Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat zápočet a vykonat zkoušku.

Zápočet

Pro získání zápočtu je třeba úspěšně vyřešit domácí úkoly, a odevzdat semestrální práci.

Podmínkou zápočtu je odevzdání všech domácích úkolů!

Každý v termínu odevzdaný domácí úkol je hodnocen 5-ti body, později odevzdaný úkol bude hodnocen menším počtem bodů, tj. 5 bodů v prvním týdnu, 3 body v druhém týdnu a později pak 0 bodů. Odevzdaný úkol je takový, který úspěšně projde všemi testy BRUTE. Pro úkoly bude otevřen BRUTE celý semestr.

Semestrální práce

Hodnotí se:

1. Umístění projektové dokumentace na gitlab v daném termínu + konzultace: 0 - 10 bodů, (0 = dokumentace po uplynutí lhůty na odevzdání chybí, 10 = dokumentace v pořádku podle zadání)

2. Odevzdání projektu - konzultace: 0 - 20 bodů (0 = projekt se neodevzdal, 20 = projekt splňuje všechny body zadání)

3. Při odevzdání se můžou navíc udělit bonusové body (0 - 5) za práci nad rámec zadání, např. za rozšířenou funkcionalitu aplikace, pečlivé provedení uživatelského rozhraní, nápaditou dokumentaci, atd.

Zkouška

Hodnocení předmětu se skládá z hodnocení práce v semestru a výsledku zkoušky. Zkouškové termíny budou vypsány v KOSu v závěru výukové části semestru. Zkouška bude formou písemného testu. Ústní zkouška se nekoná, avšak v případě pochybností o znalostech může následovat ověřující ústní zkoušení. Zisk minimálního počtu bodů automaticky nemusí znamenat zisk příslušné známky. Při zásadní neznalosti může být známka i snížena.

Body lze získat v kategoriích:

Kategorie Body Minimum bodů
5 domácích úkolů po 5 bodech 25 15
Semestrální práce 35 20
- z toho bonus za zpracování 5 0
- z toho konzultace 10 0
Zkouška 40 20
Celkem 100 55

Rozložení hodnocení dle dosažených bodů je dle tabulky:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně
courses/b0b36pjv/hodnoceni.txt · Last modified: 2020/06/02 17:46 by xvokrine