Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

BAB37ZPR – Základy programování

Učitelé

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
Stanislav Vítek Po domluvě emailem viteks@fel.cvut.cz T2:B2-719 přednášející, cvičící
Martin Řimnáč Po domluvě emailem rimnacm@fel.cvut.cz cvičící

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
Domácí úkoly povinné 30 20
Domácí úkoly bonusové 20 0
Test v semestru 20 10
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 70 bodů 30
Zkouška 40 20
Součet 110 50 1)

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 30, zároveň je nutné odevzdat všechny domácí úkoly. Pozdní odevzdání domácích úkolů je penalizováno 0.5 body za každých započatých 72 hodin po deadlinu. Bodové hodnocení nemá žádnou spodní mez a může jít do záporných hodnot!!! Domácí úkoly je nutno odevzdat do 12.1.2020.

Aktivní účast na cvičeních je povinná, akceptovány jsou dvě řádně omluvené absence. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.
1)
Splněním požadovaných minimálního počtu bodů ze semestru a ze zkoušky (implementační test) lze získat známku E.
courses/bab37zpr/start.txt · Last modified: 2019/12/02 10:06 by viteks