Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Proměnné a konstanty

Proměnné je nutno deklarovat. Deklarací se rozumí přiřazení jména, paměťového prostoru (určení datového typu) a počáteční hodnoty. Předpokládá se, že hodnota proměnné se bude (nutně nemusí) během běhu programu měnit.

int i; //index
float prumerCisel; // prumerna hodnota
char znak; // nactena volba

Konstanty je nutné také deklarovat. Deklarují se podobně jako proměnné, jejich deklarace však obsahuje klíčové slovo final. Konstantě nelze znovu přiřadit hodnotu!

final int MAX_CISEL = 10; //maximalni pocet cisel
Poznámka - konstantu lze deklarovat jako prázdnou a pak jí během programu inicializovat. Tento způsob je však méně přehledný a měl by se používat spíše výjimečně.
final int MIN_CISEL; //minimalni pocet cisel
....
MIN_CISEL = 5;

Doporučení

  • Každou proměnnou/konstantu je vhodné deklarovat na samostatný řádek programu. (Evetuelně okomentovat)
  • Proměnné/konstanty je vhodné deklarovat na počatku metody, funkce
  • Pro název proměnné (identifikátor) je vhodné použít pouze malá písmena; ve víceslovných používáme první písmeno dalšího slova velkým písmenem
  • Pro názvy konstanty je vhodné použít pouze velká písmena; ve víceslovných používáme jako oddělovač podtržítko
  • Je vhodné proměnné oddělit od příkazů prázdným řádkem

Datové typy

Celočíselné

byte rozsah -128 - 127

short rozsah -32768 - 32767

int rozsah -2147483648 - 2147483647

long rozsah -9223372036854775808 - 9223372036854775807

Reálné

float ±1,4E-45 - ±1,34E+38

double ±4,9E-324 - ±1,7E+308

Znakový

Typ char - jedná se o jeden jediný znak, který může být zapsán:

  1. neakcentovaným znakem z klávesnice
  2. posloupností '\uXXXX', kde XXXX je kód daného znaku
  3. “escape” sekvencí

Řetězec

Typ String - tvoří se stejným způsobem jako znakové typy s tím rozdílem že jsou uzavřeny do uvozovek; způsob tvorby lze v jednom řetězci kombinovat

Logický

Jde o typ boolean, který nabývá pouze dvou hodnot : true (pravda) nebo false (nepravda)

courses/b0b36pjv/tutorials/02/promenne.txt · Last modified: 2018/02/06 08:43 (external edit)