Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

\[ \def\_#1{\mathbf{#1}} \def\x{\times} \def\R{\mathbb{R}} \def\mat#1{\begin{bmatrix}#1\end{bmatrix}} \def\matr#1{\begin{bmatrix*}[r]#1\end{bmatrix*}} \]

LS: Mzda a teplota

(V.Franc, upravili O.Drbohlav a T.Werner)

V této úloze vyřešíte dvě jednoduché úlohy na lineární regresi:

Doporučujeme každou z úloh převést na obecnou úlohu lineárních nejmenších čtverců \[ \min_{\_x\in\R^n} \|\_A\_x-\_b\|^2 , \] tedy sestrojit matici $\_A$ a vektor $\_b$ pro vaši konkrétní úlohu. Matlab pak tuto úlohu vyřeší jednoduše příkazem x=A\b (který interně používá QR rozklad). Nastudujte části skript a přednášek o lineární regresi a úloze nejmenších čtverců!

Výstupem obou úloh budou matlabské m-soubory (*.m), které odevzdáte do Brute.

courses/b0b33opt/cviceni/hw/lsq1/start.txt · Last modified: 2020/10/22 07:57 by wernetom