Warning
This page is located in archive.

BAB37ZPR – Základy programování

Důležité linky

Učitelé

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
Stanislav Vítek po domluvě viteks@fel.cvut.cz T2:B2-719 přednášející, garant
Jan Hamacek po domluvě hamacjan@fel.cvut.cz T2:C3-439 cvičící
Václav Vencovský po domluvě vencovac@fel.cvut.cz T2:B2-727 cvičící
Matěj Hužvár po domluvě huzvamat@fel.cvut.cz T2:B2-735 cvičící

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
Domácí úkoly 50 20
Test v semestru 10 0
Semestrální práce 20 10
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 80 bodů 30 1)
Zkouška/Zápočtový test 20 10
Součet 100 50 2)

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 30. Úkoly mají stanovené deadlines, pozdní odevzdání je penalizováno. Domácí úkoly je nutno odevzdat do 14.1.2024. Semestrální práci je možné po dohodě odevzdat během zkouškového období.

Účast na výuce

Aktivní účast na cvičeních je při kontaktní výuce povinná, akceptovány jsou dvě řádně omluvené absence. V případě, že student nebude na cvičení aktivně pracovat nebo prokáže zásadní neznalosti z přednášek, může cvičící studentovi účast na cvičení klasifikovat jako absenci.
Aktivní účast na cvičeních je při distanční výuce doporučená. Z přednášek i cvičení bude pořízen videozáznam, který bude sdílen v prostředí MS Teams (a případně na YT s odkazy na této stránce). Organizace distanční výuky bude v případě potřeby upřesněna, přednášky budou probíhat v rozvrhovaný čas (pondělí od 11:00), časový rozvrh cvičení se může po domluvě upravit
1)
Platí pro studijní program LEB
2)
Splněním požadovaných minimálního počtu bodů ze semestru a ze zkoušky (implementační test) nelze získat známku E, je třeba v některé kategorii získat více než minimální počet bodů.
courses/bab37zpr/start.txt · Last modified: 2023/09/25 09:07 by viteks