Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Optimalizace (B0B33OPT)

Obsah a prerekvizity

Optimalizace (též známá jako matematické programování) se zabývá minimalizací funkcí mnoha proměnných za případných omezujících podmínek. V inženýrské praxi vzniká mnoho takových úloh - často je třeba dělat něco nejlépe v rámci daných omezení. Optimalizace je část aplikované matematiky na pomezí matematické analýzy, lineární algebry a informatiky. Využijete zde mnoho znalostí a dovedností, které jste se naučili dříve.

Prerekvizity: lineární algebra, matematická analýza funkcí jedné proměnné, základy analýzy více proměnných. Kdo je v tom slabý, zopakujte! Vhodné (ale ne nutné) jsou numerické metody.

Přednášky

Přednášející: Tomáš Werner, Tomáš Kroupa

  • Přednášky postupují zhruba podle elektronických skript (šetřete papír, tiskněte dvoustrannou verzi). Skripta jsou v průběhu semestru aktualizována, proto si vždy přitiskněte jen novou část. Snažím se (ne vždy se to daří) neměnit části skript, které již byly zveřejněny.
  • Někdy jsou promítány slajdy, viz odkazy v plánu přednášek.
  • Ne všechno, co se přednáší, je ve skriptech. Ne všechno, co je ve skriptech, se přednáší. Musíte umět oboje.
  • Je dobrý nápad si látku ve skriptech přečíst před přednáškou, přednáška pak bude pro vás srozumitelnější.
  • Dále studujte z doplňující literatury.

Plán přednášek:

datum náplň doplň. materiály
23.09. Optimalizační úlohy a jejich formulace slajdy
27.09. Vybrané element. úlohy a jejich řešení
01.10. Vybraná témata z lin. algebry slajdy
04.10. Vybraná témata z lin. algebry
08.10. Nejmenší čtverce
11.10. Nejmenší čtverce
15.10. Aplikace nejmenších čtverců
18.10. Spektrální rozklad a kvadratické formy
22.10. Kvadratické formy. Test 1
25.10. Problém nejmenší stopy
29.10. Proložení bodů podprostorem (PCA)
01.11. Aplikace PCA
05.11. Nelineární funkce a zobrazení
08.11. Volné lokální extrémy
12.11. Volné lokální extrémy. Test 2
15.11. Lok. extrémy vázané rovnostmi
19.11. Lok. vázané extrémy, equality-constrained LS
22.11. LP: úvod
26.11. LP: aplikace
29.11. LP: aplikace
03.12. Konvexní množiny a mnohostěny. Test 3
06.12. Konvexní mnohostěny
10.12. LP: dualita
13.12. LP: dualita.
17.12. Konvexní funkce a opt. úlohy
20.12. Konvexní funkce a opt. úlohy
07.01. Test 4. Zmínka o vícekrit. optimalizaci.
10.01. Zpětný pohled na učivo. Složitější příklad aplikace LP.

Semestrální testy

Na některých přednáškách se píše test. Za celý semestr se píší čtyři testy, a to v těchto dnech: 22.10., 12.11., 3.12., 7.1.

Každý test obsahuje příklady na látku odpřednášenou a odcvičenou do té doby. Test se píše v první půlce přednášky. Na testy si prosím noste vlastní volné papíry. Při vypracování jsou povoleny pouze kalkulačky. Ti, kdo nechtějí zůstat na druhou polovinu přednášky, nechť odejdou rychle a v tichosti.

Za každý test dostanete max. 10 bodů. Za vynechaný test je 0 bodů, bez možnosti náhrady (kromě vyjímečných okolností jako např. dlouhodobá nemoc). Test s nejnižším bodovým ohodnocením se nepočítá, tedy za semestr dostanete max. 30 bodů. Hodnocení testu po opravení najdete v odevzdávacím systému.

Zkouška a známka

Za domácí úlohy na cvičení dostanete max. 30 bodů, za testy na přednáškách max. 30 bodů a za písemnou zkoušku max. 40 bodů. Celkový počet bodů je součtem těchto bodů. Nutnou podmínkou na známku lepší než F je zápočet, nejméně 10 bodů celkem ze tří nejlepších testů, a nejméně 20 bodů ze zkoušky. Výsledná známka se pak určí takto:

body [0,50) [50,60) [60,70) [70,80) [80,90) [90,100]
známka F E D C B A

Zkouška má pouze písemnou část (ústní část není). Na zkouškové písemce je povolena kalkulačka (žádná jiná elektronika) a jeden list A4 (tj. dvě stránky A4 na jednom papíru) s libovolnými psanými nebo tištěnými poznámkami připravenými doma. Vezměte si také vlastní volné papíry. Zkoušku nepodceňte - nejlépe je přijít na co nejdřívější termín. Ke zkoušce můžete přijít, i když ještě nemáte zápočet.

Pokud na jednom zkouškovém termínu dosáhnete 20 bodů z písemky, můžete přijít na další termín a pokusit se napsat písemku lépe. Ale počítá se pouze výsledek z posledního termínu (i když to bude méně než 20 bodů). V tom případě je třeba požádat zkoušejícího o smazání existující známky v KOSu.


Internal web (for teachers only)

courses/b0b33opt/start.txt · Last modified: 2020/02/11 11:07 by wernetom