Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

REST API pomocí Spring Boot

 • Doporučuji přidat závislost Spring Web

Po inicializaci je třeba spustit v IDE kompilaci, aby se stáhly základní závislosti. Pak je již možné začít psát kód projektu.

Spouštění aplikace z Navigaroru pomocí příkazu “spring-boot run”.

Konfigurace aplikace je v src/main/resources/application.properties.

Pro začátek je dobré umět nastavit port a detailnější debug výstup:

debug
server.port=9999

Nejběžnější anotace v Spring Boot

@SpringBootApplication

Vstupní bod aplikace se Spring Boot. Zajišťuje automatickou konfiguraci.

Vygenerovaný teplate přes Initializr:

package cz.cvut.pjv.restDemo;
 
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
 
@SpringBootApplication
public class RestDemoApplication {
 
	public static void main(String[] args) {
		SpringApplication.run(RestDemoApplication.class, args);
	}
}

@RestController

Označuje třídu, která bude schopna obsluhovat jednotlivé endpointy.

@GetMapping

Mapování požadavků typu GET. Javadoc GetMapping

package cz.cvut.pjv.restDemo;
 
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
 
@RestController
public class AppVersion {
  @GetMapping("/version")
  public String hello() {
    return "verze 1.0";
  }  
}

Možnost vrátit objekt jako JSON:

public class VersionData {
  private String name;
  private int number;
  public VersionData(String name, int number) {
    this.name = name;
    this.number = number;
  }
  public String getNameX() {
    return name;
  }
  public int getNumberX() {
    return number;
  }
}
 
@GetMapping(path = "/versionObject",produces = "application/json" )
  public VersionData helloObject() {
    VersionData tmp = new VersionData("First version",1);
    return tmp;
  } 

@PostMapping

Mapování požadavků typu POST.

Javadoc PostMapping

Příkladem je třeba přihlášení uživatele a získání tokenu:

public class TokenResponse {
    private String token;
    public TokenResponse(String token) {
      this.token = token;
    }
    public String getToken() {
      return token;
    }
  }
 
  //presunout do vlastniho souboru UserData
  public class UserData {
  public String user;
  public String password;
 
  public UserData(String user, String password) {
    this.user = user;
    this.password = password;
  }    
}
 
  @PostMapping(path = "/login", produces = "application/json")
  public TokenResponse login(@RequestBody UserData userData) {
    System.out.println("User=" + userData.user + " pass=" + userData.password);
    if (userData.password.equals("secret") && userData.user.equals("user")) {
      System.out.println("GRANTED");
      return new TokenResponse("secretUUID");
    }
    return new TokenResponse("");
  }

Vyvolání výjimky a nastavení příslušného HTTP error kódu:

@ResponseStatus(code = HttpStatus.UNAUTHORIZED, reason = "Wrong credentials")
  public class UnauthorizedException extends Exception {
    public UnauthorizedException() {
    }
  }
 
  @PostMapping(path = "/loginExcept", produces = "application/json")
  public TokenResponse loginExc(@RequestBody UserData userData) throws UnauthorizedException {
    System.out.println("User=" + userData.user + " pass=" + userData.password);
    if (userData.password.equals("secret") && userData.user.equals("user")) {
      System.out.println("GRANTED");
      return new TokenResponse("secretUUID");
    }
    throw new UnauthorizedException();
  }
}

@PutMapping

@DeleteMapping

@PatchMapping

Nepovinné parametry endpointu

Je možné se například podle nastaveného tokenu ptát na data:

// data table of ID, names
  private String[][] dataTable
      = {{"1", "Admin"},
      {"2", "Admin2"},
      {"100", "PowerUser1"},
      {"101", "PowerUser2"},
      {"102", "PowerUser3"},
      {"1000", "BFUser1"},
      {"1001", "BFUser2"},
      {"1002", "BFUser3"}};
 
  @GetMapping(value = "/list", produces = "text/plain")
  public String getList(@RequestHeader(value = "bearer", required = false) String token, @RequestParam int idLow, @RequestParam int idHigh) throws UnauthorizedException {
    boolean authorized = false;
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    if (token != null) {
      if (token.equals("secretUUID")) {
        authorized = true;
      }
    }
    if (!authorized) {
      // bearer token not presented
      // block access by throwing exception:
      //throw new UnauthorizedException();
      //get only IDs:
      sb.append("Available IDs:\n");
      for (int i = 0; i < dataTable.length; i++) {
        String textID = dataTable[i][0];
        int id = Integer.parseInt(textID);
        if (id > idLow && id < idHigh) {
          sb.append(dataTable[i][0] + "\n");
        }
      }
    } else {
 
      sb.append("Available IDs and users:\n");
      for (int i = 0; i < dataTable.length; i++) {
        String textID = dataTable[i][0];
        int id = Integer.parseInt(textID);
        if (id > idLow && id < idHigh) {
          sb.append(dataTable[i][0] + " " + dataTable[i][1] + "\n");
        }
      }
    }
    return sb.toString();
  } 

Proměnná přímo v cestě endpointu

Je možné ptát se například na detaily jednoho záznamu z kolekce:

 @GetMapping(value = "/list/{id}", produces = "text/plain")
  public String getList(@PathVariable int id) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (String[] strings : dataTable) {
      if (Integer.parseInt(strings[0])==id){
        sb.append(strings[1]+"\n");
      }
    }
    return sb.toString();
  }

Testování pomocí CURL

/version

curl http://localhost:9999/version

/login

curl -X POST http://localhost:9999/login -H "Content-Type: application/json" -d "{\"user\":\"user\",\"password\":\"secret\"}"

/list

bez tokenu:

curl -sS "http://localhost:9999/list?idLow=10&idHigh=999"

s tokenem:

curl -sS "http://localhost:9999/list?idLow=10&idHigh=999" -H "bearer: secretUUID"

detaily o jedne polozce s konkretnim ID:

curl http://localhost:9999/list/100

courses/b0b36pjv/tutorials/11/java_rest.txt · Last modified: 2022/05/04 16:41 by mudromar