Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

3. Cvičení

Toto cvičení je zaměřeno na základy práce s objekty a jejich metodami. Následuje jejich aplikace ve spojovém seznamu.

Úkoly na cvičení

Část 1

 1. Vytvořte v Netbeans nový projekt cars, do balíčku cz.cvut.fel.pjv.cars přidejte třídu Main obsahující metodu main - vstupní bod programu.
 2. V balíčku cz.cvut.fel.pjv.cars.model vytvořte třídu Car s následujícími vlastnostmi a zajistěte vhodné zapouzdření:
  • manufacturer
  • modelName
  • year
 3. Přidejte vlastnost vinCode datového typu UUID, při inicializaci generujte novou hodnotu pomocí UUID.randomUUID().
 4. Přepište metodu toString, která bude vracet řetězec typu “Volkswagen Polo year 2010 VIN: 38e8a15e-521c-466a-98e0-f78c03fcdb94.”.
 5. Realizujte čítač vytvořených aut. Aktuální počet bude vracet metoda getNumberOfExistingCars().
 6. Implementujte metody equals a hashcode. Při zjišťování zda objekty jsou stejné porovnávejte pouze vinCode.
 7. Přidejte následující kód do metody main a ověřte výstup programu.

Car car1 = new Car("Volkswagen", "Polo", 2010);
System.out.println(car1);
System.out.println("Počet aut: " + Car.getNumberOfExistingCars());
Car car2 = new Car("Chevrolet", "Corvette", 1980);
System.out.println(car2);
System.out.println("Počet aut: " + Car.getNumberOfExistingCars());

Volkswagen Polo year 2010 VIN: 38e8a15e-521c-466a-98e0-f78c03fcdb94.
Počet aut: 1
Chevrolet Corvette year 1980 VIN: 38d302ff-e1e1-41b5-b53b-5df1a3add882.
Počet aut: 2

Část 2

 1. Implementujte třídu Engine se zapouzdřenou vlastností type. Implementujte metody equals, hashcode a toString. Pomocí kompozice realizujte vazbu has-a mezi Car a Engine, do konstruktoru Car přidejte řetězec popisující typ motoru jako vstupní parametr.
 2. Implementujte třídu ServiceBook obsahující pole řetězců serviceRecords o interně dané kapacitě. Vytvořte konstruktor ServiceBook(Car car), který vytvoří servisní knížku pro dané auto. ServiceBook přidejte jako další datový atribut do třídy Car a realizujte obousměrnou vazbu mezi třídami ServiceBook a Car. V případě, že auto již servisní knížku má, bude tato přepsána. Situaci by však bylo vhodnější ošetřit pomocí výjimky (naučíte se později).
 3. Upravte kód metody main následovně a ověřte výstup programu.

Car car1 = new Car("Volkswagen", "Polo", 2010, "AKK");
ServiceBook serviceBook1 = new ServiceBook(car1);
serviceBook1.addRecord("První servisní prohlídka.");
System.out.println(car1);
System.out.println("Počet aut: " + Car.getNumberOfExistingCars());
System.out.printf("Servisní záznamy %s %s:\n%s\n", car1.getManufacturer(), car1.getModelName(), car1.getServiceBook());
Car car2 = new Car("Chevrolet", "Corvette", 1980, "LS7");
ServiceBook serviceBook2 = new ServiceBook(car2);
serviceBook2.addRecord("První servisní prohlídka.");
serviceBook2.addRecord("Porucha motoru.");
System.out.println(car2);
System.out.println("Počet aut: " + Car.getNumberOfExistingCars());
System.out.printf("Servisní záznamy %s %s:\n%s\n", car2.getManufacturer(), car2.getModelName(), car2.getServiceBook());

Volkswagen Polo year 2010 VIN: 5ab16b5f-c504-41f3-ab28-8111c3fb4ab1.
Počet aut: 1
Servisní záznamy Volkswagen Polo:
První servisní prohlídka.

Chevrolet Corvette year 1980 VIN: d18fe38c-dedc-42f3-90b4-0f63b2e40cfa.
Počet aut: 2
Servisní záznamy Chevrolet Corvette:
První servisní prohlídka.
Porucha motoru.

Část 3

 1. V balíčku cz.cvut.fel.pjv.cars.data implementujte třídu TimeSpan představující časový interval. Třída bude zapouzdřovat časové údaje hour (kladné celé číslo), minute (hodnota 0-59) , second (hodnota 0-59).
 2. Implementujte přetížení konstruktorů (), (second), (minute, second), (hour, minute, second) a metodu setTime(hour, minute, second). V případě chybějících údajů umožněte přepočet na vyšší jednotky, tj. 70 sekund je 1 minuta a 10 sekund. V případě zadání vyššího údaje ošetřete povolený rozsah. Pro 0 minut, 70 sekund bude chybný údaj sekund nastaven na 0 (později vhodné ošetření výjimkou).
 3. Implementujte kopírovací konstruktor a metody equals, hashCode, toString. Umožněte porovnání instancí této třídy podle celkového času.
 4. Implementujte metodu getTotalSeconds() a metodu add(int second), která modifikuje danou instanci a vrátí referenci na ni.
 5. Přidejte následující kód do metody main a ověřte výstup programu.

TimeSpan t1 = new TimeSpan(0, 0, 130);
System.out.println("T1: " + t1);
t1 = new TimeSpan(130);
System.out.println("T1: " + t1);
TimeSpan t2 = new TimeSpan(t1).add(70);
System.out.println("T1: " + t1);
System.out.println("T2: " + t2);
System.out.printf("Časy se %s.\n", t1.equals(t2) ? "rovnají" : "nerovnají");
t1 = t1.add(70);
System.out.println("T1: " + t1);
System.out.println("T2: " + t2);
System.out.printf("Časy se %s.\n", t1.equals(t2) ? "rovnají" : "nerovnají");

T1: 0 hours 0 minutes 0 seconds
T1: 0 hours 2 minutes 10 seconds
T1: 0 hours 2 minutes 10 seconds
T2: 0 hours 3 minutes 20 seconds
Časy se nerovnají.
T1: 0 hours 3 minutes 20 seconds
T2: 0 hours 3 minutes 20 seconds
Časy se rovnají.

Část 4

 1. V balíčku cz.cvut.fel.pjv.cars.data implementujte třídu RaceResult. Třída bude reprezentovat dvojici klíč-hodnota, kde klíčem bude auto (Car) a hodnotou čas jízdy daného auta (TimeSpan). Umožněte porovnání instancí třídy RaceResult podle evidovaného času.
 2. V balíčku cz.cvut.fel.pjv.utils implementujte třídu ArrayUtil. Zajistěte, že třídu nebude možné instancovat. Implementujte metodu třídy s názvem sort, která provede řazení algoritmem Bubble sort nad polem objektů implementujících rozhraní Comparable, tj. porovnatelných objektů.
 3. Do třídy Car přidejte vlastnost speed udávající rychlost auta.
 4. V balíčku cz.cvut.fel.pjv.cars.data implementujte třídy CarListNode a CarLinkedList implementující spojový seznam aut. Implementujte metodu toArray() převádějící spojový seznam na pole o velikosti počtu prvků ve spojovém seznamu.
 5. V balíčku cz.cvut.fel.pjv.cars implementujte třídu Race představující automobilový závod. Závod bude mít jako povinný parametr délku trasy length. Závod bude mít neomezený počet startovních pozic (využijte spojový seznam). Metodou addRacingCar(Car car) se přidá vůz na první volnou startovní pozici. Metodá vrátí true při úspěchu a false v případě, že závod již odstartoval. Implementujte metody getWinner() a getWinningTime(), které vrátí instanci vyhrávajícího auta, resp. čas jeho jízdy. V případě stejných časů bude výhercem jedno z aut. Zajistěte, že výpočet výherce proběhne pouze jednou a bude cashován uvnitř třídy. Využijte pomocnou metodu getRaceResults() vracející pole RaceResult (párů auto-čas). Spojový seznam aut nejprve převeďte na pole. Při výpočtu času jízdy předpokládejte zjednodušenou situaci, kdy každé auto se od startu až po cíl (length) pohybuje konstantní rychlostí speed.
 6. Přidejte následující kód do metody main (existující první dva řádky upravte) a ověřte výstup programu.

Car car1 = new Car("Volkswagen", "Polo", 2010, "AKK", 40);
Car car2 = new Car("Chevrolet", "Corvette", 1980, "LS7", 45);
 
Car car3 = new Car("Trabant", "P601", 1990, "Air cooled, 0.6-liter 2-stroke", 20);
Car car4 = new Car("BMW", "3", 2006, "318d", 42);
Car car5 = new Car("McLaren", "F1", 2014, "V12", 107);
Race race = new Race(1000);
race.addRacingCar(car1);
race.addRacingCar(car2);
race.addRacingCar(car3);
race.addRacingCar(car4);
race.addRacingCar(car5);
System.out.println("Závodníci:");
System.out.println(race);
System.out.printf("Výhercem se stává %s s časem %s.\n", race.getWinner(), race.getWinningTime());
System.out.printf("Pořadí v cíli:\n%s\n", race);

Závodníci:
Volkswagen Polo year 2010 VIN: 2b8a89b2-f15d-4a5a-a14e-8de9aca023d8
Chevrolet Corvette year 1980 VIN: 75e880b1-822d-49b5-9b5e-e8cca5f48e99
Trabant P601 year 1990 VIN: fce81b1e-2916-492a-974a-cac9d623608d
BMW 3 year 2006 VIN: 7fb6c0b3-092a-4fb6-8e7f-590443ecadcc
McLaren F1 year 2014 VIN: be54715d-54b1-40d3-9323-029f27a124c3

Výhercem se stává McLaren F1 year 2014 VIN: be54715d-54b1-40d3-9323-029f27a124c3 s časem 0 hours 0 minutes 9 seconds.
Pořadí v cíli:
McLaren F1 year 2014 VIN: be54715d-54b1-40d3-9323-029f27a124c3, time: 0 hours 0 minutes 9 seconds.
Chevrolet Corvette year 1980 VIN: 75e880b1-822d-49b5-9b5e-e8cca5f48e99, time: 0 hours 0 minutes 22 seconds.
BMW 3 year 2006 VIN: 7fb6c0b3-092a-4fb6-8e7f-590443ecadcc, time: 0 hours 0 minutes 23 seconds.
Volkswagen Polo year 2010 VIN: 2b8a89b2-f15d-4a5a-a14e-8de9aca023d8, time: 0 hours 0 minutes 25 seconds.
Trabant P601 year 1990 VIN: fce81b1e-2916-492a-974a-cac9d623608d, time: 0 hours 0 minutes 50 seconds.

Studijní materiály

Debugging

V tomto cvičení byste se měli seznámit se základním použitím debuggeru v Netbeans. Návod zde.

Javadoc

Javadoc je systém pro tvorbu dokumentace zdrojových kódů v Javě ve formátu prolinkovaného HTML. Několik pomůcek:

courses/b0b36pjv/tutorials/03/start.txt · Last modified: 2020/03/07 21:57 by seredlad