Warning
This page is located in archive.

Zkouška ZS 2023/2024

Informace o zkouškách budou zvěřejněny v průběhu prosince 2023.

Pravidla, obsah a organizace zkoušky

 • Ke zkoušce se může přihlásit jen ten, kdo má zápočet.
 • Zkouška má dvě části, písemný test a praktickou část na počítači.
 • Výsledná známka bude určena na základě celkového počtu bodů, který je součtem těchto tří složek:
  1. počtu bodů ze cvičení (z domácích úloh a ze semestrální práce) v rozsahu 20 (hranice pro získání zápočtu) až 40 (maximum v případě perfektního vyřešení všech úloh v těžké variantě). Počet bodů ze cvičení se zjišťuje v den zkoušky, k pozdějším změnám se nepřihlíží.
  2. počtu bodů z písemného testu v rozsahu 0-30 bodů
  3. počtu bodů z praktické zkoušky na počítači v rozsahu 0-30 bodů
 • Pro úspěšné absolvování zkoušky je potřeba splnit všechny následující podmínky:
  1. minimálně 15 bodů z písemného testu
  2. minimálně 10 bodů z praktické zkoušky
 • Vztah mezi celkový počtem bodů a známkou je určen tabulkou:
Body Známka
0-49 F
50- 59 E
60-69 D
70-79 C
80-89 B
90-100 A
 • Student může získat maximálně 100 bodů. POZOR: minimální počet bodů z cvičení a minimální počet bodů ze zkoušky nestačí k absolvování předmětu. Součet minimálních bodů ze cvičení 20 + minimální body z testu 15 + minimální body z praktické zkoušky 10 je dohromady 45 bodů, pro E potřebujete víc než 49 bodů.
 • Jakýkoli pokus o podvod bude mít za následek hodnocení F - nedostatečně, případně další postihy.
 • Písemný test a praktická zkouška se konají týž den, pořadí není specifikováno.
 • Písemný test​ trvá 105min, bude testovat porozumění probírané teorii týkající se algoritmů, datových struktur, jazyka Python atp. Na otázky se většinou bude odpovídat výběrem z několika možností, správná bývá právě jedna možnost a každá otázka má stejnou váhu (1 bod). Za chybnou odpověď není žádná penalizace, je tedy vhodné vždy nějakou odpověď zvolit. Kdyby tomu bylo u konkrétní otázky jinak, budete na to upozorněni.
 • U písemného testu nejsou povolené žádné pomůcky kromě psacích potřeb. Jakákoliv forma komunikace je zakázána, zakázáno je i vyhledávání na internetu nebo v jiných zdrojích.
 • Praktická zkouška ​trvá 120min, bude testovat schopnost samostatně naprogramovat jednoduchý program v jazyce Python v rozsahu kolem 50 řádků kódu. Budou zadány dvě úlohy: lehčí a těžší. Kód zaslaný studentem pomocí odevzdávacího systému BRUTE bude testován na větším počtu testovacích vstupů. Tato vstupní data mohou být generována náhodně. Pravidla pro určení počtu bodů jsou popsána v zadání každé úlohy. Nejčastěji je počet bodů úměrný počtu testovacích vstupů, pro které je výstup zaslaného programu hodnocen jako správný, v jiných případech musí být pro přidělení bodů všechny výstupy pro danou skupinu vstupů správné. Úkolem je vyřešit zadanou úlohu v její obecnosti, nikoliv pouze dát správné odpovědi na konkrétní testovací vstupy. Takový program není pokládán za přípustné řešení a jeho odevzdání může být pokládáno za pokus o obejití pravidel zkoušky s následkem hodnocení F -nedostatečně.
 • Budou k dispozici počítače ve stejné konfiguraci, jako během cvičení. Student může praktickou zkoušku absolvovat i za použití vlastního počítače.
 • U praktické zkoušky jsou povoleny libovolné materiály v papírové i elektronické podobě.Je nicméně zakázána jakákoliv komunikace mezi zkoušenými mezi sebou a jakýmikoliv dalšími osobami. To zahrnuje zákaz mobilních telefonů, elektronické pošty, služeb zasílání zpráv. Je zakázáno se jakkoli aktivně připojovat na Internet, je zakázáno používat vyhledávací služby, stahovat soubory z internetu atp. Je zakázáno i použití nástrojů automaticky generujících kód, jako je například GitHub Copilot. Webový prohlížeč se smí používat pouze pro prohlížení lokálních souborů. Výjmkou je přístup na stránku docs.python.org. Odevzdaný program musí být celý napsán během zkoušky. Nedodržení těchto pravidel může mít za následek hodnocení F -nedostatečně, případně další postihy.
 • Odevzdané programy budou po zkoušce zkontrolovány vyučujícími. V případě odhalení plagiátu nebo podvodu (program typu “if vstup1, pak vystup1; if vstup2 pak vystup2”, nebo pokus o “hack” systému Brute, apod.) bude program považován za neodevzdaný, a student musí opakovat celou praktickou zkoušku znova (bez ohledu na to, jestli má druhou úlohu správně).
 • S organizačními dotazy se můžete během zkoušky obracet na přítomné pedagogy. Na odborné dotazy pedagogové během zkoušky odpovídat nebudou.
 • Zkoušející může postup konání praktické zkoušky upravit, například v případě technických problémů či podezření na porušení regulérnosti.
 • Pokud potřebujete na zkoušku ze zdravotních důvodů více času (tzv. specifické podmínky), prosím upozorněte zkoušejícího v okamžiku, kdy se na zkoušku zapisujete, abychom vás mohli přiřadit do vhodné skupiny. Pokud potřebujete více času na písemnou i praktickou část, pak můžete buď pracovat bez přestávky, nebo přijít jednu část vykonat jiný den.
 • Zkouška bude vyhodnocena pokud možno ještě týž den, nejpozději následující pracovní den,výsledky budou zapsány do KOSu.

Příprava na zkoušku

QT1 , odevzdávejte do QT1 v Brute

QT2, odevzdávejte do QT2 v Brute

QT3, odevzdávejte do QT3 v Brute

 • Příklady teoretických zkouškových testů: 2017, 2022 (Je tam pár drobných chybiček, ale pro představu o druhu a náročnosti otázek by to mělo stačit.)
courses/b3b33alp/zkouska.txt · Last modified: 2024/01/26 12:11 by vonasvoj