Warning
This page is located in archive.

b6b36zal -- Základy algoritmizace

Tento kurz se již nevyučuje. V přechodném období je otevřen paralelně s kurzem B0B36ZAL -- Základy algoritmizace. Informace pro aktuální semestr sledujte na tomto kurzu.

Představení

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základy algoritmizace a začít u nich rozvíjet analytické myšlení. Posluchači budou během semestru vypracovávat zadané úlohy. Více v sekci Cvičení.

Účast na cvičeních je povinná. Detailní informace k jednotlivým cvičením budou uveřejňovány ve složce cvičení.

Účast na přednáškách je doporučená, ale na cvičení se vyžadují znalosti, které posluchač nabyl na přednáškách.

Skupina MS Teams pro hromadnou komunikaci a výuku na dálku.

Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po domluvě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
RNDr. Ladislav Serédi po domluvě přes MS Teams nebo emailem seredlad@fel.cvut.cz
prosím používejte MS Teams
KN:E-429 Cvičící Prezentace z cvičení

Přednášky

Přednášky probíhají v prostředí MS Teams.

Materiály mohou být průběžně aktualizovány – takto jsou označeny materiály z minulého roku beze změn a takto revidované pro aktuální ZS 2020/2021.

1 22.9.2020 Úvod. Algoritmus, vstup a výstup.
2 29.9.2020 Proměnné a datové typy. Funkce.
3 6.10.2020 Řízení běhu programu.
4 13.10.2020 Problémy, algoritmy, data. Příklady: GCD NIM Tic Tac Toe
5 20.10.2020 Vyhledávání a řazení 1. Příklady: I-S S-S B-S
6 27.10.2020 Abstraktní datové typy (zásobník, fronta, spoj. seznam). Příklady: stack, queue, Linked list
7 3.11.2020 Vyhledávání a řazení 2. Příklady: M-S, Q-S, H-S
8 10.11.2020 Rekurze. Příklady: factorial, list reverse, hanoi, fibonacci
9 17.11.2020 -
10 24.11.2020 Vyhledávání a řazení 3. Příklady: Cesty v grafu, Cesta z města
11 1.12.2020 Složitost a výkon algoritmů. Přehled složitosti algoritmů a datových struktur
12 8.12.2020 Přehled programovacích jazyků. Úvod do překládaných programovacích jazyků.
13 15.12.2020 Programovací styly a kódovací konvence: čistý kód. clean-code.pdf
22.12.2020 Vánoce
29.12.2020 Vánoce
14 5.1.2021 -

Poklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Hodnocení předmětu a zkouška

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat zápočet a vykonat zkoušku. Pro získání zápočtu je třeba úspěšně vyřešit všechny domácí úkoly a získat alespoň 10 bodů.

Po získání zápočtu je nutné vykonat implementační zkoušku. Implementační zkouška probíhá v počítačové učebně na školních počítačích. Instalované prostředí odpovídá tomu, na které jste zvyklí ze semestru, s tím rozdílem, že nemáte přístup na internet ani ke svým personálním souborům (pracujete tedy v “čistém laboratorním prostředí”). Zkouškové zadání se skládá z šesti úloh, každé hodnocené až 10 body. Úlohy na sebe mohou navazovat. Není vyžadována speciální znalost specifických algoritmů, ale předpokládá se schopnost navrhnout jednoduchý algoritmus podle zadání a jeho bezchybná implementace. Čas na řešení úloh je dostatečný.

Body lze získat v kategoriích:

Kategorie Body Minimum bodů
10 domácích úkolů 40 10
Zkouška (implementace) 60 -

Rozložení hodnocení dle dosažených bodů je dle tabulky:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Odkazy

courses/b6b36zal/start.txt · Last modified: 2022/09/11 18:57 by seredlad