Lab02 - Výpočet statistiky číselné posloupnosti

Template domácího úkolu ke stažení zde. Ke kontrole vstupů použijte funkce z třídy TextIO.
21.3.2018: Zamyslete se nad tím, že délka posloupnosti není omezená a není tedy vhodné vstupní data ukládat do paměti.

Úkoly:

Napište program, který vypočte průměrnou hodnotu a směrodatnou odchylku z posloupnosti čísel zadaných na standardní vstup. Při implementaci se inspirujte příkladem přesměrování standardního vstupu ze souboru. Testovací soubor obsahuje na každém řádku jedno číslo (nebo nečíselnou hodnotu, viz dále).

  • Rozšiřte tento program pro výpočet statistiky (průměr a odchylka) z každých 10 vstupních čísel. Tyto dvě hodnoty vypište na jeden řádek standardního výstupu na tři desetinná místa a čísla oddělte mezerou, tj. formátování “%.3f %.3f”.
  • Na začátek řádku vypište počet hodnot, ze kterých jsou průměr a odchylka vypočteny na dvě místa, tj. formátování “%2d”.
  • Při detekci konce vstupního souboru vypište dílčí výsledek z příslušného počtu hodnot, ale pouze pokud je počet hodnot použitých k výpočtu vyšší než 1.
  • Rozlište mezi výstupem na standardní výstup a na standardní chybový výstup. Program implementujte jako část třídy Lab02 v metodě pojmenované homework.
  • Detekci konce vstupu indikujte výpisem 'End of input detected!' na standardní chybový výstup.
Odevzdávejte soubory Lab02.java, Start.java a TextIO.java.
V případě, že na řádku není detekováno číslo, program řádek přeskočí a pokračuje ve čtení vstupu do konce souboru. Tuto situace indikujte výpisem na standardní chybový výstup s uvedením čísla řádku, na kterém k této události došlo.
Pro výpočet směrodatné odchylky lze použít průměrnou hodnotu a průměr z mocniny sledované veličiny viz http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation.

Ukázka výstupu standardního a chybového výstupu po zpracování souboru test_input.txt. Dbejte prosím na formátování výstupu: každý - i ten poslední - řádek by měl být zarovnaný správně a ukončen znakem nového řádku (viz. ukázka).

java -jar dist/lab02.jar <long_input.txt
A number has not been parsed from line 6
10 53,500 23,851
10 56,000 26,446
10 34,400 19,184
10 53,900 26,121
10 63,400 32,116
10 58,200 28,071
10 65,800 32,508
10 44,200 24,891
A number has not been parsed from line 86
10 53,400 29,063
End of input detected!
 8 39,875 23,235

Tato ukázka využívá přesměrování textového suouboru do System.in, t.j. Váš program bude číst vstupy způsobenm, jako kdyby je zadával uživatel z klávesnice. Zajistí to znak přesměrování: <.

Alternativní způsoby přesměrování obsahu souboru na standardní vstup:

IntelliJ Idea

Netbeans

Pro účely testování přidejte do metody main kód:

public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
  FileInputStream is = new FileInputStream(new File("C:\\TEMP\\long_input.txt"));
  System.setIn(is);
  //...

Před odevzdáním řešení do BRUTE tento kód pochopitelně odstraňte!

Rada - spusteni jar souboru bez manifestu z prikazove radky:
java -cp ./soubor.jar cz.cvut.fel.pjv.Main
courses/b0b36pjv/hw/02.txt · Last modified: 2023/04/14 12:35 by seredlad