Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Netbeans IDE

Při výuce programování se používá programovací jazyk Java ve vývojovém prostředí NetBeans IDE.

Stažení vývojového prostředí z Internetu

  1. Stáhněte si balíček obsahující integrované vývojové prostředí NetBeans IDE spolu s Java JDK ze stránek Oracle → část Java SE Development Kit (JDK) Bundles → JDK 8u60 & NetBeans 8.0.1 → Download → vyberte platformu, souhlaste s licencí
  2. Stáhněte dokumentaci Java API ze stejné stránky Oracle → Additional Resources → Java SE 8 Documentation → Download → souhlaste s licencí → Stažený zip nerozbalujte!
Pro předmět PJV je nutné používat Javu verze 8 a výše.

Instalace vývojového prostředí ve Windows

  1. Spusťte instalátor javy spolu s netbeans a proveďte instalaci.
  2. Přesuňte zip soubor s dokumentací na vhodné místo svého disku (obsahuje dokumentaci Javy).
  3. Spusťte NetBeans a vyčkejte ustálení.
  4. Připojte dokumentaci: Tools → Java Platforms → záložka Javadoc → AddZIP/Folder → zip soubor s dokumentací → Close.

Aktivace nápovědy atributů a metod objektů

Tools → Options → Editor zatrhněte: Auto Popup Completion Window, Insert Single Proposals Automatically.

Zobrazení důležitých pohledů

Okénko struktury souborů

Otevřete pomocí: Window → Files

Okénko procesů

Otevřete pomocí: Window → Processes

Toto okno slouží k prohlížení a hlavně ukončování běžících procesů. Pokud nějakému procesu zavřete okno pro výstup tento proces dál žije a požírá systémové prostředky.

Zkratky

Netbeans poskytuje expanzi zkratek pro často užívané programové sekvence. Seznam zkratek najdete na záložce Tools → Options → Editor → Code Templates. Prohlédněte si zkratky - Abbreviations a jejich expanze, případně si zaveďte vlastní – viz doporučení dále. Tab na konci zkratky způsobí náhradu.

Vytvoření programu

Založení projektu: File → New Project → Java → Java Class Library → Next. Vyplňte Project Name a Project Location → Finish.

Vytvoření elementárního programu

Ve zvoleném projektu myší vyznačte Source Packages → New → Java Class → zadejte Class Name začínající velkým písmenem. V Package zadejte jméno balíčku z malých písmen a číslic začínající písmenem → Finish.

Ve třídě vytvořte metodu main - vstupní bod programu: použijeme expanzi zkratky psvm TAB

Spuštění programu

Myší identifikujte zdrojový program, pak Shift+F6 nebo pravým tlačítkem → Run File.

Spuštění programu s argumenty (v rámci NetBeans IDE)

Source Packages → Properties → Run → Arguments. Funguje jen při spouštění projektu. Při spouštění souboru má pole String[] args nulovou délku.

Spouštění z příkazové řádky (bez IDE):

cd \…\ProjectFolder\build\classes java p1.T1 arg1, arg2, …

  • p1.T1 - je úplné jméno spouštěné třídy,
  • arg1, arg2, … - jsou libovolné řetězy znaků oddělené mezerou.
  • Tyto argumenty jsou předány metodě main v poli args. První argument lze referencovat jako args[0].

Klávesové zkratky

Ctrl-Space dokončovaní kódu
Ctrl-F vyhledávání
F9 překlad balíku nebo souboru
F11 překlad celého projektu
F6 spuštění hlavního projektu
Shift-F6 spuštění souboru

Editorové zkratky pro psaní kódu

psvm public static void main(String[ ] args) {}
sout System.out.println(““);
St String
ife if ( ) else
sw switch case default
for cykl
fori cykl probírka pole
fore cykl probírka kolekce
forc cykl přes iterator
wh while( true) {
br break
cn continue
m static final void method() {
pu public
re return
th throws
Ex Exception
cl class
st static
bo boolean
fa false
Kompletní seznam zkratek naleznete v NetBeans IDE na záložce Help → Keyboard Shortcuts Card.
courses/b0b36pjv/tutorials/01/netbeans.txt · Last modified: 2020/02/17 16:22 by zidekja2