Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Logování

Jak takové logování vypadá?

Jistě znáte a používáte System.err.print(). To umožňuje samozřejmě vypisovat libovolné hlášky v libovolných místech, ale neumožňuje efektivně vypínat či přepínat způsob výpisu, přesměrovávat výpis do více než dvou (out, err) výstupů, nebo nastavovat úroveň důležitosti.

Existuje více logovacích frameworků (můžete si napsat i svůj), ale pro jednoduchost zůstaneme u tohoto defaultního (java.util.logging), který poskytuje vše, co zatím potřebujeme.

Minimální kód

Vytvoříme si statický logger v naší třídě (podle které dostane i jméno - je to konvence)

private static final Logger logger = Logger.getLogger(<your-class>.class.getName());
Pak máme k dispozici několik způsobů logování hlášek dělené hlavně podle úrovně důležitosti:
logger.log(<level>,<msg>,[<object>])
logger.severe/warning/info/config/fine/finer/finest(<msg>)

Struktura frameworku ''java.util.logging''

Na obrázku výše vidíme základní rozlišení logovacího frameworku java.util.logging. Je třeba odlišovat několik typů:

 • Level - určuje významnost zprávy
 • Logger - aplikace skrze Logger zprávy vytváří a posílá do Handlerů
 • Handler - přijímá zprávy a zpracovává je (tiskne na konzoli, do souboru, do paměti,…)
 • Filter - umožňuje omezit množství zpráv (jak odesílaných z Loggeru, tak zpracovávaných Handlerem)
 • Formatter - umožňuje formátovat zprávy (nebudeme se jím zabývat)

Propojení Logger - Handler

Ideálně (doporučuje se) má každá třída svůj logger. Každý nový logger používá defaultně handlery svého rodiče (odvozeného právě díky konvenci v pojmenovávání podle balíčků - tříd). To lze nastavit pomocí LOG.setUseParentHandlers(<boolean>);.

Vždy existuje kořenový (root) logger, který má jméno “” (prázdný string), ke kterému se dostaneme pomocí Logger.getLogger(“”);. Tento “root” logger defaultně vypisuje na System.err. Jakýkoli další vytvořený logger tedy defaultně přebírá handlery rodiče, kterými se rekurzivně dostaneme až k root loggeru, a tudíž se defaultně vypisuje na System.err, ikdyž jsme žádný handler nenastavovali.

Level - {SEVERE/WARNING/INFO/CONFIG/FINE/FINER/FINEST}

Každý logger má nastavený svůj Level (defaultně je to Level.INFO), který označuje, že se zprávami, které mají význam menší než INFO (tzn. CONFIG, FINE, FINER, FINEST) se vůbec neobtěžuje (není tak úplně pravda - bude objasněno později) a nepošle je dále.

Stejně tak i handler má nastavený svůj Level (defaultně je to Level.INFO), který funguje stejně jako u loggerů. Obojí se dá nastavit pomocí <logger/handler>.setLevel(<level>):

 • Level.ALL znamená výpis všech zpráv
 • Level.OFF znamená výpis žádných zpráv

Handler - {Console/File/Stream/Socket/Memory}

Nakonec, pokud chceme i jiný výstup z loggeru než přes System.err, musíme vytvořit a přiřadit loggeru jiný handler. Pokud používáme (což bychom měli) jiný logger než root (“”), můžeme se zbavit defaultního přesměrovávání na System.err pomocí

logger.setUseParentHandlers(false);

Nyní můžemee experimentovat s vlastními handlery:

 • Pro výstup na System.err:

logger.addHandler(new ConsoleHandler()) //pozn.: ConsoleHandler využívá System.err a nejde změnit

 • Pro výstup na System.out:

Handler stdout = new StreamHandler(System.out, new SimpleFormatter());
logger.addHandler(stdout);
ConsoleHandler (extends StreamHandler) volá po každém logu flush():
public class ConsoleHandler extends StreamHandler {
...
@Override
public void publish(LogRecord record) {
  super.publish(record);
  flush();
}
Musíme při vytváření handleru tuto metodu také přepsat
Handler stdout = new StreamHandler(System.out, new SimpleFormatter()) {
  @Override
  public void publish(LogRecord record) {
    super.publish(record);
    flush();
  }
};

 • Pro výstup do souboru:

logger.addhandler(new FileHandler(<filename.log>));

Každý logger může mít více handlerů a naopak.

Další frameworky

Kromě logovacího frameworku v Java JDK existují ještě další. Za zmínku stojí například Log4j anebo SLF4J, což je společný interface (wrapper) pro více logovacích frameworků (včetně Log4j). SLF4J má zároveň nativní implementaci Logback. Který z nich použijete je pak na Vás, každý má nějaké výhody/nevýhody.

courses/b0b36pjv/tutorials/07/logovani.txt · Last modified: 2022/04/21 08:46 by zidekja2