Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Zkouška

 • Termíny zkoušek: Po 16.1, Út 31.1., St 15.2., od 8:30 do 13:30 na Karlově náměstí. Pokud je vám známa kolize s jiným předmětem, dejte nám prosím vědět.
 • Informace zde nemusí být definitivní, je možné, že bude nutné je z důvodu případného nepříznivého vývoje epidemiologické situace ještě modifikovat. To se týká zejména možnosti distančního zkoušení. V tomto okamžiku s ním nepočítáme, nicméně pokud nemůžete přijít do školy (například protože jste v karanténě) a měli byste o distanční zkoušku z vážných důvodů zájem, napište mi a přiložte i příslušné potvrzení (např. výslek testu nebo potvrzení od hygienika, lékaře atp.) Čím dříve napíšete, tím větší šance, že stihneme distanční variantu připravit.
 • Na zkoušku se zapisujete v KOSu. Doporučujeme, abyste se zapsali co nejdříve, tak máte větší šanci, že bude k dispozici vámi preferovaný termín. Také doporučujeme využívat raději dřívějších termínů, abyste měli možnost si výsledek případně opravit. S dalšími termíny nepočítáme.
 • Do místností vás rozdělíme my, informace bude nejpozději den před zkouškou na této stránce.
 • Upozorňuji, že naše školní počítače běží pod systémem Linux, takže na jejich ovládání může být potřeba si chvíli zvykat. Můžete pracovat i na vašich vlastních počítačích.
 • Pro účast na zkoušce je nezbytné, aby se student byl schopen přihlásit do odevzdávacího systému BRUTE. Pokud budete pracovat na vlastním notebooku, musíte být schopni se přihlásit k Wifi přes Eduroam. Pokud budete pracovat na našich počítačích, musíte si nastavit heslo. Prosím zařiďte si všechny tyto věci ještě před zkouškou. V případě potíží kontaktujte vašeho cvičícího. Časový rozvrh je napjatý a čas začátku zkoušky je pevně dán. Je proto ve vašem vlastním zájmu, abyste se pokusili co nejvíce z výše uvedeného zajistit dopředu.
 • Na zkoušku si přineste také průkaz totožnosti a psací potřeby. Pokud máte obavu, že se nakazíte nebo nakazíte někoho jiného, vezměte si roušku nebo respirátor.

Pravidla, obsah a organizace zkoušky

 • Tato pravidla mohou být případně modifikována, pokud to budou vyžadovat epidemiologická či organizační opatření.
 • Ke zkoušce se může přihlásit jen ten, kdo má zápočet.
 • Zkouška má dvě části, písemný test a praktickou zkoušku na počítači.
 • Výsledná známka bude určena na základě celkového počtu bodů, který je součtem těchto tří složek:
  1. počtu bodů ze cvičení (z domácích úloh a ze semestrální práce) v rozsahu 12(hranice pro získání zápočtu) až 25 (maximum v případě perfektního vyřešení všech úloh v těžké variantě). Počet bodů ze cvičení se zjišťuje v den zkoušky, k pozdějším změnám se nepřihlíží.
  2. počtu bodů z písemného testu v rozsahu 0-20 bodů
  3. počtu bodů z praktické zkoušky na počítači v rozsahu 0-20 bodů
 • Pro úspěšné absolvování zkoušky je potřeba splnit všechny následující podmínky:
  1. minimálně 10 bodů z písemného testu
  2. minimálně 6 bodů z praktické zkoušky
 • Vztah mezi celkový počtem bodů a známkou je určen tabulkou:
>53 >47 >41 >35 >29 jinak
A B C D E F
 • Student tedy může získat maximálně 65 bodů. POZOR: minimální počet bodů z cvičení a minimální počet bodů ze zkoušky nestačí k absolvování předmětu. Součet minimálních bodů ze cvičení 12 + minimální body z testu 10 + minimální body z praktické zkoušky 6 je dohromady 28 bodů, pro E potřebujete víc než 29 bodů.
 • Jakýkoli pokus o podvod bude mít za následek hodnocení F - nedostatečně, případně další postihy.
 • Písemný test a praktická zkouška se konají týž den, pořadí není specifikováno.
 • Písemný test​ trvá 105min, bude testovat porozumění probírané teorii týkající se algoritmů, datových struktur, jazyka Python atp. Na otázky se většinou bude odpovídat výběrem z několika možností, správná bývá právě jedna možnost a každá otázka má stejnou váhu (1 bod). Za chybnou odpověď není žádná penalizace, je tedy vhodné vždy nějakou odpověď zvolit. Kdyby tomu bylo u konkrétní otázky jinak, budete na to upozorněni.
 • U písemného testu nejsou povolené žádné pomůcky kromě psacích potřeb. Jakákoliv forma komunikace je zakázána, zakázáno je i vyhledávání na internetu nebo v jiných zdrojích.
 • Praktická zkouška ​trvá 120min, bude testovat schopnost samostatně naprogramovat jednoduchý program v jazyce Python v rozsahu kolem 50 řádků kódu. Budou zadány dvě úlohy, jedna snazší za 6b a druhá těžší za 14b. Kód zaslaný studentem pomocí odevzdávacího systému BRUTE bude testován na větším počtu testovacích vstupů. Tato vstupní data mohou být generována náhodně. Pravidla pro určení počtu bodů jsou popsána v zadání každé úlohy. Nejčastěji je počet bodů úměrný počtu testovacích vstupů, pro které je výstup zaslaného programu hodnocen jako správný, v jiných případech musí být pro přidělení bodů všechny výstupy pro danou skupinu vstupů správné. Úkolem je vyřešit zadanou úlohu v její obecnosti, nikoliv pouze dát správné odpovědi na konkrétní testovací vstupy. Takový program není pokládán za přípustné řešení a jeho odevzdání může být pokládáno za pokus o obejití pravidel zkoušky s následkem hodnocení F -nedostatečně.
 • Budou k dispozici počítače ve stejné konfiguraci, jako během cvičení. Student může praktickou zkoušku absolvovat i za použití vlastního počítače.
 • U praktické zkoušky jsou povoleny libovolné materiály v papírové i elektronické podobě.Je nicméně zakázána jakákoliv komunikace mezi zkoušenými mezi sebou a jakýmikoliv dalšími osobami. To zahrnuje zákaz mobilních telefonů, elektronické pošty, služeb zasílání zpráv. Je zakázáno se jakkoli aktivně připojovat na Internet, je zakázáno používat vyhledávací služby, stahovat soubory z internetu atp. Je zakázáno i použití nástrojů automaticky generujících kód, jako je například GitHub Copilot. Webový prohlížeč se smí používat pouze pro prohlížení lokálních souborů. Výjmkou je přístup na stránku docs.python.org. Odevzdaný program musí být celý napsán během zkoušky. Nedodržení těchto pravidel může mít za následek hodnocení F -nedostatečně, případně další postihy.
 • S organizačními dotazy se můžete během zkoušky obracet na přítomné pedagogy. Na odborné dotazy pedagogové během zkoušky odpovídat nebudou.
 • Zkoušející může postup konání praktické zkoušky upravit, například v případě technických problémů či podezření na porušení regulérnosti.
 • Pokud potřebujete na zkoušku ze zdravotních důvodů více času (tzv. specifické podmínky), prosím upozorněte zkoušejícího v okamžiku, kdy se na zkoušku zapisujete, abychom vás mohli přiřadit do vhodné skupiny. Pokud potřebujete více času na písemnou i praktickou část, pak můžete buď pracovat bez přestávky, nebo přijít jednu část vykonat jiný den.
 • Zkouška bude vyhodnocena pokud možno ještě týž den, nejpozději následující pracovní den,výsledky budou zapsány do KOSu.

Jak si opravit výsledek zkoušky

 • Zapíšete se v KOSu na další termín. To můžete udělat rovnou, pokud jste z předchozího termínu dostali F. V opačném případě mi musíte dát vědět, že předchozí výsledek zkoušky nepřijímáte, a já ho ručně změním na F.
 • Pokud chcete, můžete si přijít opravit jen teoretickou nebo jen praktickou část, musíte mi to ale oznámit předem. V takovém případě se použije výsledek druhé části z předchozího termínu. Ve které skupině budete, se dozvíte na webu, nebo se mne zeptáte.

Příprava na zkoušku

QT1 , odevzdávejte do QT1 v Brute

QT2, odevzdávejte do QT2 v Brute

QT3, odevzdávejte do QT3 v Brute

 • Příklady teoretických zkouškových testů: 2017, 2022 (Je tam pár drobných chybiček, ale pro představu o druhu a náročnosti otázek by to mělo stačit.)

Organizace jednotlivých zkouškových termínů

courses/b3b33alp/zkouska.txt · Last modified: 2023/02/13 14:43 by kybicjan