Bonus: Periferie mapované do paměťového adresního prostoru

Pro zájemce, kteří by se na cvičení nudili.

Simulátor QtRvSim nabízí i několik jednoduchých periferií, které jsou mapované do paměťového adresního prostoru.

První periferií je jednoduchý sériový port (UART) napojený na okénko terminálu. V simulátoru QtRvSim je mapovaný jak na adresu 0xffff0000, tak na adresu 0xffffc000, která je dosažitelná absolutním adresováním v instrukcích LW a SW proti registru zero.

Adresa Symbolické označení Bity Popis
0xffffc000 SERP_RX_ST_REG Stavový registr přijímače znaků z terminálu
0 Pokud je 1 tak je v SERP_RX_DATA_REG nový přijatý znak
1 Natavením na 1 povoluje přerušení od příjmu podrobněji
0xffffc004 SERP_RX_DATA_REG 7 .. 0 ASCII kód přijatého znaku
0xffffc008 SERP_TX_ST_REG Stavový registr vysílače znaků na terminál
0 Pokud je 1 tak je vysílač připravený na zápis znaku
1 Natavením na 1 povoluje přerušení od vysílání podrobněji
0xffffc00c SERP_TX_DATA_REG 7 .. 0 ASCII kód vysílaného znaku

Další periferie emuluje interakci s reálnými prvky zařízení. Tato periferie přesně odpovídá rozložením registrů a bitů zjednodušené periferii otočných voličů a LED indikátorů, která je použitá pro vstup a výstup na vývojových kitech MicroZed APO, na které budou použité v semestrálních úlohách.

Adresa Symbolické označení Bity Popis
0xffffc104 SPILED_REG_LED_LINE 31 .. 0 Slovo zobrazené binárně, dekadicky a hexadecimálně
0xffffc110 SPILED_REG_LED_RGB1 23 .. 0 Zápis RGB hodnot do PWM registrů pro RGB LED 1
23 .. 16 Červená složka R
15 .. 8 Zelená složka G
7 .. 0 Modrá složka B
0xffffc114 SPILED_REG_LED_RGB2 23 .. 0 Zápis RGB hodnot do PWM registrů pro RGB LED 2
23 .. 16 Červená složka R
15 .. 8 Zelená složka G
7 .. 0 Modrá složka B
0xffffc124 SPILED_REG_KNOBS_8BIT 31 .. 0 Filtrované hodnoty voličů jako 8 bit čísla
7 .. 0 Nastavení modrého voliče B
15 .. 8 Nastavení zeleného voliče G
23 .. 16 Nastavení natočení červeného voliče R

Příklad na práci s perifériemi

.globl _start
.option norelax

.text
_start:
  li x8, 0xffffc100  // base address into memory mapped I/O area
loop:
  lw x9, 0x24(x8)   // load packed knob value into x9 (from addr. 0xffffc124)

  // depack x9 and store individual knob values into registers
  andi x12, x9, 0xFF // x12 <-blue knob is in bits 7..0
  srli x1, x9, 8   // x11 <-green knob is in bits 15..8
  andi x11, x1, 0xFF 
  srli x1, x9, 16   // x10 <-red knob is in bits 23..16
  andi x10, x1, 0xFF 

  sw x9, 0x10(x8) //write packed knobs to RGB led_1,(to addr. 0xffffc110)
  sw x9, 4(x8)  // and also to LED-line word-box of QtRvSim,(to addr. 0xffffc104)  

  // bit negation of the packed knob value
  addi x1, x0, -1 // x1 = 0xffffffff
  xor x1,x1,x9   // xor with all 1 performs the bit negation of x9

  sw x1, 0x14(x8)   // write negated value of the packed knob to RGB led_2
            // (to addr. 0xffffc114)

  beq x0, x0, loop  // repeat rd/wr in endless loop
  nop

Analýza výsledku kompilace

Jednoduchý program pro čtení polohy otočných voličů a převodu hodnoty na barvu a textový výstup naleznete na laboratorních počítačích v adresáři /opt/apo/binrep/qtrvsim_binrep. Archiv lze stáhnout i jako ZIP. Můžete také použít šablony z repozitáře https://gitlab.fel.cvut.cz/b35apo/stud-support v adresari seminaries/binrep

Zdrojový kód je zkompilovaný sekvencí příkazů

riscv64-unknown-elf-gcc -D__ASSEMBLY__ -ggdb -mabi=ilp32 -march=rv32i -fno-lto -c crt0local.S -o crt0local.o
riscv64-unknown-elf-gcc -ggdb -Os -Wall -mabi=ilp32 -march=rv32i -fno-lto -c qtrvsim_binrep.c -o qtrvsim_binrep.o
riscv64-unknown-elf-gcc -ggdb -nostartfiles -nostdlib -static -mabi=ilp32 -march=rv32i -fno-lto crt0local.o qtrvsim_binrep.o -lgcc -o qtrvsim_binrep

Alternativní kompilace pro RISC-V s využitím C knihovny picolibc.

riscv64-unknown-elf-gcc -march=rv32i -mabi=ilp32 --specs=/opt/picolibc/lib/riscv64-unknown-elf/specs/picolibc.specs /opt/apo/binrep/qtrvsim_binrep/qtrvsim_binrep.c -o qtrvsim_binrep

Následuje příklad obsahu binárního výstup ve formátu ELF převedený do textové podoby pro případ kompilace pro architekturu MIPS příkazem

mips-elf-objdump --source -M no-aliases,reg-names=numeric qtmips_binrep

A doplněný o komentáře.

qtmips_binrep:   file format elf32-bigmips


Disassembly of section .text:

00400018 <main>:

/*
 * The main entry into example program
 */
int main(int argc, char *argv[])
{
 400018:	27bdffe8 	addiu	$29,$29,-24
              allocate space on the stack for main() function
              stack frame
 
 40001c:	afbf0014 	sw	$31,20($29)
              save previous value of the return address register
              to the stack.

 while (1) {
   uint32_t rgb_knobs_value;
   unsigned int uint_val;

   rgb_knobs_value = *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o);
 400020:	8c04c124 	lw	$4,-16092($0)
              Read value from the address corresponding to the
              sum of "SPILED_REG_BASE" and "SPILED_REG_KNOBS_8BIT_o"
              peripheral register offset
              LW is instruction to load the word. Address is formed
			  from the sum of register $0 (fixed zero) and -16092,
			  which is represented in hexadecimal as 0xffffc124
			  i.e., sum of 0xffffc100 and 0x24. The read value is
			  stored in register $4.

 400024:	00000000 	sll	$0,$0,0x0
              one NOP instruction to ensure that load finishes before
              the further value use.

 400028:	00041027 	nor	$2,$0,$4
              Compute bit complement "~" of the value in the register
			  $4 and store it into register $2

   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_LINE_o) = rgb_knobs_value;
 40002c:	ac04c104 	sw	$4,-16124($0)
              Store RGB knobs values from register $4to the "LED"
			  line register which is shown in binary decimal
			  and hexadecimal on the QtMips target.
			  Address 0xffffc104

   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_RGB1_o) = rgb_knobs_value;
 400030:	ac04c110 	sw	$4,-16112($0)
              Store RGB knobs values to the corresponding components
			  controlling a color/brightness of the RGB LED 1
              Address 0xffffc110


   *(volatile uint32_t*)(mem_base + SPILED_REG_LED_RGB2_o) = ~rgb_knobs_value;
 400034:	ac02c114 	sw	$2,-16108($0)
              Store complement of RGB knobs values to the corresponding
			  components controlling a color/brightness of the RGB LED 2
              Address 0xffffc114

   /* Assign value read from knobs to the basic signed and unsigned types */
   uint_val = rgb_knobs_value;
              the read value resides in the register 4, which
              correspond to the first argument register a0

   /* Print values */
   serp_send_hex(uint_val);
 400038:	0c100028 	jal	4000a0 <serp_send_hex>
 40003c:	00000000 	sll	$0,$0,0x0
              call the function to send hexadecimal value to
              the serial port, one instruction after JAL
              is executed in its delay-slot, PC pointing
              after this instruction (0x400040) is stored
              to the register 31, return address register

   serp_tx_byte('\n');
 400040:	0c100020 	jal	400080 <serp_tx_byte>
 400044:	2404000a 	addiu	$4,$0,10
              call routine to send new line character to the
              serial port. The ASCII value corresponding to
              '\n' is set to argument a0 register in delay slot
              of JAL. JAL is decoded and in parallel instruction
              addiu $4,$0,10 is executed then PC pointing to the address
              0x400048 after delay slot is stored to return address
              register and next instruction is fetch from the JAL
              instruction target address, start of the function
              serp_tx_byte

 400048:	1000fff5 	beqz	$0,400020 <main+0x8>
 40004c:	00000000 	sll	$0,$0,0x0
              branch back to the start of the loop reading value from
              the knobs


00400050 <_start>:
	la   $gp, _gp
 400050:	3c1c0041 	lui	$28,0x41
 400054:	279c90e0 	addiu	$28,$28,-28448
              Load global data base pointer to the global data
              base register 28 - gp.
			  Symbol _gp is provided by linker.

	addi  $a0, $zero, 0
 400058:	20040000 	addi	$4,$0,0
              Set regist a0 (the first main function argument)
			  to zero, argc is equal to zero.

	addi  $a1, $zero, 0
 40005c:	20050000 	addi	$5,$0,0
              Set regist a1 (the second main function argument)
			  to zero, argv is equal to NULL.

	jal   main
 400060:	0c100006 	jal	400018 <main>
	nop
 400064:	00000000 	sll	$0,$0,0x0
              Call the main function. Return address is stored
			  in the ra ($31) register.


00400068 <quit>:
quit:
	addi  $a0, $zero, 0
 400068:	20040000 	addi	$4,$0,0
              If the main functio returns, set exit value to 0

	addi  $v0, $zero, 4001 /* SYS_exit */
 40006c:	20020fa1 	addi	$2,$0,4001
              Set system call number to code representing exit()

	syscall
 400070:	0000000c 	syscall
              Call the system.

00400074 <loop>:

loop:	break
 400074:	0000000d 	break
              If there is not a system try to stop the execution
			  by invoking debugging exception

    beq   $zero, $zero, loop
 400078:	1000fffe 	beqz	$0,400074 <loop>
	nop
 40007c:	00000000 	sll	$0,$0,0x0
              If even this does not stop execution, command CPU
			  to spin in busy loop.

void serp_tx_byte(int data)
{
00400080 <serp_tx_byte>:
 while (!(serp_read_reg(SERIAL_PORT_BASE, SERP_TX_ST_REG_o) &
        SERP_TX_ST_REG_READY_m));
 400080:	8c02c008 	lw	$2,-16376($0)
 400084:	00000000 	sll	$0,$0,0x0
              Read serial port transmit status register,
              address 0xffffc008

 while (!(serp_read_reg(SERIAL_PORT_BASE, SERP_TX_ST_REG_o) &
 400088:	30420001 	andi	$2,$2,0x1
 40008c:	1040fffc 	beqz	$2,400080 <serp_tx_byte>
 400090:	00000000 	sll	$0,$0,0x0
              Wait again till UART is ready to accept
			  character - bit 0 is not zero.
              NOP in the delayslot.

 *(volatile uint32_t *)(base + reg) = val;
 400094:	ac04c00c 	sw	$4,-16372($0)
              write value from register 4 (the first argument a0)
              to the address 0xffffc00c (SERP_TX_DATA_REG_o)
              serial port tx data register.
}
 400098:	03e00008 	jr	$31
 40009c:	00000000 	sll	$0,$0,0x0
              jump/return back to continue in callee program
              address of the next fetch instruction is read
              from the return address register 32 ra
              
void serp_send_hex(unsigned int val)
{
004000a0 <serp_send_hex>:
 4000a0:	27bdffe8 	addiu	$29,$29,-24
              allocate space on the stack for the routine stack frame
                           
 4000a4:	00802825 	or	$5,$4,$0
              copy value of the fisrt argument regsiter 4 (a0)
              to the register 5

 for (i = 8; i > 0; i--) {
 4000a8:	24030008 	addiu	$3,$0,8
              set the value of the register 3 to the 8

 4000ac:	afbf0014 	sw	$31,20($29)
              save previous value of the return address register
              to the stack.

  char c = (val >> 28) & 0xf;
 4000b0:	00051702 	srl	$2,$5,0x1c
              shift value in register 5 right by 28 bits and store
              result in the register 2

 4000b4:	304600ff 	andi	$6,$2,0xff
              abundant operation to limit value range to the character
              type variable and store result in the register 6
  if (c < 10 )
 4000b8:	2c42000a 	sltiu	$2,$2,10
              set register 2 to one if the value is smaller than 10

   c += 'A' - 10;
 4000bc:	10400002 	beqz	$2,4000c8 <serp_send_hex+0x28>
 4000c0:	24c40037 	addiu	$4,$6,55
              if value is larger or equal (register 2 is 0/false) then add
              value 55 ('A' - 10)..(0x41 - 0xa) = 0x37 = 55 to the register
              6 and store result in the register 4. This operation is
              executed even when the branch arm before else is executed,
              but result is immediately overwritten by next instruction
   c += '0';
 4000c4:	24c40030 	addiu	$4,$6,48
              add value 0x30 = 48 = '0' to the value in the register 6
              and store result in the register 4 - the fisrt argument a0
 
  serp_tx_byte(c);
 4000c8:	0c100020 	jal	400080 <serp_tx_byte>
 4000cc:	2463ffff 	addiu	$3,$3,-1
              call subroutine to send byte to the serial port
              decrement loop control variable (i) in delay-slot

 for (i = 8; i > 0; i--) {
 4000d0:	1460fff7 	bnez	$3,4000b0 <serp_send_hex+0x10>
 4000d4:	00052900 	sll	$5,$5,0x4
              the final condition of for loop converted to do {} while()
              loop. If not all 8 character send loop again.
              Shift left value in the register 5 by 4 bit positions.
              The compiler does not store values of local variables to
              the stack even does not store values in caller save registers
              (which requires to save previous values to the function stack frame).
              Compiler can use this optimization because it knows registers usage
              of called function serp_tx_byte().
 }
 4000d8:	8fbf0014 	lw	$31,20($29)
 4000dc:	00000000 	sll	$0,$0,0x0
              restore return address register value to that found at function
              start
              
 4000e0:	03e00008 	jr	$31
 4000e4:	27bd0018 	addiu	$29,$29,24
              return to the caller function. Instruction in jump register
              delay-slot is used to restore stack pointer/free function frame.

courses/b35apo/tutorials/03/periferie.txt · Last modified: 2024/02/02 18:41 (external edit)