Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat zápočet a vykonat zkoušku.

Zápočet

Pro získání zápočtu je třeba úspěšně vyřešit domácí úkoly, a odevzdat semestrální práci.

Podmínkou zápočtu je odevzdání všech domácích úkolů!

Každý v termínu odevzdaný domácí úkol je hodnocen 5-ti body, později odevzdaný úkol bude hodnocen menším počtem bodů, tj. 5 bodů v prvním týdnu, 3 body v druhém týdnu a později pak 0 bodů. Odevzdaný úkol je takový, který úspěšně projde všemi testy BRUTE. Pro úkoly bude otevřen BRUTE celý semestr.

Semestrální práce

Hodnotí se: 1. Včasný výběr tématu uložením PDF do BRUTE. 0-3 body (Pozdní odevzdání penalizováno automaticky 3 body)

2. Umístění projektové dokumentace na gitlab v daném termínu + konzultace: 0 - 7 bodů, (0 = dokumentace po uplynutí lhůty na odevzdání chybí, 7 = dokumentace v pořádku podle zadání)

3. Odevzdání projektu - konzultace: 0 - 25 bodů (0 = projekt se neodevzdal, 25 = projekt splňuje všechny body zadání)

4. Při odevzdání se můžou navíc udělit bonusové body (0 - 5) za práci nad rámec zadání, např. za rozšířenou funkcionalitu aplikace, pečlivé provedení uživatelského rozhraní, nápaditou dokumentaci, atd.

Bodové ohodnocení

Hodnocení předmětu se skládá z hodnocení práce v semestru a výsledku zkoušky. Zkouškové termíny budou vypsány v KOSu v závěru výukové části semestru. K zápisu ke zkoušce je nutné mít zápočet (předpokladem jsou odevzdané domácí úkoly a semestrální projekt). Zkouška bude formou písemného testu. Ústní zkouška se nekoná, avšak v případě pochybností o znalostech může následovat ověřující ústní zkoušení. Zisk minimálního počtu bodů automaticky nemusí znamenat zisk příslušné známky. Při zásadní neznalosti může být známka i snížena.

Body lze získat v kategoriích:

Kategorie Body Minimum bodů
5 domácích úkolů po 5 bodech 25 15
Semestrální práce 35 15
- z toho:
- CP1 3 0
- CP2 7 0
Bonus za zpracování semestrální práce 5 0
Zkouška 40 20
Celkem s bonusem 105 50

Rozložení hodnocení dle dosažených bodů je dle tabulky:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně
courses/b0b36pjv/hodnoceni.txt · Last modified: 2024/04/14 21:12 by seredlad