Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Layout managery v Swing

FlowLayout

flow layout

Zřejmě nejjednodušší layout manager. Komponenty rozmísťuje v pořadí, v jakém jsme je vložili do řádky. Výška řádky je odvozena od nejvyšší komponenty.

BorderLayout

border layout

Tento layout manager je schopný umístit pouze pět komponent Tentokrát však umístění nezáleží na pořadí, v jakém jsme komponenty vkládali, ale používá svůj způsob “světových stran”. K dispozici je pět konstant NORTH, SOUTH, WEST, EAST a CENTER. Vkládané komponenty zvětší tak, že severní a jižní komponentu roztáhne na maximální šířku(výšku však ponechá nezměněnou). Západní a východní komponenty roztáhne do výšky, ale nezmění jejich šířku a zbylý prostor “uprostřed” vyplní poslední komponentou. Mezeru mezi komponenty můžeme určit hned na začátku, neboť konstruktor vypadá takto: BorderLayout(int horizontalnimezera, int vertikalnimezerea).

Grid Layout

grid layout

Velmi jednoduchý layout manager, který naše komponenty rozmísťuje do předdefinované mřížky. Na další řádek přejde pouze v případě, že jsme vyplnili všechny sloupce na řádku předchozím.

Card Layout

card layout card layout

Velmi zvláštní layout manager. Má komponenty uspořádané do bloků a vždy je viditelný pouze jeden z nich. Velmi se podobá tzv, kartám(záložkám) použité ve složitých dialogových boxech.

GridBag Layout

gridbag layout

Tento manager využívá tzv. strukturu tabulky, kde každá komponenta může zabírat i několik řádek a sloupců. Dále obsahuje možnost roztažení vybraných řádek a sloupců, pokud tak neučiníme, je tu také možnost nastavit pro každou komponentu její velikost, okraje, roztažitelnost a umístění v rámci. S tímto layout managerem bývají největší problémy. Vhodnější je použít techniku kombinování několika panelů s využitím různých layout managerů.

courses/b0b36pjv/tutorials/06/layoutmanagery.txt · Last modified: 2021/02/09 09:25 by seredlad