Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

3. úkol - Calculator

Vaším třetím úkolem bude vytvoření plnohodnotné kalkulačky. Soubor se kalkulačkou nazvěte: calculator.py a nahrajte do Odevzdávacího systému.

Pozor: K vyhodnocení se využívá Python 3.

Zadání

Vytvořte soubor calculator.py, v kterém naimplementujte následující funkce/operace (v závorce název funkce a počet parametrů, která funkce potřebuje):

 1. Sčítání (addition 2)
 2. Odčítání (subtraction 2)
 3. Násobení (multiplication 2)
 4. Dělení (division 2)
 5. Výpočet modula (modulo 2, v našem případě mohou být použita pouze varianty při kterých platí x>=y a y > 0)
 6. Výpočet druhé mocniny čísly (secondPower 1)
 7. Výpočet n-té mocniny čísla (power 2 pořadí: mocněnec, mocnitel, v našem případě mohou být použiti pouze kladní mocnitelé (nula je kladná)) - vracejte typ float.
 8. Výpočet druhé odmocniny z čísla (secondRadix 1, odmocninu lze provést pouze z kladného celého čísla splňující: x>0)
 9. Magický výpočet (magic 4) - operace bude vysvětlena
 10. Hlavní ovládací funkce (control 5) - funkce bude vysvětlena

Každá z výše uvedených funkcí vrací na výstupu výpočet. V případě, že výpočet nelze provést tak funkce vyhodí vyjímku ValueError('This operation is not supported for given input parameters').

K implementaci použijte tuto šablonu: calculator.py
 • Zamyslete se jaké jsou situace, za kterých nelze výpočet provést u všech výše zmíněných funkcí. Berte v úvahu i mezi výpočty.
 • Jelikož některé operace nejsou komutativní, tak pořadí operandů odpovídá pořadí parametrů v hlavičce funkce (např.: substraction(a, b) provádí (a - b) a ne (b - a)).
 • Nezapomeňte na řádné přetypování proměnných.

Magický výpočet

Na vstupu přijímá 4 parametry x,y,z,k . Funkce nejprve spočítá x+k=l, y+z=m a pote vypocte ((l/m) + 1)=z. Hodnotu v proměnné z vrátí na výstupu.

Hlavní ovládací funkce

Na vstupu přijímá 5 parametrů a,x,y,z,k, na výstupu je výpočet konkrétní operace. Proměnná a určuje, která z operací se má zavolat. Funkce vždy obdrží v proměnné a textovou hodnotu na jejím základě se rozhodne co za funkci zavolat. Mapování je následující:

 • ADDITION = funkce číslo 1 (addition)
 • SUBTRACTION = funkce číslo 2 (subtraction )
 • MULTIPLICATION = funkce číslo 3 (multiplication )
 • DIVISION = funkce číslo 4 (division )
 • MOD = funkce číslo 5 (modulo)
 • POWER = funkce číslo 7 (power)
 • SECONDRADIX = funkce číslo 8 (second radix)
 • MAGIC = funkce číslo 9 (magic)

Parametry x,y,z,k se poté předají konkrétní funkci v pořadí v jakém byly obdrženy. Pokud funkce vyžaduje pouze jeden parametr předá se jí proměnná x, pokud dva parametry předají se jí x,y pokud čtyři parametry předají se ji x,y,z,k. Příklad volání:

control('ADDITION', 2,3,4,5) zavolá funkci addition(2,3), která udělá 2+3 = 5. Funkce control tedy vrátí hodnotu 5.

control('SUBTRACTION', 2,3,4,5) zavolá funkci subtraction (2,3), která udělá 2-3 = -1. Funkce control tedy vrátí hodnotu -1.

control('DIVISION', 1,0,4,5) zavolá funkci division (1,0), která udělá 1/0 = nulou nelze dělit. Funkce tedy vyhodí vyjímku dle zadání: ValueError('This operation is not supported for given input parameters')

Funkce control podporuje pouze funkce vypsané v mapování - pokud by chtěl uživatel volat jakoukoliv jinou funkce tak systém vyhodí opět vyjímku: ValueError('This operation is not supported for given input parameters')

Hodnocení

Za úlohu lze získat maximálně 2 body.

 • Kalkulátor obsahuje všechny potřebné funkce včetně vstupů a výstupů a tyto funkce provádí správně výpočty včetně správnosti magické funkce. (1b)
 • Kalkulátor má správně implementovanou kontrolní funkci control a tato funkce produkuje správné výsledky (1b)
Za každý započatý týden po deadline (termínu odevzdání) je penalizace 2 body. Záporné body neudělujeme.

Aby jste nemuseli chodit na cvičení, v kterém je tato úloha zadána, tak je potřeba úlohu odevzdat před cvičením a mít za ní plný počet bodů.

courses/b6b36zal/zadani/3_calculator.txt · Last modified: 2018/09/29 17:03 by seredlad