Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

MDPMaze

Příklad použití

Vytvořme mapu jednoduchého bludiště:

>>> EMPTY = (255, 255, 255)
>>> WALL = (0, 0, 0)
>>> GOAL = (255, 0, 0)
>>> START = (0, 0, 255)
 
>>> MAP1 = ((EMPTY, START, EMPTY, EMPTY, EMPTY),
      (EMPTY, WALL, WALL, WALL, EMPTY),
      (EMPTY, EMPTY, EMPTY, WALL, GOAL))

Import balíku kuimaze a třídy State:

>>> import kuimaze
>>> from kuimaze import State

Vytvoření prostředí, nejprve deterministického:

>>> env = kuimaze.MDPMaze(MAP1)

Pokud chceme vytvořit prostřední nedeterministické (a to v případě MDP obvykle chceme), musíme zadat přechodové pravděpodobnosti:

env2 = kuimaze.MDPMaze(MAP1, probs=(0.8, 0.1, 0.1, 0.0))

Seznam všech validních stavů v prostředí:

>>> env.get_all_states()
[(x=0, y=0),
 (x=0, y=1),
 (x=0, y=2),
 (x=1, y=0),
 (x=1, y=2),
 (x=2, y=0),
 (x=2, y=2),
 (x=3, y=0),
 (x=4, y=0),
 (x=4, y=1),
 (x=4, y=2)]

Zjištění, zda je stav terminální:

>>> env.is_terminal_state(State(0, 0)), env.is_terminal_state(State(4, 2))
(False, True)

Jaké odměny jsou spojeny s jednotlivými stavy? Odměny se vyplácejí při opuštění stavu.

>>> env.get_reward(State(1,0)), env.get_reward(State(4,2))
(-0.04, 1.0)

Jaké akce jsou ve stavu přípustné? V našem prostředí budou přípustné vždy všechny 4 akce, ale pokud narazíme do zdi, zůstaneme na místě.

>>> actions = tuple(env.get_actions(State(1,0)))
>>> actions
(<ACTION.UP: 0>, <ACTION.RIGHT: 1>, <ACTION.DOWN: 2>, <ACTION.LEFT: 3>)

Do jakých stavů a s jakou pravděpodobností se mohu dostat, pokud v aktuálním stavu provedu danou akci?

>>> env.get_next_states_and_probs(State(1,0), actions[0])
[((x=1, y=0), 1), ((x=2, y=0), 0), ((x=0, y=0), 0)]
V nedeterministickém prostředí bude výsledek jiný:
>>> env2.get_next_states_and_probs(State(1,0), actions[0])
[((x=1, y=0), 0.8), ((x=2, y=0), 0.1), ((x=0, y=0), 0.1)]

Popis potřebných metod

V následující dokumentaci se vyskytuje proměnná state:

 • Pokud je state vstupem do funkce/metody, může to být buď dvojice (x,y) celých kladných čísel, nebo instance třídy kuimaze.State, která je pojmenovanou n-ticí a umožňuje k souřadnicím přistupovat jako state.x a state.y.
 • Pokud některá z funkcí vrací state, bude to vždy instance třídy State (s níž ve svém kódu můžete nakládat stejně jako s dvojicí hodnot (x,y)).

Ke komunikaci s prostředím MDPMaze slouží následující metody:

get_all_states(): vrátí seznam všech dosažitelných stavů (instance třídy State), tedy bez zdí.

is_terminal_state(state): vrací True, pokud je zadaný stav koncový. Může se jednat jak o “dobrý” koncový stav, tak i o “špatný” (nebezpečný) koncový stav (představte si propast, nebo minu).

get_reward(state): Vrací reward pro daný stav. Reward je “vyplácen” až při opuštění stavu, nikoli při jeho dosažení.

get_actions(state): Pro daný stav postupně generuje možné akce, které se typicky použijí v kombinaci s následující metodou. Akce je typu enum, ale tím se nemusíte zabývat, viz příklad použití výše (nebo v mdp_sandbox.py). Pokud chcete získat seznam možných akcí, použijte list(get_actions(state)).

get_next_states_and_probs(state, action) : pro daný stav a požadovanou akci navrátí seznam dvojic (<State>, probability) ; např. [(State(x=1, y=0), 0.8), (State(x=2, y=0), 0.1), (State(x=0, y=0), 0.1)]

visualise(dictlist=None) : bez parametru visualizuje obvyklé bludiště. Jinak očekává seznam slovníků {'x': x_coord, 'y': y_coord, 'value: val'}, kde val může být buď skalární hodnota, nebo seznam/n-tice o čtyřech prvcích. Zde můžete konkrétně využít k vizualizaci:

 1. rewards ci values přirazených jednotlivým stavům - viz env.visualise(get_visualisation_values(utils))
 2. policy - viz env.visualise(get_visualisation_values(policy))

Rovněž zůstávají k dispozici obvyklé metody render(), reset()

Základní příklad použítí je vidět v souboru mdp_sandbox.py.

courses/b3b33kui/kuimaze/2_mdpmaze.txt · Last modified: 2024/03/26 17:40 by xposik