Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b6b36zal -- Základy algoritmizace

Tento kurz se již nevyučuje. V přechodném období je otevřen paralelně s kurzem B0B36ZAL -- Základy algoritmizace. Informace pro aktuální semestr sledujte na tomto kurzu.

Představení

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základy algoritmizace a začít u nich rozvíjet analytické myšlení. Posluchači budou během semestru vypracovávat zadané úlohy. Více v sekci Cvičení.

Účast na cvičeních je povinná. Detailní informace k jednotlivým cvičením budou uveřejňovány ve složce cvičení.

Účast na přednáškách je doporučená, ale na cvičení se vyžadují znalosti, které posluchač nabyl na přednáškách.

Skupina MS Teams pro výuku na dálku.

Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po domluvě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
RNDr. Ladislav Serédi po domluvě přes MS Teams nebo emailem seredlad@fel.cvut.cz
prosím používejte MS Teams
KN:E-429 Cvičící Prezentace z cvičení

Přednášky

Přednášky probíhají v prostředí MS Teams.

Materiály mohou být průběžně aktualizovány – takto jsou označeny materiály z minulého roku beze změn a takto revidované pro aktuální ZS 2020/2021.

1 22.9.2020 Úvod. Algoritmus, vstup a výstup.
2 29.9.2020 Proměnné a datové typy. Funkce.
3 6.10.2020 Řízení běhu programu.
4 13.10.2020 Problémy, algoritmy, data. Příklady: GCD NIM Tic Tac Toe
5 20.10.2020 Vyhledávání a řazení 1. Příklady: I-S S-S B-S
6 27.10.2020 Abstraktní datové typy (zásobník, fronta, spoj. seznam). Příklady: stack, queue, Linked list
7 3.11.2020 Vyhledávání a řazení 2. Příklady: M-S, Q-S, H-S
8 10.11.2020 Rekurze. Příklady: factorial, list reverse, hanoi, fibonacci
9 17.11.2020 -
10 24.11.2020 Vyhledávání a řazení 3. Příklady: Cesty v grafu, Cesta z města
11 1.12.2020 Složitost a výkon algoritmů. Přehled složitosti algoritmů a datových struktur
12 8.12.2020 Přehled programovacích jazyků. Úvod do překládaných programovacích jazyků.
13 15.12.2020 Programovací styly a kódovací konvence: čistý kód. clean-code.pdf
22.12.2020 Vánoce
29.12.2020 Vánoce
14 5.1.2021 -

Poklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Hodnocení předmětu a zkouška

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat zápočet a vykonat zkoušku. Pro získání zápočtu je třeba úspěšně vyřešit všechny domácí úkoly a získat alespoň 10 bodů.

Po získání zápočtu je nutné vykonat implementační zkoušku. Implementační zkouška probíhá v počítačové učebně na školních počítačích. Instalované prostředí odpovídá tomu, na které jste zvyklí ze semestru, s tím rozdílem, že nemáte přístup na internet ani ke svým personálním souborům (pracujete tedy v “čistém laboratorním prostředí”). Zkouškové zadání se skládá z šesti úloh, každé hodnocené až 10 body. Úlohy na sebe mohou navazovat. Není vyžadována speciální znalost specifických algoritmů, ale předpokládá se schopnost navrhnout jednoduchý algoritmus podle zadání a jeho bezchybná implementace. Čas na řešení úloh je dostatečný.

Body lze získat v kategoriích:

Kategorie Body Minimum bodů
10 domácích úkolů 40 10
Zkouška (implementace) 60 -

Rozložení hodnocení dle dosažených bodů je dle tabulky:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Odkazy

courses/b6b36zal/start.txt · Last modified: 2021/09/09 08:44 by seredlad