Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

7 - Funkce, ukazatele, pole

Procvičovaná témata

 • pole variabilní délky, pole jako argument funkce
 • ukazatele

Úkoly na cvičení

 • Napište program, který načte ze standardního vstupu N kladných celých čísel do jednorozměrného pole
  • Číslo N bude prvním číslem v posloupnosti
  • Načtení proběhne pomocí funkce, která bude mít jako argument pole velikosti N a jako druhý argument velikost pole
  • Implementujte funkci, která najde v poli minimální a maximální hodnotu
  • Implementujte funkci, která přičte ke všem prvkům pole celé číslo. Číslo, které je přičítáno, je menší než maximální číslo v poli. Pokud je výsledek součtu prvku pole a přičítaného čísla větší, než maximální číslo v poli, je novou hodnotou minimální hodnota v poli zvětšená o rozdíl součtu a maximální hodnoty v poli.
  • Můžete využít následující šablonu

#include <stdio.h>
 
int nacti_pole (int *pole, int velikost)
{
    int ret = 0;
 
    return ret;
}
 
void min_max (int *pole, int *min, int *max, int velikost)
{
 
}
 
void pricti_skalar (int *pole, int skalar, int velikost)
{
 
}
 
int main(void)
{
 
    return 0;
}

 • Napište program, provede prohození (swap) dvou proměnných popisujících komplexní číslo pomocí struktury (viz. předchozí týden)

Další úkoly na procvičení

 1. Určete četnost jednotlivých čísel ve vstupním souboru čísel v rozsahu unsigned char.
 2. Napište program, který převede číslo typu unsigned char do číselné soustavy o základu 2 - 16. Vypište koeficienty reprezentace čísla v cílové číselné soustavě ve správném pořadí.

Úkol pro pokročilé

 1. Napište funkci, která seřadí pole metodou counting-sort. Nesetříděné pole je argumentem funkce, návratovou hodnotou funkce je pole setříděné.
courses/b0b99prpa/labs/lab07.txt · Last modified: 2021/11/09 16:37 by viteks