Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Operátory a přiřazení

Operátory

Unární

Běžně známe unární operátory jsou - a +, které přiřazují znaménko. V Javě jsou také specielní operátory pro inkrementaci (++) a dekrementaci (--) celočíselných typů. Jejich použítí je možné před i za operandem (proměnnou), liší se však funkcí. Pokud je ++ nebo -- před operandem je hodnota inkrementována/dekrementována před použitím operandu. Pokud je ++ nebo -- použito za operandem je hodnota inkrementována/dekrementována po použití operandu

i = 5;
j = ++i; // j ma hodnotu 6, i ma hodnotu 6
k = i++; // k ma hodnotu 6, i ma hodnotu 7

Binární

Jedná se o běžné operátory používané v matematice

+ sčítání

- odčítání

* násobení

/ dělení (reálné i celočíselné)

% dělení modulo (zbytek po dělení)

Přiřazovací

Základním operátorem přiřazení je = . Java dovoluje využití i zkráceného zápisu, kdy na pravé straně již není použita stejná l-hodnota, tedy:

i = i + j;
je stejné jako
i += j;
Ve zkráceném zápise je možno použít jak binární operátory, tak operátory pro bitové operace.

Relační

Pomocí relačních operátorů se vytváří booleovské výrazy pro řízení chodu programu (cykly, podmínky, ..) Patří mezi ně tyto operátory:

== rovnost

!= nerovnost

&& logický součin

|| logický součet

! negace

‹ menší

› větší

‹= menší nebo rovno

›= větší nebo rovno

Přiřazení

Jedná o nejčastější příkaz v programu. Velmi často se pracuje s pojmem l-hodnota. Pod tímto si lze představit něco, co má adresu v paměti, nejčastěji to bývá proměnná. Poněkud zjednoduše lze říci, že l-hodnota je na levé straně přiřazení. Přiřazení je výrazem a jeho hodnota je přiřazena levé straně výrazu. Skutečnosti, že přiřazení je výraz s výhodou často využívá v cyklech a podmínkách.

Příklady přiřazení :

a = 2;
b = 'slovo';
c = d + e + 2.45 * f; 

Protože je přiřazení výraz je možné i několikanásobné přiřazení, které se vždy vyhodnocuje zprava doleva.

Přiřazení :

a = 2;
b = 2;
c = 2; 
je stejné jako
a = b = c = 2;

Přiřazovací operátory

Základním přiřazovacím operátorem je = . Java umožňuje použít i rozšířené přiřazovací operátory. Pak místo tvaru

l-hodnota = l-hodnota operátor výraz;
(např x = x + 2;
lze použít toto:
l-hodnota operátor= výraz;
(např x += 2;)
Pozor! Mezi operátorem a rovnítkem se nedělá mezera!

courses/b0b36pjv/tutorials/02/operatory_prirazeni.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)