Distribuované řízení osvětlení

Zadání semestrální úlohy v minulých letech

Úkol: Naprogramujte řídicí jednotku Microzed, viz následující obrázek, jako ovládací prvek dvou reflektorů.

Dvojice RGB LED diod, pojmenovaných jako LED1 a LED2, se nachází na obrázku v dolní čtvrtině a zastupuje oba reflektory. Zadávání vstupních parametrů provádějte pomocí tří otočných ovladačů označených na plošném spoji ENCODER1, ENCODER2 a ENCODER3.

Nutné podmínky zadání

  • Volba odstínu barvy světla reflektoru se vždy provádí v barevném modelu HSV/HSB, viz http://colorizer.org/. Vezměte přitom v úvahu, že RGB-LED nedokáže rozlišit plnou škálu barev jako displeje, ale v závislosti na svém jasu zobrazí od 256 (krajní úrovně) až do 1024 (střední jasové úrovně). Volte úměrně tomu kroky změn . Na webu pak najdete řadu C programů pro převod z HSV na RGB.
  • K řešení je také přiložený technický manuál, který popisuje ovládání. Stačí jedna stránka v PDF.

Bodované podmínky zadání

Řešení je rozdělené na bodované kategorie, jejichž hodnoty se sčítají.


2 až 8 bodů – Přehlednost ovládání a výstup na displej

3 - LCD displej ukazuje názorně vybraný režim a okamžité nastavení obou reflektorů. Volba se mění ovladači.

6 – LCD displej ukazuje nejen režim a nastavení, ale vypisuje i přehledné textové menu, v němž lze volit jednotlivé funkce.

8 – Totéž jako v předchozím bodě, ale na displeji lze nastavit nejen normální písmo, ale i dvojnásobně zvětšené, aby ho i osoby s horším zrakem dokázaly dobře číst. (Soubory s dalšími definicemi fontů v různé velkosti naleznete v adresáři /opt/apo/lcd/fonts)


1 až 7 bodů – světelné efekty

Ke svícení se přidávají efekty, jejichž bodové hodnocení se sčítá. Jednotka si musí pamatovat předchozí efekty, tj. po nastavení jiného efektu se lze vrátit k předchozím, aniž by se znovu musely zadávat jeho hodnoty. Pokud efekt běží, lze měnit jeho hodnoty bez nutnosti ho přerušit, takže je okamžitě vidět výsledek.

1 – základní bod - statické svícení, jehož barva se volí ve třech režimech. Každý reflektor lze nastavit:

  a) Individuálně – nastavuje se jen vybraný reflektor a druhý se nemění.
  b) Společně – mění se oba současně.
  c) Kopie – reflektor převezme nastavení od toho druhého.
  

+2 – soustavná plynulá proměna barev – reflektor plynule přechází mezi dvojicí barev po dráze v HSV modelu. Opět lze navolit tento efekt jen „Individuálně“ u jednoho reflektoru, či „Společný“ u obou, nebo u obou v protifázi. Doba změny se dá nastavit stejně jako koncové barvy.

+2 – svícení o nastavené statické či proměnlivé barvě lze přerušovat s třemi nezávisle volitelnými časy doby trvalého svícení, doby zhasnutí a fázového posunu jednoho reflektoru vůči druhému.

  a) Individuálně – blikání se nastavuje jen u vybraného reflektoru a druhý se nemění.
  b) Společně – u obou reflektorů se nastavuje současně.
  c) Posun fáze – u jednoho reflektoru lze časově posunout fázi nastaveného blikání.
  

+2 - Nastavení světelného hada na řádce LED diod


4 body – Ovládání reflektorů přes Ethernet

Poslední bod bude velmi náročný a není nutné ho řešit pro pouhé získání zápočtu.

Zadání: Jednotka je nejen schopná řídit své reflektory, ale také se napojit na další jednotku a ovládat ji. Musí si tedy zjistit její IP adresu a té posílat povely přes síťové pakety. Navrhněte si vhodné protokoly a i způsob komunikace. Měli byste detekovat existenci druhé jednotky a pak se na ni kdykoliv napojit a poté se zase odpojit.

Návod: Nespojovaná/datagramová komunikace v síti s protokolem IP (Internet Protokol)

5 bodů – Kvalita provedení

Logické pojmenování funkcí, lokálních a globálních funkcí na základě anglické terminologie. Odsazování, rozdělení do souborů podle příslušnosti k subsystémům a další.

courses/b35apo/semestral/assignments/light-control.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)