Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Otázky pro testy

Testy v PRPA:

 • Test v semestru
  • cca 20 minut (max 30), 6 otázek ze seznamu, dva příklady. Max. 10 bodů, nutné minimum 0.
 • Závěrečný test
  • 90 minut, 20 otázek ze seznamu, dva příklady. Max. 30 bodů, nutné minimum 15.

Kompilace

 • Jaké znáte překladače jazyka C?
 • Popište proces vytvoření spustitelného programu ze zdrojových souborů jazyka C.
 • Jaký rozdíl mezi použitím #include <soubor.h> a #include “soubor.h”?
 • Co je úkolem preprocesoru?
 • Jaký je rozdíl mezi produktem kompilátoru a produktem linkeru?

Datové typy

 • Jak zjistı́me velikost datové reprezentace základnı́ch celočíselných typů v jazyce C?
 • Co je to endianita?
 • Jak je v paměti počítače reprezentován datový typ float (IEEE 754)?
 • Jak v C přistupujeme k datovým položkám složeného typu (struct)?
 • Deklarujte ukazatel na proměnnou datového typu int.
 • Vysvětlete, jaký je v C rozdíl mezi proměnnou typu ukazatel, proměnnou a polem z hlediska uložení v paměti.
 • Deklarujte pole variabilní délky n, kterou načtete ze standardního vstupu.
 • Deklarujte ukazatel na proměnnou datového typu int.
 • Jaký je rozdíl mezi konstantním ukazatelem a ukazatelem na konstantní hodnotu?
 • Jak jsou v C reprezentovány textové řetězce?
 • Stručně popište typ union používaný v jazyce C.
 • Jak přistoupit na položku number proměnné data typu struktura?
 • Jak přistoupit na položku number proměnné data typu ukazatel na strukturu?
 • Jak lze rozlišit literál datového typu double a float?
 • Jak lze rozlišit literál datového typu long a int?
 • Inicializujte 2D pole velikosti 3×3 čísly 1 - 9 jdoucími vzestupně.
 • Co je hodnotou proměnné typu ukazatel?
 • Jakým způsobem lze v C zjistit délku textového řetězce?
 • Co ovlivňuje u celočíselných typů modifikátor unsigned.
 • K čemu slouží operátor typedef?

Standardní vstup a výstup

 • Jaké jsou možné návratové hodnoty funkce scanf?
 • Jak v C zajistíte načtení textového řetězce ze souboru aniž byste překročili alokovanou paměť určenou pro uložení řetězce?
 • Jak v C zajistíte načtení řetězce, který bude obsahovat bílý znak?
 • Jak lze vynutit u funkce printf vypsání znaménka u číselných datových typů?
 • Co je to bílý znak? Je možné ho načíst pomocí funkce scanf?
 • Vypište funkce pro načtení dat ze standardního vstupu a stručně popište jejich činnost (max. jedna věta u každé funkce).
 • Jak lze poznat, že při čtení standardního vstupu nepřijdou již další data (tj. bylo např. dosaženo konce souboru přesměrovaného na standardní vstup)?
 • Jaký je rozdíl mezi zápisem na standardní výstup a na standardní chybový výstup?
 • Má funkce printf návratovou hodnotu? Pokud ano, jaký je její význam?
 • Bude fungovat následující zápis čtení scanf(“%i”, a)? Pokud ano, jak vypadá deklarace proměnné a tisk načteného obsahu?
 • Jak lze bezpečně načíst pomocí scanf jeden odstavec textu obecné délky? Uveďte příklad.

Řídicí struktury

 • Jakého datového typu může být řídící proměnná cyklu for?
 • Jaký je rozdíl mezi cykly while a do-while?
 • Co způsobí příkaz continue?
 • Co způsobí příkaz break?
 • Popište funkci ternárního operátoru.
 • Jak je v příkazu větvení switch ošetřena varianta, která nevyhovuje podmínce žádné z větví?
 • Jaký je rozdíl mezi větením programu pomocí příkazu if a pomocí příkazu switch?
 • Co je to blok a jaký je jeho význam v jazyce C?

Nesetříděno

 • Jak lze v jazyce C realizovat předání parametru funkci odkazem?
 • Co je to literál a co tímto pojmem označujeme?
 • Co znamená klíčové slovo volatile?
 • K čemu slouží modifikátor const?
 • Jaký význam má klíčové slovo extern v závislosti na kontextu?
 • Jaký význam má klíčové slovo static v závislosti na kontextu?
 • Jaké typy paměti dle způsobu alokace rozlišujeme v jazyce C?
 • Vyjmenujte čtyři specifikátory paměťových tříd.
 • Jak v C alokujete dynamickou paměť pro uložení posloupnosti 20 hodnot typu int ? Jak následně takové pole zvětšíte pro uložení dalších 10 položek?
 • Jak se v C předává pole funkcím?
 • Jakého datováho typu je návratová hodnota funkce malloc?
 • Jaký je rozdíl mezi funkcemi malloc a calloc?
 • Jak lze v programu zjistit jeho jméno?
 • Jak jsou v programu zpracovány argumenty příkazové řádky?
 • Charakterizujte stučně paměťové třídy (max. jedna věta pro každou paměťovou třídu)
 • Popište jak v C probíhá volání funkce int doit(int r)? Jaká data jsou předávána do/z funkce a kam jsou hodnoty ukládány?
 • Jakými dvěma způsoby lze v C vytvářet konstanty?
 • Jakým způsobem otevřete soubor pro čtení? Napište krátký (1-3 řádkový) kód?
 • Jakým způsobem otevřete soubor pro zápis? Napište krátký (1-3 řádkový) kód?
 • Jaké znáte logické operátory jazyka C? Jak se zapisují?
 • Jaké znáte bitové operátory jazyka C? Jak se zapisují?
 • Jak v C realizujete dělení a násobení dvěma s využitím operátorů bitového posunu?
 • Co je v jazyce C pointerová (ukazatelová) aritmetika a jak se používá?
 • Jak se v jazyce C používá operátor přetypování?
 • Jak v C zapíšete konstantní ukazatel na konstantní hodnotu, např., typu double?
 • Co je v C ukazatel na funkci? K čemu slouží a jak definujete proměnou typu ukazatel na funkci?
 • Můžeme v C při definici proměnné typu pole, proměnnou přímo inicializovat? Pokud ano, jak?
 • Můžeme v C při definici proměnné typu struct inicializovat pouze určitou položku?
 • Co vrací operátor sizeof?
 • Charakterizujte rozdíl mezi polem a spojovým seznamem.
 • Navrhněte datovou strukturu(y) pro vytvoření spojového seznamu
 • Charakterizujte abstraktní datový typ. Co se pod tímto pojmem myslí?
 • Charakterizujte základní rozdíly mezi zásobníkem a frontou?
 • Vysvětlete princip rekurze např. na výpočtu faktoriálů. Charakterizujte hlavní rozdíly mezi rekurzivním a iterativním výpočtem.
courses/b0b99prpa/test.txt · Last modified: 2022/12/06 10:23 by viteks