Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

B0B99PRPA - Procedurální programování

Důležité linky

Učitelé

Jméno Konzultační hodiny E-mail Místnost
Přednášející Stanislav Vítek Po domluvě emailem viteks@fel.cvut.cz T2:B2-719
Cvičící Martin Mudroch Po domluvě emailem mudromar@fel.cvut.cz T2:B2-631
Ondřej Nentvich Po domluvě emailem nentvond@fel.cvut.cz T2:B3-543
Václav Navrátil Po domluvě emailem vaclav.navratil@fel.cvut.cz T2:B2-723a
Václav Vencovský Po domluvě emailem vencovac@fel.cvut.cz T2:B2-727
Josef Krška Po domluvě emailem josef.krska@fel.cvut.cz T2:B2-825

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
domácí úkoly - povinné 36 -
domácí úkoly - volitelné 24 -
Testy v semestru 10 0
Doporučený počet bodů ze semestru lze získat až 70 bodů 35
Zápočtový test 30 15
Implementační test 10 -
Součet 1101) 50 2)

Doporučený počet bodů ze semestru pro získání zápočtu je 35. Je nutné odevzdat všechny domácí úkoly (povinné části), které musejí projít testy odevzdávacího systému. Pozdní odevzdání domácích úkolů je penalizováno 0.5 body za každých započatých 72 hodin po deadlinu, maximální penalizace jednoho domácího úkolu jsou 3 body Domácí úkoly je nutno odevzdat do 8.1.2023.

Účast na výuce

Aktivní účast na cvičeních je při kontaktní výuce povinná, akceptovány jsou dvě řádně omluvené absence. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.
Aktivní účast na cvičeních je při distanční výuce doporučená. Z přednášek i cvičení bude pořízen videozáznam, který bude sdílen v prostředí MS Teams (a případně na YT s odkazy na těchto stránkách). Organizace distanční výuky bude v případě potřeby upřesněna, přednášky budou probíhat v rozvrhovaný čas (úterý od 11:00), časový rozvrh cvičení se může po domluvě upravit
1)
Hodnocení A je možné získat i bez na účastí na implementačním testu.
2)
Splněním požadovaných minimálního počtu bodů ze semestru a ze závěrečného testu lze získat známku E.
courses/b0b99prpa/start.txt · Last modified: 2022/09/22 14:57 by vencovac