Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 10, Stavový prostor a objekty v Pythonu

náplň cvičení

Quick test 1 - data

Úloha 1 Přelévání nádob

Mějme tři nádoby o objemu 2, 5, 9. S nádobami můžeme provádět následující akce:

 • Nx: napusť plnou nádobu X, kde X je v rozsahu 0,1,2
 • Vx: vylij celou nádobu X, kde X je v rozsahu 0,1,2
 • xPy: přelij nádobu X do nádoby Y, kde X a Y jsou různá čísla z rozsahu 0,1,2:
  • pokud se celý objem z X nevejde do Y, odlije se voda z X tak, aby se Y naplnila

Napište program, který najde nejmenší počet kroků takový, že v poslední nádobě bude objem 6.

Úloha 2: Nejkratší cesta v grafu

Mějme orientovaný graf, který má uzly očíslované od 1 do N. Hrany v tomto grafu jsou zadány ve speciálním souboru, který na jedné řádce obsahuje definici jedné hrany, tedy dvě čísla:

 • první číslo je číslo uzlu ze kterého vede hrana
 • druhé číslo je číslo uzlu do kterého vede tato hrana

Napište program path.py, který z příkazové řádky načte jméno souboru s definicí hran a číslo startovního uzlu a číslo koncového uzlu. Program vytiskne jednu z nejkratších cest ze startovního uzlu do cílového uzlu.

Program otestujte na tomto souboru:

1 2
1 9
2 3
2 6
3 4
3 8
4 6
4 1
5 4
5 8
6 8
6 9
7 4
7 5
8 7
8 3
9 5
9 1

Výsledek pro cestu z uzlu 2 do uzlu 5 je:

2 6 9 5

Úkol 3: Objekt komlexní číslo

Třídy pro komplexní čísla:

 • Třída obsahuje dvě proměnné real a imag
 • Konstruktor (metoda _init_()) nastavuje tyto proměnné defaultně na 0
 • Pro přímý výpis funkcí print je vhodné definovat metodu _repr_, která vrací string
 • Pozor: init a repr má v názvu dvě podtržítka!!!

class Complex:
  def __init__(self, real=0, imag=0):
    self.real = real
    self.imag = imag
 
  def amplitude(self):
    return (self.real*self.real + self.imag*self.imag)**(1/2)
 
  def add(self, rhs):
    self.real += rhs.real
    self.imag += rhs.imag
 
  def sub(self, rhs):
    self.real -= rhs.real
    self.imag -= rhs.imag
 
  def __repr__(self):
    sign = "+";
    if (self.imag < 0):
      sign = "-";
    return str(self.real) + sign + str(abs(self.imag)) + "i"
 
  def mul(self, rhs):
    r = self.real*rhs.real - self.imag*rhs.imag;
    i = self.real*rhs.imag + self.imag*rhs.real;
    self.real = r
    self.imag = i 
 
if __name__=="__main__":
  a = Complex()
  print("a=",a)
 
  b = Complex(1,-1)
  print("b=",b)
 
  a.add(b)
  print("a=",a)
 
  a.mul(b)
  print("a=",a)
 
  print("|a|=",a.amplitude())
  print("|b|=",b.amplitude())

Domácí práce: Hlavolamy

Lehká varianta:

 • Máme robota, který se pohybuje na kluzišti, ale neumí zastavit. Dokáže se pouze odrazit jedním ze 4 povolených směrů a zastavit se buď o konec kluziště nebo o překážku.
 • Kluziště má tvar obdélníka reprezentovaného maticí, ve které:
  • 0 je volný prostor,
  • 1 je překážka (na toto místo se robot nemůže postavit, zastaví se před překážkou),
  • 2 je volné místo reprezentující počáteční polohu robotu, a
  • 4 je volné místo reprezentující cíl, tj. místo kam má robot doklouzat.
 • Robot se může pohybovat pouze ve čtyřech směrech → S: nahoru, V: doprava, J: dolů, a Z: doleva.
 • Napište program skate.py pro úlohu HW09, který najde pro zadanou matici nejkratší sekvenci pohybů pro robota z počáteční do cílové pozice.

 Robot na kluzišti

 • Program je spouštěn s jedním argumentem, kterým je název souboru v němž je uložené kluziště.
 • Výstup je sekvence písmen S, V, J, Z která na nejmenší počet příkazů dovede robota z počáteční do cílové pozice
  • POZOR: Robot se musí v cílové pozici zastavit, tedy zarazit o překážku nebo o konec kluziště.

Příklad

Soubor skate1.txt obsahuje tyto data:

0 0 0 0 1 0
1 0 2 0 0 0
4 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0

Výstupem programu python3 skate.py skate1.txt bude řádka:

JZS
protože nekratší cestou z (1, 2) je jet na Jih, pak na Západ a pak na Sever. Cesta robotu je naznačena písmeny S, J, a Z:
0 0 0 0 1 0    0 0 0 0 1 0    0 0 0 0 1 0
1 0 J 0 0 0    1 0 J 0 0 0    1 0 J 0 0 0
4 1 J 0 0 0    4 1 J 0 0 0    2 1 J 0 0 0
0 0 2 0 1 0    2 Z Z 0 1 0    S Z Z 0 1 0

Soubor skate2.txt obsahuje tyto data:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Výstupem programu python3 skate.py skate2.txt bude řádka:

JZJVS
Nejkratší cesta pro robota je opět označena písmeny
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 J 0
0 1 Z Z Z Z Z Z Z Z Z J 0
0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 J 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 J 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 J 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
0 0 J 0 1 0 0 0 0 S 0 0 0
0 0 J 0 0 0 0 0 0 S 0 1 0
0 1 J 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0
0 0 J 1 0 0 0 0 0 S 0 0 0
0 1 J 0 0 0 0 0 0 S 0 0 0
0 0 J 1 0 0 0 0 0 S 0 0 0
0 0 J 0 0 0 1 0 0 S 0 0 0
0 0 J V V V V V V V 1 0 0

Soubor skate3.txt obsahuje tyto data:

1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 4 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0

Výstupem programu python3 skate.py skate3.txt bude řádka:

ZSVJ
Nejkratší cesta pro robota je opět označena písmeny
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
S V V V 1 0 0
Z Z Z Z/J Z 2 0
0 0 0 4 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0

Těžká varianta:

 • Na obdélníkovém hřišti se pohybuje šachový kůň. Takový kůň se umí pohybovat pouze o dvě pole svisle nebo vodorovně a poté ještě o jedno pole kolmo na původní směr. Jeho cesta tedy připomíná písmeno L.
 • Hřiště má tvar obdélníka a je reprezentované maticí, ve které:
  • 0 je volný prostor,
  • 1 je překážka (na toto místo kůň nemůže skočit),
  • 2 je volné místo reprezentující počáteční polohu koně, a
  • 4 je volné místo reprezentující cíl pohybu koně, tj. kam má kůň doskákat.
 • Napište program horse.py pro úlohu HW09, který najde pro zadanou matici nejkratší sekvenci skoků koně z počáteční do cílové pozice:
  • Program je spouštěn s jedním argumentem, kterým je název souboru definující hřiště.
  • Výstup je sekvence pozic, kam kůň skočil ve formě číslo řádku číslo sloupce, tedy dvě čísla oddělená mezerou.
   • Levý horní roh hřiště má pozici 0 0.
   • Pokud cesta do cíle neexistuje, pak program vypíše NEEXISUJE.

Příklad

Soubor horse1.txt obsahuje tyto data:

0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
2 0 0 0 0
1 0 1 0 0
0 1 4 0 0
0 0 0 0 0

Výstupem programu python3 horse.py horse1.txt bude řádka:

0 1 2 2 3 4 4 2
protože nekratší cesta vede přes pozice (0,1), (2,2), (3,4), (4,2). Cílová pozice se uvádí, startovní se neuvádí. Cesta koně je označena písmeny H:
0 H 0 0 0
0 0 1 1 0
2 0 H 0 0
1 0 1 0 H
0 1 4H 0 0
0 0 0 0 0

Soubor horse2.txt obsahuje tyto data:

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Výstupem programu python3 horse.py horse2.txt bude řádka:

11 22 12 20 13 18 14 16 15 14 16 12 17 10 16 8 17 6 15 5 14 3 16 2
Nejkratší cesta pro robota je opět označena písmeny
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 H 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 H 0 1 1 2 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 H 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 H 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 H 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 H 1 0 0 0 1 0 0 0 H 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 4H 0 1 0 1 1 H 0 0 1 H 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 H 1 0 1 H 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

Soubor horse3.txt obsahuje tyto data:

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Výstupem programu python3 horse.py horse3.txt bude řádka:

6 4 5 6 7 7
nebo
6 4 8 5 7 7
Nejkratší cesty jsou dvě a Váš program vytiskne libovolnou jednu z nich. Níže jsou označeny obě možná řešení
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0     0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0     0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0     0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0     0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 H 0 0 0     0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 H 1 0 0 0 0     0 0 0 0 H 1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 4H 0 0     1 0 0 0 0 0 0 4H 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0     0 0 0 1 0 H 0 0 0 0

Soubor horse4.txt obsahuje tyto data:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Výstupem programu python3 horse.py horse4.txt bude řádka:

NEEXISTUJE
V tomto prostředí neexistuje cesta ze startovní pozice do cíle.

courses/b3b33alp/cviceni/t10.txt · Last modified: 2022/11/28 08:41 by vonasvoj