Serializace objektů do souboru

 1. Vytvořte třídu Clovek, obsahující položky jméno a příjmení. Tato třída bude mít konstruktor pro vytvoření nového člověka parametry zadaného jména a příjmení.

Vytvořte třídu SeznamLidi, která bude reprezentovat seznam (“databázi”) lidí. Napište metody pro uložení a načtení seznamu do souboru a ze souboru. Zdrojový kód zápisu může vypadat podobně jako:

  SeznamZaznamu object = ...; 
  // Seznam záznamů musí být inicializován.
  // Pokud bude ukládání metodou třídy SeznamZaznamu, 
  // dosaďte místo ... this. 
  // SeznamZaznamu musí implementovat rozhraní Seralizable
 
  // Serializace do souboru
  try (OutputStream fos = new FileOutputStream("mujseznam.dat");
     ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fos)) {
 
    out.writeObject(object);
    // a je to. Jednoduché, že?
  } catch (IOException e) {
    System.out.println("Chyba při zápisu souboru : "+e);
  }

A načtení bude podobné tomuto kódu:

  // Načtení ze souboru               
  try (InputStream fis = new FileInputStream("mujseznam.dat");
     ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis)) {
 
    // Deserializace objektu
    // přečtu objekt a pokusím se jej přetypovat
    SeznamZaznamu sz = (SeznamZaznamu) in.readObject(); 
 
  } catch (ClassNotFoundException e) {
    System.out.println("Nemohu najít definici třídy: "+e);
  } catch (IOException e) {
    System.out.println("Chyba při čtení souboru : "+e);
  }

courses/b0b36pjv/tutorials/08/serializace.txt · Last modified: 2020/04/20 18:14 by zidekja2