Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 6, Pole, matice

Opakování

Projdeme si inicializaci a kopírování 1D a více-D polí. Spusťte následující kód a na konci si vytiskněte jednotlivá pole. Co pozorujeme?

# Inicializace pole
a = [0] * 5
 
# Jak správně zkopírovat pole?
b = a
c = a[:]
d = list(a)
 
a[3] = 3
b[0] = -5
c[4] = 4

Nyní spusťte následující kód a opět si na konci vypište jednotlivá pole.

# Inicializace 2D pole přímo
a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
 
# Inicializace po řádcích
f = []
for i in range(3):
  f.append([i] * 3)
 
# Inicializace po řádcích ve zkráceném zápisu
g = [[i] * 3 for i in range(3)]
 
# Jak správně zkopírovat pole?
b = a
c = a[:]
d = list(b)
e = [ r[:] for r in a ]
f = [ list(a[i]) for i in range(len(a))]
 
a[0][0] = -1
b[0][1] = -2 
c[0],c[1]=c[1],c[0]
d[1][0] = -3
e[1][1] = -4

Pokud chceme opravdovou kopii vícedimenzionálního pole, tvz. deep copy, můžeme použít modul copy a funkci deepcopy. Doplňte import a kopírování do předchozí ukázky a porovnejte výsledky.

import copy
 
d = copy.deepcopy(b)

Úkol 1 Life

 • Hru Life navrhl v roce 1970 matematik John Horton Conway.
 • Pravidla hry jsou jednoduchá:
  • pokud jsou v okolí jedné buňky živé právě 3 buňky, pak v této buňce život vznikne (nebo zůstane)
  • pokud je buňka živá a v jejím okolí jsou právě 2 živé buňky, pak tato buňka bude žít i nadále
  • v ostatních případech buňka zahyne buď na osamění, nebo přemnoženost
 • Uvažujte osmiokolí: 8 sousedních buněk.
 • Uvažujte uzavřený svět, tedy sousední políčko pro první pole řádku je poslední pole řádku, sousední pole pro první řádek je poslední řádek
 • Napište program, který bude simulovat 40 kroků hry life pro toto počáteční pole:

a = [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
   [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  ]

 • Vygenerování prázdného pole

[[0]*len(a[0]) for i in a]

 • Využití funkce modulo (%) Vám pomůže implementovat uzavřený svět
 • Pro lepší zobrazení udělejte po každém kroku pauzu

import time
time.sleep(0.5)

 • Také můžete vylepšit zobrazení tak, že místo 1 budete tisknout X a místo 0 mezeru

''.join('X' if i!=0 else ' ' for i in x))

Úkol 2 Prohození řádků matice

 • Napište program, který načte matici a následně permutaci, která definuje prohození řádků zadané matice. Na výstup program vytiskne matici s řádky prohozenými podle zadané permutace.

Úkol 3 Gaussova eliminační metoda

 • Gaussova eliminační metoda je metodou řešení soustavy lineárních algebraických rovnic. GEM lze využít pro výpočet inverzní matice nebo determinantu matice.

Úkol 3a Nalezení největšího prvku ve sloupci

 • Napište funkci maximum(M, i), která pro zadanou matici M a index (číslo) i najde takový index řádku j v rozsahu range(i, len(M)) jehož absolutní hodnota M[j][i] je maximální. Využijte vestavěnou funkci abs.

Úkol 3b Prohození řádku

 • Napište funkci swap_rows(M, i), která prohodí řádek i a řádek s indexem j = maximum(M, i), pokud i != j.

Úkol 3c Úprava řádku

 • Napište funkci do_line(M, i), která zavolá funkci swap_rows(M, i) a pokud:
  • M[i][i] != 0:
   • celý řádek i matice M vydělí hodnotou M[i][i]
   • od všech řádků r v rozsahu range(i + 1, len(M)) odečte M[r][i]-násobek řádku i
   • vrátí hodnotu True
  • jinak vrátí False

Úkol 3d Gausova eliminace

 • Napište funkci GEM(M), která pro všechna i z rozsahu range(len(m)) zavolá funkci do_line(M, i)
 • Pokud je návratová hodnota funkce do_line() alespoň 1x False, metoda Gauss_elim() vrací False. V opačném případě vrací True.

Příklad

 • Spusťte funkci GEM() pro matici:

m=[[12,-7,3, 26],
  [4 ,5,-6, -5],
  [-7 ,8,9, 21]]

Úkol 4

Využijte ve výpočtu úkolu 3 zlomků namísto reálných čísel. K tomu využijte Python modul fraction (from fractions import Fraction) pomocí kterého přemapujte prvky matice M na typ Fraction (zlomek):

M_fr = [list(map(Fraction, v)) for v in M]
GEM(M_fr)

Výsledek GEM lze transformovat zpět na reálná čísla pomocí:

result = [list(map(float, v)) for v in M_fr]

Domácí úkol

Lehká varianta

 • Napište a odevzdejte program tic_tac_toe.py, který načte hrací pole piškvorek a určí souřadnice vítězného tahu hráče na řadě
 • Vstup
  • Přes příkazovou řádku bude programu předána cesta k souboru s hracím polem (použijte sys.argv[1])
  • Soubor obsahuje znaky ., x a o značící prázdné pole ., křížek x a kolečko o.
  • Znaky na řádce jsou oddělené mezerou. Jiné znaky než (mezera, ., x, o) se v souborech nevyskytují. Pole nemusí být čtvercové.
  • Hráč s o vždy začíná. Pro určení hráče na tahu tedy platí
   • pokud je v poli stejný počet x a o, pak je na tahu o
   • pokud je x o jednu méně, než o, pak hraje x
  • Příklad vstupního souboru
   o . . o o o o
   x o . x x . x
   x . o . . x o
   o x o x o o x
   x . . x x . .
 • Výstup
  • dvě celá čísla oddělená mezerou, která určují indexy souřadnic v hracím poli (2D pole po řádcích)
   0 2
  • V poli je stejný počet o a x (12), na tahu je tedy o
  • Hráč o hru vyhrává, když hraje na první řádek do třetího sloupce, tj. index v poli 0 2

Příklady

Vstup:

o . o x o o o
. . . x x . .
x . o o x . .
o o . o x . x
. . x x o x x
Na tahu je hráč o, vítězná řada je v diagonále z levého horního rohu. Výstup: 1 1

Vstup:

x . . o o
. . . . .
o . x o .
o . x . .
o x x x o
. o x . .
Na tahu je hráč x, doplnit může řadu ve třetím sloupci Výstup: 1 2

Vstup:

x x . . . .
x o . o . .
x o o x o .
. o o . o x
o . x x o .
. x . . x .
Výstup: 0 4

Vstup:

. o o . . o . .
x o . x x . . .
. . o x . . . .
o . . . x . . o
x o x o . o . x
. x x o . o o .
. . x o . o x .
. x x . x . . o
Výstup: 3 2

Těžká varianta

 • Napište program rectangle.py, který v matici celých čísel zadané na příkazové řádce (sys.argv[1]) najde největší souvislou podmatici libovolného rozměru, která obsahuje pouze záporné hodnoty. Příklad volání:
python3 rectangle.py matice.txt
 • Výstupem programu jsou souřadnice levého horního rohu a pravého dolního rohu podmatice. Na prvním řádku výstupu je levý horní roh ve formátu řádek sloupec, na druhém řádku pravý dolní roh. Řádky i sloupce se číslují od 0.
 • Velikost podmatice je určena jejím počtem prvků.
 • Snažte se, aby Váš program byl co nejefektivnější, ideálně, aby jeho časová složitost odpovídala velikosti matice. Bodové ohodnocení této úlohy bude záviset na efektivnosti (rychlosti) Vašeho algoritmu.
 • Pokud existuje více řešení, vypište libovolné z nich.
 • Nastudujte si nejrychlejší způsob nalezení maximálního obdélníku pod histogramem Část 1 a Část 2
 • Timeout na výpočet je: 50 sekund. Toto platí i pro velké matice, které si můžete stáhnout níže. Na nich je dobře patrný rozdíl mezi lineárním algoritmem $O(n)$, algoritmem $O(n \cdot \log(n))$ a $O(n^2)$, kde n je počet prvků matice.

Příklad

Matice matice.txt:

 1 -9 -2  8  6 1
 8 -1 -11 -7  6 4
10 12 -1 -9 -12 14
 8 10 -3 -5 17 8
 6 4 10 -13 -16 19

Výstup:

1 2
3 3

Obrovské testovací matice matice.tgz (i ty je nutné spočítat do 50s).

courses/b3b33alp/cviceni/t06.txt · Last modified: 2022/10/24 11:21 by petrapa6