci fronty
  andi t0, t0, SERP_TX_ST_REG_READY_m # vymaskuj bit READY
  beq t0, zero, tx_busy  # pokud neni volno v UARTU cekej zkus to znovu
  sw  t1, SERP_TX_DATA_REG_o(a0) # je volno - zapis bajt
  j  next_char      # posli dalsi znak
end_char:
  ebreak          # ukonci program

  .data
text_1:
  .asciz "Hello world.\n" # retezec ukonceny 0

Program čtení ze sériového portu pro QtRvSim

.equ SERIAL_PORT_BASE,  0xffffc000 
#base address of QtRVSim serial port

.equ SERP_RX_ST_REG,    0xffffc000 #Receiver status register
.equ SERP_RX_ST_REG_o,   0x0000   #Offset of RX_ST_REG
.equ SERP_RX_ST_REG_READY_m, 0x1 #Data byte is ready to be read
.equ SERP_RX_ST_REG_IE_m,  0x2 #Enable Rx ready interrupt

.equ SERP_RX_DATA_REG,  0xffffc004 #Received data byte in 8 LSB bits
.equ SERP_RX_DATA_REG_o,  0x0004  #Offset of RX_DATA_REG

.equ SERP_TX_ST_REG,   0xffffc008 #Transmitter status register
.equ SERP_TX_ST_REG_o,   0x0008  #Offset of TX_ST_REG
.equ SERP_TX_ST_REG_READY_m, 0x1 #Transmitter can accept next byte
.equ SERP_TX_ST_REG_IE_m,   0x2 #Enable Tx ready interrupt

.equ SERP_TX_DATA_REG,  0xffffc00c #Write word to send 8 LSB bits
.equ SERP_TX_DATA_REG_o,  0x000c  #Offset of TX_DATA_REG

gets: 
  li  a0, SERIAL_PORT_BASE # a0 ukazuje na zacatek pameti UART
  la  a1, text_1      # nacti ukazatel na buffer
  addi t2, zero, 40
next_char:
rx_not_ready:
  lw  t0, SERP_RX_ST_REG_o(a0)    # zjisti statu prijimaci fronty
  andi t0, t0, SERP_RX_ST_REG_READY_m # vymaskuj bit READY
  beq t0, zero, rx_not_ready  # pokud neni znak UARTU cekej zkus to znovu
  lw  t1, SERP_RX_DATA_REG_o(a0) # je znak - precti ho a tim odstran
  sb  t1, 0(a1)      # uloz znak do bufferu
  addi t1, t1, -13     # test je to novy radek?
  beq t1, zero, end_char  # ukoncuje cteni
  addi a1, a1, 1      # posun ukazatel
  addi t2, t2, -1      # kontroluj kolik muzeme nacist
  bne t2, zero, next_char
end_char:
  ebreak          # ukonci program
  .data
text_1:
  .word 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Program pro práci s otočnými voliči v QtRvSim

#base of SPILED port region
.equ SPILED_REG_BASE,    0xffffc100

#RGB LED 1 barevne slozky – 8 bitu kazda
.equ SPILED_REG_LED_RGB1,  0xffffc110
.equ SPILED_REG_LED_RGB1_o,  0x0010

#RGB LED 2 barevne slozky – 8 bitu kazda
.equ SPILED_REG_LED_RGB2,  0xffffc114
.equ SPILED_REG_LED_RGB2_o,  0x0014

#Tri 8 bitove otocne volice
#nejvyssi bajt informace o stitsknuti
.equ SPILED_REG_KNOBS_8BIT, 0xffffc124 
.equ SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o, 0x0024

#32 LEDek kazdy bit jedna LED dioda
.equ SPILED_REG_LED_LINE,  0xffffc104
.equ SPILED_REG_LED_LINE_o,  0x0004

  li  a0, SPILED_REG_BASE # a0 ukazuje na zacatek pameti pro I/O
  ori t2, t2, -1
loop:
  lw  t0, SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o(a0)  # nacti data od otocnych volicu
  sw  t0, SPILED_REG_LED_RGB1_o(a0)
  xor t1, t0, t2
  sw  t1, SPILED_REG_LED_RGB2_o(a0)
  srli t0, t0, 24
  andi t0, t0, 4
  beq t0, zero, loop  # pokud nebyl zmacknut cerveny volic

  ebreak          # ukonci program

Volání služby operačního systému

Příklad použití systémového volání

template-os.S

.globl _start
.globl __start
.option norelax

// Linux kernel compatible system calls subset

.equ __NR_exit,    93 // void exit(int status)
.equ __NR_read,    63 // ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count)
.equ __NR_write,    64 // ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count)
.equ __NR_close,    57 // int close(int fd)
.equ __NR_openat,   56 // int openat(int fd, const char *pathname, int flags, mode_t mode)
	// use fd = -100 for normal open behaviour. Full openat not supported.
.equ __NR_brk,     214 // void * brk(void *addr)
.equ __NR_ftruncate64, 46 // int ftruncate64(int fd, off_t length)
.equ __NR_readv,    65 // ssize_t readv(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt)
.equ __NR_writev,   66 // ssize_t writev(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt)

.text

__start:
_start:
	addi a7, zero, __NR_write    // load syscall number
	addi a0, zero, 1         // load file descriptor
	addi a1, zero, text_1      // load text address
	addi a2, zero, text_1_e - text_1 // load text length
	ecall               // print the text

	addi a7, zero, __NR_exit     // load syscall numver
	addi a0, zero, 0         // load status argument
	ecall               // exit

final:
	ebreak              // request developer interaction
	jal  zero, final

.data
.org 0x400

data_1:	.word	1, 2, 3, 4

text_1:	.ascii	"Hello world.\n"	// store ASCII text, no termination
text_1_e:

Odkazy

courses/b35apo/tutorials/08/start.txt · Last modified: 2024/04/09 12:16 by stepan