Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 2: Cykly a reálná aritmetika

Opakování

Celočíselné operace - práce s časem

 • Napište program, který načte celé číslo udávající časový interval ve vteřinách a vypíše kolik je to dní, hodin, minut a vteřin.
 • Tedy pokud bude vstup 100000 pak vypíše: den 1 hodin 3 minut 46 vterin 40

Rozdíl dvou časových údajů

 • Napište program, který vypočítá rozdíl dvou časů zadaných ve formátu: HH:MM:SS

For cykly

 • Napište program, který pomocí konstrukce for i in range(od, do, krok):
  • vytiskne čísla 10 až 500 po deseti
  • vytiskne čísla -20 až -600 po dvaceti

Cykly

Základní druhy cyklů

 • for cyklus - procházení seznamu hodnot
 • while cyklus - opakuj cyklus dokud platí podmínka

While cyklus

 • while cyklus je založen na podmínce, která se vždy na začátku cyklu testuje a pokud je splněna vykoná se zadaný blok instrukcí

while podmínka:
 blok instrukcí

 • Zajímavost
  • Lze dokázat, že nelze sestrojit program, který by rozhodl, zda jiný program skončí či nikoliv.
  • Člověk může dokázat, že daný while cyklus skončí
  • Pokud důkaz chybí, není jisté, zda program s while cyklem skončí

n = int(input())
while n > 1:
 if n % 2 == 0:
  n = n // 2
 else:
  n = 3 * n + 1

For cyklus

 • for cyklus standardně prochází zadaný seznam hodnot
 • for cyklus je založen na proměnné, která prochází seznam hodnot a pro každou hodnotu ze seznamu provede blok instrukcí

for proměnná in seznam:
 blok instrukcí

for i in "abcd":
 print(i)

for i in (1, 10, 2, 8):
 print(i)

 • Pro standardní procházení nějakého rozmezí:
  • range(start, cíl, krok),
  • range(cíl), kdy start je automaticky 0 a krok je nastaven na 1,
  • range(start, cíl), kdy krok je 1.
 • Lze vytvořit i for cyklus, který má dynamicky měnící se seznam hodnot, případně vrací nekonečně krát stejné/rozdílné hodnoty. V tomto případě se pak jedná spíše o while cyklus a vám doporučujeme vzhledem k přehlednosti implementovat takový program jako while cyklus.

Instrukce break a continue

 • Uvnitř bloku instrukcí mohou být příkazy break a continue.
 • Příkaz break znamená, že se okamžitě ukončí vykonávání bloku instrukcí a ukončí se i cyklus, který tento blok instrukcí obsahuje.
 • Příkaz continue znamená, že
  • se ukončí provádění bloku instrukcí a provede se vyhodnocení podmínky (u while cyklu)
  • se přejde na novou hodnotu (u for cyklu) a pokud je to možné pokračuje se v provádění bloku instrukcí.
 • POZOR u vnořených cyklů nemají příkazy break/continue vliv na vnější cyklus.

for i in "abcd":
 if i == "c":
  break
 print(i)

 • Výstup:

a
b

for i in "abcd":
 if i == "c":
  continue
 print(i)

 • Výstup:

a
b
d

Úkol 1 While cykly

 • Napište program, který udělá to samé co opakování for cyklů pomocí while cyklu:
  • vytiskněte čísla 10 až 500 po deseti
  • vytiskněte čísla -20 až -600 po dvaceti

Úkol 2 Break loop

 • Napište program, který načte číslo $n$ a najde jeho nejmenšího dělitele většího než 1.
 • Je vhodné použít konstrukci break, cyklus můžete použít while i for.
 • Otestujte svůj program na čísle 999962000357

Úkol 3 Tisk šachovnice

 • Napište program, který vytiskne čtvercovou šachovnici ze znaků 'O' a '*' o velikosti zadané uživatelem, jako vstup Vašeho programu.
 • Pro tisk znaku bez konce řádky použijte následující konstrukci (end definuje zakončení řetězce a je standardně nastaveno na nový řádek):

print('.', end="")

Úkol 4 Odlaďte syntaktické chyby v programu

 • Zkopírujte si následující kód do souboru
 • V programu odstraňte syntaktické chyby
 • Program spusťte a zjistěte co dělá

step = 0.1
sum = 0
for is in range(1, 11):
  sum += step
  if suma == is / 10:
    print("Plati", sum, "rovno", is / 10)
   else:
    print("Neplati", sum, "nerovno", is / 10)

Úkol 5 Výpočet třetí odmocniny přičítáním

 • Vypočtěte třetí odmocninu kladného čísla $y$, zadaného jako vstup Vašeho programu následujícím postupem:
  • Přičítejte k proměnné $v$ číslo 1 dokud je třetí mocnina této proměnné menší než $y$
  • Přičítejte k proměnné $v$ číslo 0.1 dokud je třetí mocnina této proměnné menší než $y$
  • Přičítejte k proměnné $v$ číslo 0.01 dokud je třetí mocnina této proměnné menší než $y$
  • Proměnná $v$ obsahuje odmocninu čísla $y$ s přesností na dvě desetinná čísla

Úkol 6 Výpočet třetí odmocniny přičítáním se zadanou přesností

 • Upravte předchozí program tak, aby pracoval se zadanou přesností
 • Program načte číslo $y$ a $n$ a nalezne třetí odmocninu z čísla $y$ na $n$ desetinných míst
 • Upravte algoritmus, aby uměl spočítat i třetí odmocniny ze záporných čísel

Úkol 7 Půlení intervalu

 • Metoda půlení intervalu hledá řešení obecné rovnice $f(x)=0$, kdy známe dva body $x_1$ a $x_2$ takové, že $f(x_1)<0$ a $f(x_2)>0$.
  • Algoritmus rozpůlí interval mezi body $x_1$ a $x_2$, tedy nalezne bod $x' = \frac{x_1+x_2}{2}$ a pokud je $f(x')<0$ pak nahradí bod $x_1$ bodem $x'$, jinak nahradí bod $x_2$ bodem $x'$.
  • Výše uvedený krok se opakuje dokud není $|x_1-x_2|<\epsilon$, kde $\epsilon$ je požadovaná přesnost.
 • V případě hledání třetí odmocniny z čísla y:
  • $f(x)=x^3-y$
  • Pokud $f(x)=0$, tak $x^3-y=0$, což lze zapsat jako $x^3=y$ a tedy $x=\sqrt[3]{y}$
 • Napište program, který nalezne třetí odmocninu zadaného čísla $y$ na 8 desetinných míst
  • (výpočet ukončíte pokud $|x_1-x_2|<0.000000001$).
  • Na počátku zvolte $x_1=0$ a $x_2=y$ pro kladná $y>1$, $x_1=y$ a $x_2=0$ pro záporná $y< -1$, a $x_1=-1$ a $x_2=1$ v ostatních případech.

Úkol 8 Výpočet třetí odmocniny Newtonovou metodou

 • Newtonova (Babylónská) metoda tečen $x_{i+1}= x_{i}-\frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$ pro třetí odmocninu z čísla $y$ je opět $f(x)=x^3-y$ a tím $f'(x)=3x^2$, pak dostáváme $$x_{i+1}=\frac{1}{3}\left( 2x_i + \frac{y}{x_i^2} \right)$$
 • Řada $x_i$ konverguje k třetí odmocnině z čísla $y$
 • $x_0$ můžete nastavit na libovolnou hodnotu různou od 0, např $x_0=1$, případně na lepší odhad.
 • Čím lepší odhad nalezneme, tím rychleji řada konverguje.
 • Výpočet lze ukončit
  • např. podle rozdílu $|x_{i+1}-x_i| < \epsilon$
  • nebo lze testovat $|x_i^3 - n| < \epsilon$

Úkol 9 Výpočet třetí odmocniny - porovnání

 • Spusťte všechny úlohy 6 - 8 pro stejné hodnoty čísla $y$ a zjistěte, které řešení potřebuje nejmenší počet kroků (změna hodnoty $x$) k nalezení řešení s přesností na 8-desetinných míst $\epsilon=10^{-8}$.

Témata k procvičení

Procvičte si znalosti z tohoto cvičení na následujících příkladech:

 • Algoritmus pro výpis čísel -100,-99,-80,-79,-60,-59, $\ldots$ -20,-19,0,1,20,21, $\ldots$, 100.
 • Výpis hodnot sin(x) v intervalu $<0,2\pi)$ se zadaným krokem $\delta$. Např. pro $\delta=0.1$ program vypíše sin(0), sin(0.1), sin(0.2) atd.

Domácí úkol

Lehká varianta

 • Napište program log.py který metodou půlení intervalu spočítá logaritmus zadaného čísla
  • Vstup: jedno kladné reálné číslo ze standardního vstupu. Označme ho $x$
  • Výstup: jedno číslo, které je logaritmem $x$ o základu 2
 • Pro výpočet použijte metodu půlení intervalu.
 • Výsledek nalezněte s přesností na 8 desetinných míst (výpočet ukončíte pokud $|x_1-x_2|<0.000000001$).
 • Pro prvotní nastavení krajních mezí platí následující pomůcky:
  • pokud je $x>1$, pak levá mez může být 0 a pravá mez $x$
  • pokud je $x<1$, pak levá mez může být $-\frac{1}{x}$ a pravá mez rovna 0
 • Použití jakékoliv knihovní funkce (např. math.log) není dovoleno, program volající cizí funkce nebude hodnocen.

Těžká varianta

 • Napište program multi.py, který vynásobí reálná čísla v zadané číselné soustavě
  • Vstup: tři řádky standardního vstupu, první řádka definuje základ číselné soustavy, druhá a třetí obsahují dvě desetinná čísla v zadané číselné soustavě
  • Výstup: číslo v zadané soustavě, které je součinem dvou vstupních čísel nebo ERROR
 • Např. desetinné binární číslo $101.0101 = 1*2^2+0*2^1+1*2^0+0*2^{-1}+1*2^{-2}+0*2^{-3}+1*2^{-4} = 5.3125$.
 • Základ výstupní soustavy je v rozmezí 2 .. 36, správnost základu soustavy (první vstup) nemusíte testovat.
 • Pokud je na vstupu špatně zadané číslo (obsahuje jiné znaky než takové, které jsou přípustné pro zadanou soustavu a znak '.', případně obsahuje znak '.' vícekrát), pak program vytiskne na výstup ERROR
  • Pro soustavy o základu menším nebo rovno 10, obsahuje desetinné číslo pouze čísla od 0 .. základ soustavy - 1 a znak .
  • Pro soustavy o základu větším než 10, obsahuje desetinné číslo na výstupu znak ., čísla 0,..,9 a malá písmena 'a',.. ,'z' taková, že hodnota $ord(znak)-ord('a')< zaklad\_soustavy-10$.
 • Řešení vypisujte bez tzv. leading/trailing zeros
  • příklad leading zeros: “00.1” (správně má být “0.1”), “-010.1” (má být “-10.1”)
  • příklad trailing zeros: “0.00100” (správně je “0.001”), “-0.620” (správně je “-0.62”)
 • K řešení nepoužívejte převod na reálné číslo, protože by mohlo dojít k zaokrouhlování a výsledek byl mohl být nepřesný.

Příklady

Příklad základ soustavy 3:

Vstup:
3
1.2222
0.0121
Výstup:
0.10112102
Příklad základ soustavy 33:
Vstup:
33
pm.ttnp1
l.e12w
Výstup:
gmg.jjuupejaw
Příklad základ soustavy 2:
Vstup:
2
1.10011
10.011
Výstup:
11.11001001
Chybné zadání, základ soustavy 4:
Vstup:
4
10.1313
11.2302214
Výstup:
ERROR

courses/b3b33alp/cviceni/t02.txt · Last modified: 2022/09/26 14:56 by petrapa6