7. Vstupně výstupní subsystém - 1. část

Další materiály

Programové ukázky

Program na výpis řetězce na sériový port pro QtRvSim

.equ SERIAL_PORT_BASE,  0xffffc000 
#base address of QtRVSim serial port

.equ SERP_RX_ST_REG,    0xffffc000 #Receiver status register
.equ SERP_RX_ST_REG_o,   0x0000   #Offset of RX_ST_REG
.equ SERP_RX_ST_REG_READY_m, 0x1 #Data byte is ready to be read
.equ SERP_RX_ST_REG_IE_m,  0x2 #Enable Rx ready interrupt

.equ SERP_RX_DATA_REG,  0xffffc004 #Received data byte in 8 LSB bits
.equ SERP_RX_DATA_REG_o,  0x0004  #Offset of RX_DATA_REG

.equ SERP_TX_ST_REG,   0xffffc008 #Transmitter status register
.equ SERP_TX_ST_REG_o,   0x0008  #Offset of TX_ST_REG
.equ SERP_TX_ST_REG_READY_m, 0x1 #Transmitter can accept next byte
.equ SERP_TX_ST_REG_IE_m,   0x2 #Enable Tx ready interrupt

.equ SERP_TX_DATA_REG,  0xffffc00c #Write word to send 8 LSB bits
.equ SERP_TX_DATA_REG_o,  0x000c  #Offset of TX_DATA_REG

write:
  li  a0, SERIAL_PORT_BASE # a0 ukazuje na zacatek pameti UART
  la  a1, text_1      # nacti ukazatel na retezec
next_char:
  lb  t1, 0(a1)      # nacti znak k odeslani
  beq t1, zero, end_char  # 0 ukoncuje retezec
  addi a1, a1, 1      # posun ukazatel
tx_busy:
  lw  t0, SERP_TX_ST_REG_o(a0)    # zjisti statu odesilaci fronty
  andi t0, t0, SERP_TX_ST_REG_READY_m # vymaskuj bit READY
  beq t0, zero, tx_busy  # pokud neni volno v UARTU cekej zkus to znovu
  sw  t1, SERP_TX_DATA_REG_o(a0) # je volno - zapis bajt
  j  next_char      # posli dalsi znak
end_char:
  ebreak          # ukonci program

  .data
text_1:
  .asciz "Hello world.\n" # retezec ukonceny 0

Program čtení ze sériového portu pro QtRvSim

.equ SERIAL_PORT_BASE,  0xffffc000 
#base address of QtRVSim serial port

.equ SERP_RX_ST_REG,    0xffffc000 #Receiver status register
.equ SERP_RX_ST_REG_o,   0x0000   #Offset of RX_ST_REG
.equ SERP_RX_ST_REG_READY_m, 0x1 #Data byte is ready to be read
.equ SERP_RX_ST_REG_IE_m,  0x2 #Enable Rx ready interrupt

.equ SERP_RX_DATA_REG,  0xffffc004 #Received data byte in 8 LSB bits
.equ SERP_RX_DATA_REG_o,  0x0004  #Offset of RX_DATA_REG

.equ SERP_TX_ST_REG,   0xffffc008 #Transmitter status register
.equ SERP_TX_ST_REG_o,   0x0008  #Offset of TX_ST_REG
.equ SERP_TX_ST_REG_READY_m, 0x1 #Transmitter can accept next byte
.equ SERP_TX_ST_REG_IE_m,   0x2 #Enable Tx ready interrupt

.equ SERP_TX_DATA_REG,  0xffffc00c #Write word to send 8 LSB bits
.equ SERP_TX_DATA_REG_o,  0x000c  #Offset of TX_DATA_REG

gets: 
  li  a0, SERIAL_PORT_BASE # a0 ukazuje na zacatek pameti UART
  la  a1, text_1      # nacti ukazatel na buffer
  addi t2, zero, 40
next_char:
rx_not_ready:
  lw  t0, SERP_RX_ST_REG_o(a0)    # zjisti statu prijimaci fronty
  andi t0, t0, SERP_RX_ST_REG_READY_m # vymaskuj bit READY
  beq t0, zero, rx_not_ready  # pokud neni znak UARTU cekej zkus to znovu
  lw  t1, SERP_RX_DATA_REG_o(a0) # je znak - precti ho a tim odstran
  sb  t1, 0(a1)      # uloz znak do bufferu
  addi t1, t1, -13     # test je to novy radek?
  beq t1, zero, end_char  # ukoncuje cteni
  addi a1, a1, 1      # posun ukazatel
  addi t2, t2, -1      # kontroluj kolik muzeme nacist
  bne t2, zero, next_char
end_char:
  ebreak          # ukonci program
  .data
text_1:
  .word 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Program pro práci s otočnými voliči v QtRvSim

#base of SPILED port region
.equ SPILED_REG_BASE,    0xffffc100

#RGB LED 1 barevne slozky – 8 bitu kazda
.equ SPILED_REG_LED_RGB1,  0xffffc110
.equ SPILED_REG_LED_RGB1_o,  0x0010

#RGB LED 2 barevne slozky – 8 bitu kazda
.equ SPILED_REG_LED_RGB2,  0xffffc114
.equ SPILED_REG_LED_RGB2_o,  0x0014

#Tri 8 bitove otocne volice
#nejvyssi bajt informace o stitsknuti
.equ SPILED_REG_KNOBS_8BIT, 0xffffc124 
.equ SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o, 0x0024

#32 LEDek kazdy bit jedna LED dioda
.equ SPILED_REG_LED_LINE,  0xffffc104
.equ SPILED_REG_LED_LINE_o,  0x0004

  li  a0, SPILED_REG_BASE # a0 ukazuje na zacatek pameti pro I/O
  ori t2, t2, -1
loop:
  lw  t0, SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o(a0)  # nacti data od otocnych volicu
  sw  t0, SPILED_REG_LED_RGB1_o(a0)
  xor t1, t0, t2
  sw  t1, SPILED_REG_LED_RGB2_o(a0)
  srli t0, t0, 24
  andi t0, t0, 4
  beq t0, zero, loop  # pokud nebyl zmacknut cerveny volic

  ebreak          # ukonci program

 Vliv frekvence na paralelní sběrnici

courses/b35apo/lectures/07/start.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)