Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 8: Fronta, zásobník

opakování

Úkol 1 Inverzní permutace

 • Pokud pole o délce $N$, obsahuje všechna čísla od $0$ do $N-1$ právě jednou, pak toto pole kóduje permutaci tak, že první prvek se zobrazí na místo, kde se v poli nachází $0$, druhý prvek na místo, kde se v poli nachází $1$, atd.
 • Pole [0, 1, 2, 3] kóduje identickou, tzv. jednotkovou, permutaci o čtyřech prvcích,
 • Pole [3, 2, 1, 0] kóduje otočení prvků v poli.
 • Napište program, který načte z jednoho řádku standardního vstupu vektor reprezentující permutaci a najde a vytiskne inverzní permutaci, tj. permutaci, která převede zadanou permutaci na jednotkovou.
 • Inverzní permutace k permutaci [2, 0, 1], je permutace [1, 2, 0], neboť první permutace zobrazí 0→2 a druhá permutace 2→0, obdobně 1→0, druhá permutace 0→1; první 2→1 a druhá 1→2.

náplň cvičení

Úloha 2 Dekódování zprávy

 • Dekódujde zprávu ze standardního vstupu pomocí zásobníku:
  • Písmeno znamená push znaku na zásobník
  • Hvězdička znamená pop znaku ze zásobníku na výstup
  • Mezery se ignorují
 • Dekódujte následující vstup

TE*A*QYS***SEU****NI*O**

Úloha 3 Flood fill

 • Napište program, který v zadané matici nahradí souvislou oblast 0 ze zadaného bodu hodnotou 2.
 • Matici vezměte jako vnitřní proměnnou:

m=[
[0,0,1,0,0,1,0,0,0,0],
[0,0,1,0,0,1,0,0,0,0],
[0,0,1,1,0,1,0,0,0,1],
[0,0,1,0,0,0,1,0,1,0],
[0,0,1,0,0,0,0,1,0,0],
[0,0,1,1,0,1,0,0,0,0],
[0,0,1,0,1,1,1,1,0,0],
[0,0,1,0,0,1,0,1,1,1],
[0,0,1,0,0,1,0,0,0,0],
[0,0,1,0,0,1,0,0,0,0] ]

 • Program si načte počáteční bod ze standardního vstupu
 • Do zásobníku vloží vstupní bod
 • Opakuje, dokud není zásobník prázdný:
  • uloží si hodnotu (x, y) prvního prvku v zásobníku
  • odstraní první prvek ze zásobníku
  • pokud je hodnota matice v bodě (x, y) rovna 0, vloží do zásobníku:
   • souřadnice (x-1,y),(x+1,y),(x,y-1),(x,y+1), pokud jsou v mezích rozměrů matice
 • Vytiskněte výslednou matici
 • Program otestujte pro vstupy: 4,4 a 9,9
 • Co by se stalo, pokud byste na zásobník vložili i body (x-1,y-1),(x+1,y+1),(x+1,y-1),(x-1,y+1)?
 • Jaká je složitost tohoto algoritmu? Uměli byste tento algoritmus zefektivnit, aby nevkládal jedno pole matice do zásobníku vícekrát?

Úloha 4 Fronta

 • Přeměňte řešení úlohy 3 Flood fill změňte zásobník na frontu.
 • Postupnou animací zjistěte jak se změnilo vyplňování prostoru
 • Zjistěte, zda potřebuje více paměti zásobník, nebo fronta. Otestujte i na větším prostoru.

Domácí úkol

Lehká varianta

 • Úkolem je nalézt v mapě světlé a tmavé cesty, které vedou zleva doprava a shora dolů.
 • Program odevzdávejte do HW08 jako paths.py
 • Příklad mapy:

 • Vstup programu: jméno souboru jako první argument příkazové řádky.
  • Soubor obsahuje 2D matici zapsanou po řádcích, prvky v každém řádku jsou odděleny mezerou (počet řádků se nemusí rovnat počtu sloupců).
  • Prvky matice jsou řetězce o čtyřech znacích, které reprezentují jednotlivé dílky mapy.
  • Dílky jsou reprezentovány řetezcem složeným z písmen 'l' (light) a 'd' (dark) podle toho, kde se nachází světlé (tmavé) cesty. Dílek bez cest (prázdný) je označen 'none'.
  • Pořadí písmen je: west-north-east-south. Index písmene ve jménu dílku jsou:

 • např. výše uvedený dílek má jméno “ldld”: light na pozici 0 (west), dark na pozici 1 (north), light na pozici 2 (east) a dark na pozici 3 (south).
 • Bludiště je tvořeno těmito dílky:
ldld dldl ddll lddl lldd dlld none
 • Příklad vstupního souboru:

lddl dldl dldl ddll
lldd dldl dldl dlld
ddll lldd dlld lddl
dldl ddll lddl dlld

 • Tomuto souboru odpovidá

 • Výstupem programu je čtveřice celých čísel oddělených mezerou na standardní výstup:
  • První číslo: počet dílků, které tvoří nejdelší světlou cestu, která vede zleva doprava
  • Druhé číslo: počet dílků, které tvoří nejdelší tmavou cestu, která vede zleva doprava
  • Třetí číslo: počet dílků, které tvoří nejdelší světlou cestu, která vede shora dolů
  • Čtvrté číslo: počet dílků, které tvoří nejdelší tmavou cestu, která vede shora dolů
  • Pokud taková cesta neexistuje, vypište '-1'.
  • Cesta je posloupnost dílků tak, že uvažovaná barva na sebe plynule navazuje.
  • Cesta pro danou barvu začíná (končí) v levé (pravé straně) pokud dílek touto barvou do uvedené strany směruje. Obdobně pro cesty shora dolů. Viz obrázek:

V tomto případě: existuje tmavá cesta zleva doprava (mezi body a-b), světlá cesta zleva doprava (a'-b'). Tmavá cesta mezi body c-d zleva doprava nevede, nebo v bodě c neprotíná levou stranu desky.

Pro načtení vstupního souboru můžete použít tuto funkci, která vrací 2D pole, každá buňka pak obsahuje jméno dílku (indexujeme [radek][sloupec]).

def loadBoard(filename):
  b = []
  f = open(filename,"r")
  for line in f:
    b.append( line.strip().split() )
  f.close()
  return b

 • Brute bude testovat na různých mapách, nejmenší mapa 4×4, největší 25×25.
 • Časový limit: 2s na 100 příkladů.

Příklady

 • Příklad 1

Vstup:

ddll lddl dldl ddll lldd dlld lddl
dlld lldd dldl dldl ddll lddl dlld
ldld ldld lldd dlld lldd dlld lddl
ddll lddl ddll ldld ldld lddl dldl
dldl dlld lldd ddll lddl dlld lldd
dlld lddl ddll lldd dlld lddl ddll
lddl dldl dlld ldld ldld lldd dlld

Výstup:

-1 21 24 -1

Komentář: žádná světlá cesta nevedle zleva doprava (-1), tmavá cesta zleva doprava vede přes 21 dílků (z pozice 4,0 do pozice 2,6), délka světlé cesty shora dolů je 24 dílků, a žádná tmavá cesta nevede shora dolů (-1).

 • Příklad 2

Vstup:

lddl none lldd
dlld lddl none
lddl dlld lldd
dlld lddl ddll
lddl dlld lldd

Výstup:

6 6 -1 -1

Těžká varianta

 • Uvažujme stejná vstupní data jako v lehké variantě.
 • Úkolem je napsat program, který v mapě hledá světlé a tmavé cykly.
 • Program odevzdávejte do Bruta jako cycles.py
 • Vstup programu: jméno souboru jako první argument příkazové řádky
  • Interpretace vstupních dat je stejná jako v lehké variantě HW08.
 • Výstup programu: čtveřice celých čísel oddělených mezerou s významem:
  • První číslo: počet světlých cyklů (nebo 0 pokud žádný takový neexistuje)
  • Druhé číslo: počet tmavých cyklů (nebo 0 pokud žádný takový neexistuje)
  • Třetí číslo: délka nejdelšího světlého cyklu (nebo 0 pokud žádný takový neexistuje)
  • Čtvrté číslo: délka nejdelšího tmavého cyklu (nebo 0 pokud žádný takový neexistuje)
 • Cyklem se rozumí uzavřená cesta pro vybranou barvu, tato cesta musí celá ležet uvnitř mapy.
  • Délka cesty je počet buňek, které tuto cestu tvoří.
 • Brute bude testovat na různých mapách, nejmenší mapa 4×4, největší 25×25.
 • Časový limit: 2s na 100 příkladů.

Příklady

 • Příklad 1

Vstup:

dlld lldd dlld ldld
ddll lddl ddll lddl
lldd dldl dlld lldd
lddl none ldld lddl

Výstup:

1 1 4 4

Komentář: mapa obsahuje jeden světlý cyklus a jeden tmavý cyklus, jejich délka je v obou případech 4 dílky.

 • Příklad 2

Vstup:

ddll lddl ddll lddl
dlld lldd dlld lldd
ddll lddl ddll none
dlld none dldl ddll

Výstup:

2 1 4 4

Komentář: mapa obsahuje dva světlé cykly (délka nejdelšího je 4) a jeden tmavý cyklus délky 4.

 • Příklad 3

Vstup:

lldd ddll ldld lddl ddll ldld ldld
lddl dldl ddll lldd dlld lddl ddll
dldl dldl dldl ddll lddl dldl dldl
dldl dlld lldd dlld lldd dlld lldd
lldd ddll lddl ddll lddl ddll ldld
lddl dlld lldd dlld lldd dlld ldld
lldd ddll ldld lddl ddll ldld ldld

Výstup:

4 2 10 4

Komentář: mapa obsahuje 4 světlé a 2 tmavé cykly. Délka nejdelšího světlého cyklu je 10, délka nejdelšího tmavého cyklu je 4.

 • Příklad 4

Vstup:

ddll lldd dlld lddl
lldd ddll lddl dlld
lddl dlld lldd ddll
dlld lddl ddll lldd

Výstup:

1 1 4 12

 • Příklad 5

Vstup:

lldd ddll lddl dldl dlld lldd dldl
ldld lldd dldl dldl ddll lddl dlld
lddl ddll lldd dlld lldd dlld ldld
dldl dlld ldld lddl ddll ldld lddl
dldl ddll lddl dldl dlld lddl dldl
dldl dlld lldd dlld lddl dlld lldd
dlld lddl ddll ldld lldd ddll lddl

Výstup:

2 0 8 0

Komentář: mapa obsahuje pouze 2 světlé cykly (délka nejdelšího je 8 políček). Mapa neobsahuje žádný tmavý cyklus.

courses/b3b33alp/cviceni/t08.txt · Last modified: 2022/11/07 15:53 by petrapa6