Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Lab03 - Kruhová fronta

Napište program, který bude reprezentovat cyklickou frontu uchovávající hodnoty typu String. Kapacita fronty bude parametrem konstruktoru. Pokud bude použit bezparametrický konstruktor, vytvořte frontu o konstantní velikosti 5. Dále naimplementujte metody do připravené třídy CircularArrayQueue. Co mají jednotlivé metody dělat dozvíte v dokumentaci v interface Queue.java. Všimněte si, že dokumentace některých metod je velmi podobná (někdy i stejná) dokumentaci metod ve třídě Queue ve standardním java frameworku. Toto není náhoda, autoři úkolu se tímto javadocem inspirovali :-).

Odevzdávejte pouze soubor CircularArrayQueue.java.
Frontu implementujte pomocí pole statické délky se dvěma indexy ukazujícími na začátek a konec pole. Bližší informace naleznete na wikipedii. Jiná řešení nemusí být přijata.
Součástí hodnocení může být i namátkové manuální subjektivní hodnocení kvality kódu cvičícím. Dejte si tedy záležet.

Ve třídě Start je připraven kód, na kterém můžete funkčnost implementace kruhové fronty vyzkoušet

--- Příklad očekávaného výstupu programu
size: 6
value dequeued from CircularArrayQueue: Starkiller
printing all elements: 
C-3PO
Jabba the Hutt
HK-47
Darth Nihilus
Count Dooku
size: 6

Fronta

Fronta je dynamická množina (datová struktura), u které jsou specificky definovány operace výběru a vložení prvku. Operace výběr z fronty vybere prvek, který jsme vložili do fronty jako první. Při vkládání prvků do fronty se vkládaná položka vloží na jeho konec. (anglicky enqueue a dequeue)

Tato struktura se také někdy označuje termínem FIFO (first-in first-out).

Fronta se dá implementovat polem a to buď polem statické délky s explicitním omezením na počet vložených prvků nebo polem dynamické délky. Alterantivně se dá také realizovat datovou strukturou nazývanou spojový seznam, se kterou se seznámíme na dalším cvičení.

Doplňující informace na wiki

Kruhová fronta

V případě omezené kapacity fronty, například realizované polem statické délky, můžeme využít takzvanou kruhovou frontu. V té se začátek fronty pohybuje po jednotlivých prvcích pole tak jak jsou postupně prvky vkládány a odebírány. Praktické použití takové fronty si můžeme představit v případech, kdy do fronty jsou dávány jednotlivé požadavky na obsloužení, které v průměru nepřicházejí častěji než je rychlost obsluhy. V případě, že obsloužení konkrétního požadavku trvá déle, jsou další požadavky uloženy ve frontě a po vyřízení náročnějšího požadavku jsou pak ostatní, méně náročné, požadavky obslouženy rychleji a fronta je rychle vyprázdněna. Analogickou situaci můžeme začít například v obchodě, ve kterém je kapacita fronty omezena velikostí obchodu.

Kruhová fronta může explicitně hlídat, zda-li je možné nový požadavek do fronty vložit a v případě zaplnění fronty je možné požadavek na vložení zamítnout. Na druhé straně můžeme také najít připady, kdy do kruhové fronty dáváme požadavky a pokud je plná, jsou ty nejstarší požadavky přepisovány. To může například nastat v případě zpracování senzorických dat, ve kterém předpokládáme, že pokud se data nestihla zpracovat, jsou pravděpodobně již zastaralá a dáváme přednost zpracování aktuálnějších informací.

courses/b0b36pjv/hw/03.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)