Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

BAB37ZPR – Základy programování

Distanční výuka probíhá v prostředí MS Teams, přednášky jsou nahrávány a zveřejněny pro studenty zapsané v kurzu. Zároveň jsou přednášky streamovány na YouTube.

Důležité linky

Učitelé

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
Stanislav Vítek po domluvě viteks@fel.cvut.cz T2:B2-719 přednášející, garant
Matej Oravec po domluvě oravemat@fel.cvut.cz T2:B2-825 cvičící
Václav Vencovský po domluvě vencovac@fel.cvut.cz T2:C3-439 cvičící

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
Domácí úkoly 20 10
Test v semestru 20 10
Semestrální práce 20 10
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 60 bodů 30
Zkouška 40 20
Součet 100 50 1)

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 30. zároveň je nutné odevzdat všechny domácí úkoly. Pozdní odevzdání domácích úkolů je penalizováno 0.5 body za každých započatých 72 hodin po deadlinu. Bodové hodnocení nemá žádnou spodní mez a může jít do záporných hodnot!!! Domácí úkoly je nutno odevzdat do 10.1.2021. Semestrální práci je možné po dohodě odevzdat během zkouškového období.

Účast na výuce

Aktivní účast na cvičeních je při kontaktní výuce povinná, akceptovány jsou dvě řádně omluvené absence. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.
Aktivní účast na cvičeních je při distanční výuce doporučená. Z přednášek i cvičení bude pořízen videozáznam, který bude sdílen v prostředí MS Teams (a případně na YT s odkazy na této stránce). Organizace distanční výuky bude v případě potřeby upřesněna, přednášky budou probíhat v rozvrhovaný čas (pondělí od 11:00), časový rozvrh cvičení se může po domluvě upravit
1)
Splněním požadovaných minimálního počtu bodů ze semestru a ze zkoušky (implementační test) lze získat známku E.
courses/bab37zpr/start.txt · Last modified: 2021/01/08 21:19 by viteks