Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

b6b36zal -- Základy algoritmizace

Představení

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základy algoritmizace a začít u nich rozvíjet analytické myšlení. Posluchači budou během semestru vypracovávat zadané úlohy. Více v sekci Cvičení.

Účast na cvičeních je povinná. Detailní informace k jednotlivým cvičením budou uvěřejňovány ve složce cvičení.

Účast na přednáškách je doporučená, ale na cvičení se vyžadují znalosti, které posluchač nabyl na přednáškách.

Konzultační hodiny vyučujících

Konzultační hodiny E-mail Místnost Poznámka
doc. Ing. Jiří Vokřínek, Ph.D. po domluvě emailem jiri.vokrinek@fel.cvut.cz KN:E-333b Přednášející
Ing. Tomáš Komárek po domluvě emailem komartom@fel.cvut.cz Cvičící
Bc. Michal Roch po domluvě emailem rochmich@fel.cvut.cz Cvičící
RNDr. Ladislav Serédi po domluvě emailem seredlad@fel.cvut.cz KN:E-431 Cvičící
RNDr. Lukáš Chrpa, Ph.D. po domluvě emailem chrpaluk@fel.cvut.cz kombinované studium

Přednášky

Materiály mohou být průběžně aktualizovány – takto jsou označeny materiály z minulého roku beze změn a takto revidované pro aktuální ZS 2017/2018.

1 3.10.2017 Úvod. Algoritmus, vstup a výstup.
2 10.10.2017 Proměnné a datové typy. Funkce.
3 17.10.2017 Řízení běhu programu.
4 24.10.2017 Problémy, algoritmy, data. Příklady: GCD NIM Tic Tac Toe
5 31.10.2017 Vyhledávání a řazení 1. Příklady: I-S S-S B-S
6 7.11.2017 Abstraktní datové typy (zásobník, fronta, spoj. seznam). Příklady: stack, queue, Linked list
7 14.11.2017 Vyhledávání a řazení 2. Příklady: M-S, Q-S, H-S
8 21.11.2017 Rekurze. Příklady: factorial, list reverse, hanoi, fibonacci
9 28.11.2017 Vyhledávání a řazení 3. Příklady: Cesty v grafu, Cesta z města
10 5.12.2017 Složitost a výkon algoritmů. Přehled složitosti algoritmů a datových struktur
11 12.12.2017 Přehled programovacích jazyků. Úvod do překládaných programovacích jazyků.
12 19.12.2017 Konzultace (v T2:H1-130)
27.12.2017 Prázdniny
13 2.1.2018 Programovací styly a kódovací konvence: čistý kód.
14 9.1.2018 Rezerva

Poklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Hodnocení předmětu a zkouška

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. K úspěšnému absolvování předmětu je nutné získat zápočet a vykonat zkoušku. Pro získání zápočtu je třeba úspěšně vyřešit domácí úkoly a získat alespoň 10 bodů.

Po získání zápočtu je nutné vykonat implementační zkoušku. Implementační zkouška probíhá v počítačové učebně na školních počítačích. Instalované prostředí odpovídá tomu, na které jste zvyklí ze semestru, s tím rozdílem, že nemáte přístup na internet ani ke svým personálním souborům (pracujete tedy v “čistém laboratorním prostředí”). Zkouškové zadání se skládá z šesti úloh, každé hodnocené až 10 body. Úlohy na sebe mohou navazovat. Není vyžadována speciální znalost specifických algoritmů, ale předpokládá se schopnost navrhnout jednoduchý algoritmus podle zadání a jeho bezchybná implementace. Čas na řešení úloh je dostatečný.

Body lze získat v kategoriích:

Kategorie Body Minimum bodů
10 domácích úkolů 40 10
Zkouška (implementace) 60 -

Rozložení hodnocení dle dosažených bodů je dle tabulky:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně

Odkazy

courses/b6b36zal/start.txt · Last modified: 2018/01/12 15:20 by seredlad