Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení 11: Objekty, halda, asociativní pole

Úkol 1: Genealogie (Objekty dokončení)

 • Využijte následující třídu pro reprezentaci rodinných vztahů

class Person:
  def __init__(self, name, sex):
    self.name = name
    self.sex = sex  
    self.children = [] 
    self.parents = []  # parents of this node
    self.partner = None  # partner (=husband/wife of this node)
 
  def addChild(self, node):
    self.children.append(node)
 
  def addParent(self, node):
    self.parents.append(node)
 
  def setPartner(self, node):
    self.partner = node
 
  def __repr__(self):
    s = "Female" if self.sex == 'F' else "Male" 
    return self.name + " " + s

 • Každá osoba může mít více potomků a max. jednoho partnera (manžela/manželku)
 • Třída by měla obsahovat:
  • Seznam potomků, odkaz na rodiče, a partnera
  • Metody pro manipulaci s těmito prvky (např. addChild, setPartner ..)
 • Vytvořte objekt Tree - genealogický strom, který bude obsahovat seznam všech lidí a bude umět přidávat lidi i vztahy mezi nimi.
 • Objekt Tree otestujte přidáním 4 objektů: dva partnery a dvě děti.
 • Otestujte, zda byly vytvořeny správné vazby, tj. aby objekty děti ukazovaly na rodiče a naopak.
 • Napište funkce pro:
  • nalezení všech vnuků dané osoby
  • nalezení všech vnuček dané osoby
  • nalezení všech babiček dané osoby
 • Rozšiřte předchozí kód o načítání ze souboru:
  • na každém řádku je jeden záznam
  • záznam pro rodiče-děti: P name1 name2 sex1 sex2 značí že osoba name1 je rodičem osoby name2. sex1 a sex2 označují pohlaví těchto osob (buď F nebo M)
  • záznam pro partnery: M name1 name2 sex1 sex2 značí že osoby name1 a name2 jsou partneři, sex1 a sex2 jsou opět F nebo M

Vstupní soubor family.txt:

M Jana Jan F M
P Jana Martin F M
P Jana Robert F M
P Robert Gabriel M M
P Robert Oleg M M
P Robert Ondrej M M
P Martin Jiri M M
P Martin Rudolf M M
P Jan Petra M F
P Jan Uxana M F
P Uxana Klara F F
P Uxana Jakub F M
P Uxana Adam F M
P Petra Alex F M
P A C M M
P A D M F
P D K F F
P C J M M 
P C I M F
P C H M M
P B E F F
P B F F M 
P B G F F

Schéma rodiny ve family.txt:

 • Červeně: females
 • Modrá hrana: partneři

Prémie navíc: zobrazení přes dot format

Uložení načtených dat do ' Dot ' souboru, který lze pak vykreslit do png nástrojem dot z balíku nástrojů Graphviz:

dot -Tpng family.dot > family.png

Příklad family.dot:

digraph G {
Jana[ color=red];
Jana->Martin [label="child"];
Jana->Robert [label="child"];
Jana->Jan[color=blue; penwidth=4];
Jan[ color=green];
Jan->Petra [label="child"];
Jan->Uxana [label="child"];
Jan->Jana[color=blue; penwidth=4];
Martin[ color=green];
Martin->Jiri [label="child"];
Martin->Rudolf [label="child"];
Martin->Jana [style=dashed];
...
}

Binární halda

Binární halda je binární stromová datová struktura. Je tvořena uzly, které mají max. dva potomky (levý a pravý potomek) (odtud přídavné jméno binární), pričemž potomek je opět uzel. Její důležitou vlastností je, že:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo menší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje nejmenší prvek mezi všemi prvky.
 • V tomto cvičení budeme předpokládat tuto variantu.
 • Takové haldě se někdy říká min-halda.

Binární haldu lze samozřejmě realizovat i s opačnou vlastností:

 • hodnota každého uzlu je rovna nebo větší než hodnoty jejich potomků.
 • Pokud je tato vlastnost splněna tak platí, že prvek v tzv. kořenu stromu obsahuje největší prvek mezi všemi prvky.
 • Takové haldě se říká max-halda.

Použití binární haldy:

 • Pro realizaci prioritní fronty, v důsledku toho např. pro hledání cest v grafech, mapách, plánování pohybu robotů

Binární halda: vyjmutí nejmenšího prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Při vyjmutí prvky stačí vzít prvek v kořeni stromu, neboť ten již z definice obsahuje nejmenší hodnotu mezi všemi uzly. Po odebrání prvku je ale nutné zbylé prvky přeskupit a určit nový kořen haldy. Postup je:

 • Vyjmout prvek z kořene haldy ( prvek s nejmenší hodnotou )
 • Vzít poslední prvek v poslední úrovni a přesunout na pozici kořene.
 • Nyní je třeba nahrat prvky v haldě tak, aby byla splněna vlastnost min-haldy. Jelikož budeme začínat od kořene a procházet strom směrem dolu, říká se tomuto postupu tzv. bubble-down.
Bubble-down:
 • Předpokládejme, že jsme v uzlu $U$.
 • Porovnáme hodnotu $U$, $U$.left a $U$.right. Pokud je splěna vlastnost min-haldy (tj. hodnota $U$ je menší nebo rovna hodnotám jejích potomků), končíme.
 • Pokud ne, vybereme toho potomka, který je menší než $U$. Vyměníme hodnotu $U$ s tímto potomek.
 • Pokračujeme bubble-down z tohoto potomka.
 • Algoritmus končí, pokud už jsme narazili na uzel bez potomka.

Binární halda: vložení prvku

Předpokládejme, že máme existující binární haldu. Vložení prvku se provede takto:

Bubble-up

 • Vložíme prvek na poslední nejpravější místo v poslední úrovni.
 • Porovnáme hodnotu tohoto prvku s jeho rodičem. Pokud je splněna vlastnost haldy (tj. u min-haldy: hodnota prvku je větší nebo rovna hodnotě jeho rodiče), pak končíme.
 • Pokud ne, vyměníme hodnotu prvku za hodnotu rodiče a opakujeme tento postup od změněného rodiče.

Tento algoritmus se nazývá bubble-up, jelikož při něm procházíme haldu ze spodní úrovně nahoru.

Realizace binární haldy na poli

Nejjednodušší realizací binární haldy je implementaci na poli. Použijeme jednoduchý trik:

 • Nechť uzel má v poli index $i$.
 • Jeho levý potomek má v poli index $2i+1$.
 • Jeho pravý potomek má v poli index $2i+2$.

 • Jaký je index rodiče, pokud má potomek index v poli $i$?

Implementace haldy z přednášky

# Implementace haldy
#
# http://interactivepython.org/runestone/static/pythonds/Trees/BinaryHeapImplementation.html
# Jan Kybic, 2016
 
class MinHeap:
 """ binarni halda __init__ konstruktor """
 def __init__(self):
   self.heap = [] # indexujeme od nuly
 
 def bubble_up(self,i):
  """ probubla prvek i nahoru, zajisti splneni podminek haldy """
  while i>0:
   j=(i-1)//2 # index rodice
   if self.heap[i] >= self.heap[j]:
    break
   self.heap[j],self.heap[i]=self.heap[i],self.heap[j]
   i = j
 
 def insert(self,k):
  """ vloz prvek do haldy """  
  self.heap+=[k]
  self.bubble_up(len(self.heap)-1)
 
 def peek(self):
  """ vrati nejmensi prvek """
  return self.heap[0]
 
 def size(self):
  """ vrati pocet prvku v halde """
  return len(self.heap)
 
 def is_empty(self):
  """ je halda prazdna? """
  return self.size()==0 
 
 def bubble_down(self,i):
   """ probublej prvek dolu """
   n=self.size()
   while 2*i+1 < n:
    j=2*i+1 # zjisti index mensiho syna
    if j+1 < n and self.heap[j] > self.heap[j+1]:
     j+=1
    if self.heap[i]>self.heap[j]:
     self.heap[i],self.heap[j]=self.heap[j],self.heap[i]
    i=j
 
 def pop(self):
  """ odebere nejmensi prvek a uprav haldu """
  element=self.heap[0]
  self.heap[0]=self.heap[-1]
  self.heap.pop() # smaz posledni prvek
  self.bubble_down(0)
  return element

Úkol 2: implementace funkce delete

Implementujte metody pro odebrání prvku na pozici i z binární haldy:

 • Metodu pojmenujte delete(i)
 • metoda dále smaže tento prvek z haldy
 • ošetřete tuto metodu tak, aby ji bylo možné volat i na prázdnou haldu, případně pokud je i větší než velikost haldy

Pomocí této funkce smažte z haldy vytvořené z pole všechna sudá čísla (Nejdříve haldu vytvořte se všemi čísly a pak smažte všechna sudá čísla z haldy):

pole=[10,21,7,11,31,6,1,-11,31,42,-12,80,25,-7,-12,9,14]

Úkol 3: Karty v haldě

 • Upravte implementaci haldy tak, aby byla realizována min-halda s kartami ve formátu cvičení 7 příklad 6.
 • Vytvořte haldu z následujících karet:

cards = [[0, 'Q'], [2, '6'], [1, 'K'], 
     [1, '8'], [2, '10'], [2, '4'], 
     [3, '4'], [0, '4'], [1, '3'], 
     [2, '5'], [0, 'K'], [3, 'A'], 
     [1, 'J'], [0, '3'], [0, '9']]

 • V cvičení 8 jsme pro porovnání karet využívali funkci index a dvojího porovnání (nejdříve barvu a pak hodnotu). Nyní definujte pořadí pomocí asociativního pole a operací sčítání a násobení.

Úkol 4: Asociativní pole a římská čísla

 • Využijte následující asociativní pole k převodu římského čísla na dekadické číslo:

conv={'I':1,'V':5,'X':10,'L':50,'C':100,'D':500,'M':1000}

 • Převeďte na číslo např. MCMXCIX

Domácí úkol

Tento domácí úkol bude ohledně šifrování algoritmem RSA. Algoritmus RSA rozlišuje veřejný klíč a soukromý klíč. Pro oba klíče je potřeba mít dvě prvočísla p, q, která budou v našem případě “malá”, $p< 2^{20}$ a $q < 2^{20}$.

Základem každého klíče je číslo $n = p \cdot q$. Druhé významné číslo pro definici klíčů je hodnota funkce $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$. Pro skutečně velká n (čísla o velikosti $2^{2048}$) je pro výpočet funkce $\varphi$ nutné najít prvočísla p,q, což je v současné době prakticky neřešitelné.

Veřejný klíč je určen dvěma čísly $(n, e)$, kdy pro e platí $nsd(e, \varphi(n)) = 1$ (funkce nsd() značí největšího společného dělitele), tedy čísla e a $\varphi(n)$ jsou nesoudělná.

Pokud již máme definovaný veřejný klíč, pak soukromý klíč je definován dvěma čísly $(n, d)$, kde $d = e^{-1} \in \mathbb{Z}_{\varphi(n)}$. Číslo d lze spočítat pomocí rozšířeného Euklidova algoritmu. Rozšířený Euklidův algoritmus při hledání největšího společného dělitele najde i dvě čísla $\alpha$ a $\beta$, pro která platí $nsd(e, \varphi(n)) = \alpha \cdot e + \beta \cdot \varphi(n)$. I přes to, že čísla $\alpha$ nebo $\beta$ mohou být záporná, lze je použít k výpočtu d z čísel e a $\varphi(n)$.

Pokud chce Bob poslat zprávu Alici, tak zprávu zakóduje veřejným klíčem Alice, tedy pomocí dvou čísel $(n, e)$, která Alice zveřejnila. Pokud tedy Bob chce zakódovat číslo a, pak s využitím veřejného klíče Alice $(n,e)$ spočte číslo $b = a^e \in \mathbb{Z}_n$. Dešifrování privátním klíčem $(n, d)$ se provede obdobně, pro kód b se spočte číslo $c = b^d \in \mathbb{Z}_n$. Číslo c je rovno původnímu číslu a.

Tedy pro zakódování čísla a = 1634234218 veřejným klíčem $(n = 1015282856477, e = 914394312011)$ je potřeba spočítat $(1634234218^{914394312011}) \% 1015282856477$. K výpočtu této mocniny je nutné použít algoritmus rychlého mocnění.

Algoritmus pro rozšířený Euklidův algoritmus i algoritmus rychlého mocnění můžete nastudovat třeba v této kuchařce celých čísel.

Lehká varianta:

 • Napište program sifruj.py, který jako parametr dostane veřejný klíč Alice, tedy dvě čísla n a e. Dále si program přečte ze standardního vstupu jeden řádek textu a tento text zakóduje následujícím způsobem:
  • ze čtyř po sobě jdoucích znaků 'abcd' textové zprávy vypočtěte číslo x = ( (ord(a)*256 + ord(b))*256 + ord( c ) )*256 + ord(d)
   • pokud by vstupní řetězec neobsahoval 4 znaky, pak se doplní nulovými znaky jejichž hodnota ord je rovna 0
  • na výstup se zapíše šifra čísla x, tedy hodnota $(x^e)\%n$
  • Př.: pro řetězec pes kocka slon se postupně zakódují podslova pes , kock, a sl a on a šifry těchto 4 řetězců se vypíší na výstup
 • Vstup programu:
  • sys.argv[1] - obsahuje číslo n z veřejného klíče Alice
  • sys.argv[2] - obsahuje číslo e z veřejného klíče Alice
  • input() - vrátí řetězec, tedy zprávu, kterou máte zašifrovat veřejným klíčem
 • Výstup programu:
  • celá čísla oddělená mezerami, každé číslo odpovídá šifře pro 4 znaky vstupní zprávy

Příklady

 • Po spuštění programu python3 sifruj.py 1015282856477 914394312011 na standardni vstup:

ahoj, jak se mate?
vygeneruje výstup:
647324878004 696320697151 743669304106 886127950532 29493035087

Zdůvodnění: Text ahoj, jak se mate? se převede na čísla 1634234218, 740321889, 1797288805, 544039284, 1698627584, která se veřejným klíčem zašifrují na uvedené kódy.

 • Po spuštění programu python3 sifruj.py 940600625927 1031749 na standardni vstup:

Uz je to jasnejsi?
vygeneruje výstup:
220880649389 164682853469 771838036852 276855377185 166690468278

Zdůvodnění: Text Uz je to jasnejsi? se převede na čísla 1434067050, 1696625775, 543842675, 1852140147, 1765736448, která se veřejným klíčem zašifrují na uvedené kódy.

 • Po spuštění programu python3 sifruj.py 854757130933 339289 na standardni vstup:

Slava! Mate to hotove.
vygeneruje výstup:
237393968415 4435742947 83633252887 427633018709 332159983823 451324201656

Zdůvodnění: Text Slava! Mate to hotove. se převede na čísla 1399611766, 1629560909, 1635018016, 1953439848, 1869901686, 1697513472, která se veřejným klíčem zašifrují na uvedené kódy.

Těžká varianta:

 • Napište program attack.py, který dostane číslo n z veřejného klíče a zprávu zakódovanou veřejným klíčem Alice. Víte, že číslo e z veřejného klíče Alice je větší než $2^{18}$ a menší než $2^{20}$. Program attack.py dekóduje zprávu a na standardní výstup vypíše tuto dekódovanou zprávu. O vstupní zprávě víte, že obsahuje alespoň jedno z následujících slov:

Tento predmet proste nejlepsi genialni

 • Vstup programu:
  • sys.argv[1] - číslo n z veřejného i privátního klíče Alice
  • input() - zpráva zakódovaná veřejným klíčem Alice
 • Výstup programu:
  • dekódovaná zpráva - jeden řádek textu.
 • Poznámka:
  • Nejdříve si naprogramujte lehkou úlohu, až budete umět zprávu kódovat, pak obdobným způsobem můžete zprávu dekódovat po výpočtu čísel $\varphi(n)$, $e$ a $d$.
  • Pro dekódování je nutné vyzkoušet všechny hodnoty e která jsou větší než $2^{18}$ a menší než $2^{20}$ a pro která platí $nsd(e, \varphi(n)) = 1$

Příklad

 • Při spuštění programu python3 attack.py 865149046207

352566354542 704277294015 506632666345 494928356066 824421528359 325069048254 839239812833 536096809854 278474205010

Výstupem programu bude:

Tento predmet je proste genialni!!

protože $p=932119$ a $q=928153$, pak $\varphi(n)=865147185936$ a $e=305867$ a $d=696989570531$. Tyto hodnoty jsou použity pro dekódování zprávy.

 • Při spuštění programu python3 attack.py 983293323431

842181607974 871844623718 433288674900 698725571210 783570923028 327222551412 311846871040 379330380505 84902973359 15529751204

Výstupem programu bude:

Na ALP je nejlepsi zkusit si nove veci.

protože $p=1025147$ a $q=959173$, pak $\varphi(n)=983291339112$ a $e=599311$ a $d=538813418959$. Tyto hodnoty jsou použity pro dekódování zprávy.

 • Při spuštění programu python3 attack.py 952371739433

727632176438 36244668976 814914613242 835595208469 315384816693 483612417694 400515700122 599076310518 552651231198 183702874860

Výstupem programu bude:

Bavi vas proste programovat v Pythonu3?

protože $p=1011817$ a $q=941249$, pak $\varphi(n)=952369786368$ a $e=766663$ a $d=247562256631$. Tyto hodnoty jsou použity pro dekódování zprávy.

courses/b3b33alp/cviceni/t11.txt · Last modified: 2022/12/02 13:06 by stepan