Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 10 - Integrace načítání grafu a prioritní fronta v úloze hledání nejkratších cest

Termín odevzdání 02.01.2021 23:59 PST
Bonusová úloha - 09.01.2021 23:59 PST
Povinné zadání 3b
Volitelné zadání 3b
Bonusové zadání 4+1)
Počet uploadů 10 / (bonusová část bez omezení)

Cílem úlohy je integrovat existující řešení hledání nejkratší cesty (nejlevnější) cesty do všech uzlů orientovaného kladně ohodnoceného grafu a to pro jednoduchost vždy pouze z prvního uzlu grafu (tj. uzel číslo 0). Podrobnosti o úloze hledání cest jsou v přednášce 12, případně dále v popisu Dijkstrova algoritmu. V programu je použita implementace prioritní fronty haldou, která je reprezentována jako binární plný strom uložený v poli. Pro efektivní využití prioritní fronty v hledání nejkratších cest je však vhodné implementovat funkci update(). Při řešení úlohy je možné vyjít z dostupné implementace b0b36prp-lec12-codes.zip, ve které je však funkce update() implementována naivně a je potřeba ji upravit tak, aby její složitost v nejméně příznivém případě nebyla horší než O(log n), kde n je počet uzlů prohledávaného grafu. Alternativně můžete zvolit svou vlastní a jistě i efektivnější implementaci, neboť bonusové zadání úlohy je přihlášení vašeho programu do soutěže o nejrychlejší implementaci. Pro efektivní načítání grafu a také pro ukládání řešení můžete využít zkušeností nebo případně přímo i kódu z řešení úkolu HW09.

Úloha HW 10 (bez bonusové části) není implementačně náročná. To co může být náročné je nastudovat existující kódy, porozumět struktuře a vhodně zvolit co je potřebné a co je nutné doimplementovat. Dále pak otestovat vlastní implementaci a následně vybrat potřebné soubory pro odevzdání. S využitím kódů z přednášky 12 je odhadovaná vlastní implementační část pouze 10-20% (včetně volitelné části) předpokládaného času na řešení HW 10, proto nebuďte zaskočeni a věnujte dostate času seznámení se s kódem a organizačním částem.

Statistiky výpočetních časů studentských a referenčních programů HW10(b)

Průběžné a následně finální (po uzavření bonusového zadání) výsledky studentských implementací a referenčních programu řešení hledání nejkratší cesty jsou k nahlédnutí po přihlášení ve výpočetní náročnost odevzdaných a referenčních programů.

Povinné zadání

Pro splnění povinného zadání lze vyjít ze zdrojových kódů 12. přednášky. Upravte implementaci binární haldy v poli tak, aby algoritmus fungoval efektivně, tj. opravte/upravte implementaci funkce pq_update(), která se nachází v souboru pq_heap-no_update.c. Pro řešení úlohy hledání nejkratších cest je předepsané rozhraní v hlavičkovém souboru dijkstra.h.

Dílčí úkoly

 • Zajistit implementaci definovaného rozhraní dijkstra.h (implementovat vlastní nebo využít implementace z lec12), tj. implementovat všechny předpsané funkce v dijkstra.h
 • Implementovat prioritní haldu s funkcí update (implementovat vlastní/upravit dostupnou implementaci z lec12/pq_heap-no_update.c
 • Otestovat funkčnost programu a rychlost programu, např. využitím referenčního programu tdijkstra
 • Náhrat nezbytné soubory pro kompilaci a sestavení testovacího programu do Upload systému, tj. všechny soubory s implementací, ale bez funkce main()
 • Odevzdat úlohu prostřednictvím Upload systému

Předepsané názvy metod (dijkstra.h)

#ifndef __DIJKSTRA_H__
#define __DIJKSTRA_H__
 
/*
 * Initialize structure for storing graph, solution, and eventual
 * variables for dijkstra algorithm
 *
 * return: point to the allocated structure; NULL on an error
 */  
void* dijkstra_init(void);
 
 
/*
 * Load input graph (in text format) from the given file and store it 
 * to the dijkstra structure previously created by dijkstra_init()
 *
 * return: true on success; false otherwise
 */  
_Bool dijkstra_load_graph(const char *filename, void *dijkstra);
 
 
/*
 * Set the graph to the dijkstra structure instead of direct 
 * loading the file as in dijkstra_load_graph() function.
 * The given array edges should not be directly used for the
 * internal representation of the graph in the dijkstra algorithm
 * 
 * e - number of edges, i.e., size of the array
 *
 * return: true on success; false on an error, e.g., memory allocation
 */ 
_Bool dijkstra_set_graph(int e, int edges[][3], void *dijkstra);
 
 
/*
 * Solve the dijsktra algorithm on the graph previously 
 * loaded by the dijkstra_load_graph() set by dijkstra_set_graph()
 * The solution is stored in some internal structure of the dijkstra
 * type passed to the function
 *
 * label - start node (0 for HW10)
 * 
 * return: true on success; false otherwise
 */
_Bool dijkstra_solve(void *dijkstra, int label);
 
 
/*
 * Retrived the solution found by the function dijkstra_solve()
 * It is assumed the passed argument solution[][3] is properly allocated, 
 * and thus the internal solution of the dijkstra can used to fill the 
 * solution[][3].
 * 
 * n - number of nodes, i.e., size of the array
 * 
 * return: true on success; false otherwise 
 */
_Bool dijkstra_get_solution(const void *dijkstra, int n, int solution[][3]);
 
 
/*
 * Directly solve the solution found by the dijkstra_solve() in to the
 * file (in the text format) with the given filename. 
 *
 * return: true on success; false otherwise
 */
_Bool dijkstra_save_path(const void *dijkstra, const char *filename);
 
 
/*
 * Release on allocated memory of the passed structure for
 * the dijkstra algorithm, e.g., graph as an array of pointers to struct edge
 * and solution as an array of pointers to struct node.
 * All previosly allocated memory related to solution of the shortest
 * paths is freed
 */
void dijkstra_free(void *dijkstra);
 
#endif

V případě, že do nějakého uzlu cesta z uzlu 0 nevede, je hodnota délky nejkratší cesty -1 a podobně jako hodnota určující předcházejí uzel na nejkratší cestě (také -1).

Příklad vstupního a výstupního souboru

Vstup (graf)

Vstupní soubor s grafem obsahuje seznam hran, ve kterém je každá hrana uvedena na samostatném řádku a je specifikována třemi celými čísly v rozsahu 32-bitového typu int definující počáteční uzel a koncový uzel hrany spolu s cenou hrany. Vstup tak vypadá například tak jak je uvedeno níže. Z výpisu je patrné, že seznam hran je uspořádán a jsou nejdříve uvedeny hrany začínající v uzlech s postupně narůstajícím označením uzlu (indexem). Tato vlastnost je pro grafy v úkolu HW 10 garantována a lze ji s výhodou využít pro vnitřní reprezentaci uzlů a incidentních hran. Také je toho možné využít při načítání hran a konstrukci datové reprezentace grafu vhodného pro řešení úlohy hledání nejkratších cest.

0 1 4
0 3 85
1 0 74
1 2 18
1 4 12
2 1 12
2 5 74
2 9 12
3 4 32
3 6 38
4 3 66
4 5 76
4 7 33
5 9 21
5 8 11
6 7 10
6 3 12
7 6 2
7 8 72
8 7 18
8 5 31
8 9 78
9 5 8

Výstup (nejkratší cesty)

Výstupní souborem je opět textový soubor, který obsahuje informaci o nejkratší cestě z počátačního uzlu (uzel číslo 0) do všech ostatních uzlů. Soubor obsahuje seznam uzlů, kde na každém řádku je trojice udávající číslo uzlu, cenu (déku) nejkratší cesty z uzlu 0 do příslušného uzlu a číslo bezprostředního předchůdce na nejkratší cestě z uzlu 0 do příslušného uzlu. Například z obsahu souboru

0 0 -1
1 4 0
2 22 1
3 63 6
4 16 1
5 42 9
6 51 7
7 49 4
8 53 5
9 34 2

je nejkratší cesta z uzlu 0 do uzlu 2 přes uzel 1 (řádek 2 22 1) s délkou 22, tj. délka (cena) hrany z uzlu 1 do uzlu 2 je 18. Dále například nejkratší cesta do uzlu 9 je přes uzel 2 a tím pádem také 1, tj. nejkratší cesta z 0 do 9 se skládá z hran propojující uzly 0, 1, 2, 9.

V případě neexistence cesty do daného uzlu jsou hodnoty délky cesty a bezprostředního předchůdce -1, např.

0 0 -1
1 4 0
...
14 -1 -1
...

Volitelné zadání

Volitelné zadání je rozšíření úkolu HW 09 o předepsaný binární formát. Splnění volitelného zadání tak lze realizovat využitím kódu pro načítání/ukládání grafu v binárním tvaru, tj. řešení domácího úkolu HW 09. Podle identického rozhraní definovaného v hlavičkovém souboru graph.h domácího úkolu HW 09.

Volitelné zadání je implementace načítání/ukládání grafu v binárním formátu. Praktický přínos binárního formátu není v úloze hledání nejkratších cest příliš významný, proto zadání neklade požadavek na využití binárního formátu v úloze hledání nejkratších cest. Hlavní motivací volitelného zadání je integrace dalších funkcí a případně modulů do zdrojových souborů, které řeší jak povinnou tak volitelnou část.

Dílčí úkoly

 • Implementovat rozhraní definované v graph.h (níže), např. s využitím vlastní implementace úlohy HW 09
 • V implementaci zajistit uložení / načtení grafu v definované binární podobě
 • Zvolit nezbytné soubory s implementací načtení/uložení grafu tak, aby bylo možné zdrojové soubory začlenit do implementace a odevzdání povinné části HW 10
 • Otestovat funkčnost implementace před odevzdáním v Upload systému
 • Odevzdat volitelné zadání v Upload systému

Definice rozhraní a binárního formátu

#ifndef __GRAPH_H__
#define __GRAPH_H__
 
typedef struct {
  // TODO - implement your own struct for graph 
} graph_t;
 
/* Allocate a new graph and return a reference to it. */
graph_t* allocate_graph();
/* Free all allocated memory and set reference to the graph to NULL. */
void free_graph(graph_t **graph);
 
/* Load a graph from the text file. */
void load_txt(const char *fname, graph_t *graph);
 
/* Load a graph from the binary file. */
void load_bin(const char *fname, graph_t *graph);
 
/* Save the graph to the text file. */
void save_txt(const graph_t * const graph, const char *fname);
 
/* Save the graph to the binary file. */
void save_bin(const graph_t * const graph, const char *fname);
 
#endif // __GRAPH_H__
V tomto případě však využijeme platformově nezávislou binární podobu souboru a budeme respektovat pořadí bytů (Endianity). Pro zajištění kompatibility mezi různými systémy proto bude pro binární zápis hodnoty celých čísel použit tzv. Network order, který odpovídá pořadí zápisu nejvíce významného bytu na nejnižší adresu (MSB) - Big-endian.

Pravděpodobně nejrozšířenější architektura Intel x86 používá Little-endian nicméně i tak je vhodné detekovat konkrétní architekturu v programu a podle toho zapisovat celá čísla ve správném pořadí bytů. Způsobů jak toho dosáhnout je několik. Jedním z nich je využití funkcí htonl() a ntohl() z knihovny <netinet/in.h>. Další možností je inspirovat se přístupem One-line endianness detection in the C preprocessor a detekovat architekturu při překladu a následně využít konverze například prohozením bytů ve 32 bitovém typu int makrem.

Příklad

Celé číslo o hodnotě 20001 odpovídá binární reprezentaci 100111000100001bin a v šestnáctkovém zápise 4e21hex. Pokud rozdělíme takové číslo na jednotlivé byty, jsou tyto byty v paměti uloženy buď od nejvýznamnějšího k nejméně významnému bytu, nebo naopak. Řazení bytů Network order je vlastně Big-endian, které odpovídá řazení nejvýznamnějšího bytu na nejnižší adresu. Pro vstupní graf v textovém formátu

0 1 7
0 2 9
0 5 14
1 2 10
1 3 15
2 3 11
2 5 255
3 4 20001
4 5 9

odpovídá požadovaný binární formát (získaný například z výpisu hexdump -C):

0000000: 00 00 00 00 00 00 00 01 ........
0000008: 00 00 00 07 00 00 00 00 ........
0000010: 00 00 00 02 00 00 00 09 ........
0000018: 00 00 00 00 00 00 00 05 ........
0000020: 00 00 00 0e 00 00 00 01 ........
0000028: 00 00 00 02 00 00 00 0a ........
0000030: 00 00 00 01 00 00 00 03 ........
0000038: 00 00 00 0f 00 00 00 02 ........
0000040: 00 00 00 03 00 00 00 0b ........
0000048: 00 00 00 02 00 00 00 05 ........
0000050: 00 00 00 ff 00 00 00 03 ........
0000058: 00 00 00 04 00 00 4e 21 ......N!
0000060: 00 00 00 04 00 00 00 05 ........
0000068: 00 00 00 09       ....

Pro připomenutí jak zapsat celé číslo binárně, tak stačí přetypovat příslušnou proměnnou ukazatele s adresou hodnoty celého čísla typu int, například jako ukazatel na hodnoty typu char (byte):

int a = 20001, *p1 = &a;
char *p2 = (char *)p1; 
char byte1 = *(p2); 
char byte2 = *(p2+1);
...

Získání jednotlivých bytů lze také realizovat bitovými operacemi, např.

int a = 20001;
char byte1 = (char)(p1 & 0xff); 
char byte2 = (char)((p1>>8) & 0xff); 
...
Uvedené možnosti reprezentují dva z mnoha způsobů jak úkol řešit a můžete také navrhnout řešení jiné, vlastní.

Bonusové zadání - soutěž

Odevzdáním implementovaného hledání nejkratší cesty v rámci bonusového zadání přihlašujete svůj program do soutěže o nejrychlejší implementaci. Průběžné a zejména výsledné hodnocení proběhne v chráněném výpočetním prostředí, tak aby všechny programy měly k dispozici identické zdroje bez vnějších vlivů. Závěrečné hodnocení bonusových úloh a určení pořadí nejrychlejších implementací proběhne v posledním týdnu semestru. Termín odevzdání bonusové úlohy je proto fixní a po termínu již nebude možné program do soutěže přihlásit a tedy ani odevzdat řešení bonusové části úkolu.

V implementaci není doporučeno používat specifických nekompatibilních funkcí (např. z glibc). Použijete funkce knihovny C99 nebo POSIX C (POSIX.1-2008/IEEE Std 1003.1-2008/). Programy se v BRUTE kompilují s -std=c99 -D_POSIX_C_SOURCE=200809L.
Součástí vyhodnocení implementace je textové načítání, samotné řešení hledání nejkratší cesty, a úkládání řešení v textovém formátu. Binární načítání a ukládání není v HW10B využíváno. Testovací grafy jsou v řádu milionů uzlů a desítek milionů hran.

Tipy:

 • Nahrazení funkcí scanf() a print() nějakou vlastní implementací je pro snížení výpočetních nároku nezbytné, tj. řešení volitelné části HW09.
 • Při načítání lze chytře předalokovávat paměť na základě znalosti organizace vstupního souboru a předpokladu, že uzly v grafu mají v průměru nějaký počet hran.
 • Správné použití prioritní fronty s využitím haldy je také nezbytným předpokladem pro efektivní řešení.
 • Dalšího zrychlení lze dosáhnout laděním volání funkcí a vhodným paměťovým modelem.

Hodnocení

Každý program přihlášený do soutěže, který bude srovnatelný (rychlejší než zvolený násobek času referenčního programu) s referenční implementací získá 4 body.

Návrhu bodového hodnocení za bonusovou část

A. Dále si pak prvních 10 nejrychlejších programů rozdělí 20 dalších bodů. Pořadí však nebude stanovené absolutně podle časů, ale podle nejlepšího času s nějakým definovaným okolím (např. +/- 100 ms), proto může být nejrychlejších programů více. Např. pokud bude nejrychlejší program řešit danou úlohu v čase 500 ms a jiný program v čase 505 ms, budou oba programy ohodnoceny jako nejrychlejší programy a získají 6 bodů za rychlost a v případě, že budou rychlejší než referenční program, tak každý získá další 4 body, tj. celkem 10 bodů.

B. Prvních 100 nejrychlejších programů si rozdělí 100 bodů.

S ohledem na první běh PRP a programovací soutěže, je v současné době mírně preferován návrh A. Rozhodnutí o způsobu ohodnocení provedeme na základě studentských implementací. V obou případech však bude celkový počet bodů získaných ze semestru limitován maximálním počtem bodů 90, neboť součástí požadavků je získání nejméně 10 bodů ze zkouškového písemného testu.

Odevzdávané soubory

Odevzdávejte soubory *.h a *.c. Žádný soubor nesmí obsahovat main(). Všechny soubory uložte přímo do zip archivu a nevytvářejte žádné složky.

Povinné soubory:

 • dijkstra.h - s povinnými rozhraním definovaným výše
 • graph.h - (Pouze pro volitelné zadání!) s povinným rozhraním pro načtení/uložení grafu do/z textového/binárního formátu viz hw09
 • Další soubory s implementací dle vlastního návrhu nebo viz doporučené soubory níže.

Doporučené soubory s implementací:

Například založené na souborech z přednášky 12

 • dijsktra.c - implementace hledání nejkratší cesty
 • graph.h - definice grafu
 • graph_utils.h - definice rozhraní pro práci s grafem (včetně načítání a ukládání)
 • graph_utils.c - implementace rozhraní (funkcí) pro práci s grafem
 • pq_heap.h - definice rozhraní prioritní fronty realizované haldou
 • pq_heap.c - implementance prioritní fronty haldou (binárním plným stromem) reprezentované v poli
 • modules.mk - soubor specifikující pořadí jednotlivých modulů pro sestavení (linkování) výsledného binárního programu. Pro uvedené doporučené moduly (.c soubory) může mít tvar

SRC=dijkstra.c graph_utils.c load_simple.c pq_heap.c

Testování programu

Správnost řešení nejkratších cest lze ověřit na nějakém vstupním grafu a porovnáním se správným řešením. Protože záludné chyby se mohou projevit až pro velké grafy, je součástí balíku b0b36prp-lec12-codes.zip program tdijkstra, který umí vygenerovat jak náhodný graf o zadaném počtu hran, tak nalézt řešení nebo zkontrolovat zdali je řešení uložené v nějakém souboru řešením správným. Program používá vlastní implementací generátoru náhodných čísel, proto při zadání specifického inicializačního semínka bude generovat vždy stejný náhodný graf a to i na různých platformách. Program je k dispozici v binární podobně ve třech variantách:

 • tdijkstra
 • tdijkstra.Linux
 • tdijkstra.exe

Dále je součástí balíku program timeexec.exe, který pracuje podobně jako příkaz time a spustí zadaný program s parametry jako argumentem a vrátí čas běhu programu.

Použití programu tdijkstra je následující:

# Vytvoření náhodného grafu o 1000 vrcholech a uložení do souboru ''g''
./tdijkstra -c 1000 g
 
# Vytvoření náhodného grafu o 2000000 vrcholech s inicializaci generátoru náhodných čísel hodnotou 123 a uložení grafu do souboru ''g''
./tdijkstra -c 2000000 -s 123 g
 
# Řešení úlohy hledání nejkratší cesty z prvního uzlu (uzel číslo 0) do všech ostatních uzlů pro vstupní graf ''g'' a uložení výsledku do souboru ''s''
./tdijkstra g s 
 
# Řešení úlohy hledání spolu s výpisem času potřebného pro řešení dílčích částí (načtení, řešení, uložení a celkový čas)
./tdijkstra -v g s
Dijkstra version 2.3.4
Load time ....349ms
	Init time ....10ms
	Find time ....0ms
Solve time ...10ms
Save time ....184ms
Total time ...545ms
 
# Kontrola správnosti řešení uloženého v souboru ''s'' pro graf ''g'' (program načte vstupní graf, vyřeší úlohu, načte řešení ''s'' a porovná jej s vlastním řešením). V případě správného výsledku končí program s návratovou hodnotou 0, jinak je návratová hodnota nenulová.
./tdijkstra -t g s 
echo $?
0
 
# Kontrola správnosti řešení s informativním (verbose) výstupem 
./tdijkstra -v -t g s 
Dijkstra version 2.3.4
Load graph time ......355ms
	Init time ....9ms
	Find time ....1ms
Solve time ...........10ms
Load solution time ...328ms
Compare time..........5ms
Total time ...700ms
Solution is OK

Stejným programem je testován program v Upload systému.

Kompilace a sestavení programu v US

Zadání úkolu pouze specifikuje rozhraní (funkce) pro načtení grafu, řešení úlohy hledání nejkratších cest, uložení nalezených cest a uvolnění paměti. Rozhraní je definováno v souboru dijkstra.h a kromě těchto funkcí lze definovat libovolné další funkce potřebné pro řešení úlohy. Podobně rozdělení na moduly může být řešeno různě. Jedinou podmínkou odevzdávaných souborů je, že žádný odevzdávaný zdrojový soubor neimplementuje hlavní funkci programu main. Ovšem pro účely testování takový soubor potřebujete, jen jej nebudete odevzdávat. Z tohoto důvodu jsou odevzdané soubory překládany a linkovány předpisem Makefile pro GNU Make uvedeným níže. Skript je napsán tak, aby využíval automatické detekce zdrojouvých souborů .c, ale zároveň umožňoval specifikovat konkrétní pořadí linkovaných objektových souborů (.o). V případě, kdy je nutné explicitně uvést pořadí tak, aby při sestavení byly postupně zjišťovány jednotlivé funkce definované v ostatních modulech, je možné využít předpisu pořadí zdrojových souborů v souboru modules.mk, který je načítán před automatickou detekcí zdrojových souborů.

uniq = $(if $1,$(firstword $1) $(call uniq,$(filter-out $(firstword $1),$1)))
 
-include modules.mk
 
TARGET=tgraph_search
 
CFLAGS+=-std=c99 -O3 -march=native -pedantic -Wall -Werror -D_POSIX_C_SOURCE=200809L
LDFLAGS+=-lm
 
SRC:=$(TARGET).c $(SRC)
SRC+=$(wildcard *.c)
 
OBJS:=$(patsubst %.c,%.o,$(call uniq,$(SRC)))
 
bin: $(TARGET)
 
$(OBJS): %.o: %.c
	$(CC) -c $< $(CFLAGS) $(CPPFLAGS) -o $@
 
$(TARGET): $(OBJS)
	$(CC) $(OBJS) $(LDFLAGS) -o $@ 
 
clean:
	$(RM) $(OBJS) $(TARGET)

Před odevzdáním si prosím zkontrolujte, že archiv neobsahuje Makefile a žádný soubor v archivu neobsahuje funkci main().
Povinné zadání Volitelné zadání Bonusové zadání (soutěž)
Název v BRUTE HW10 HW10B
Odevzdávané soubory *.h, *.c (žádný soubor neobsahuje implementaci hlavní funkce main), implementace rozhraní dle dijkstra.h, volitelně modules.mk s definicí pořadí linkování
Kompilace pomocí Makefile + clang s -std=c99 -D_POSIX_C_SOURCE=200809L
Očekávaná časová složitost2) $\mathcal{O}(E + V log(V))$
Procvičované oblasti binární halda integrace zdrojových kodů rychlost
1)
Soutěž o body - podmínky budou nastaveny na základě průběhu semestru před zadáním domácí úlohy.
2)
Kde V je počet vrcholů a E je počet hran.
courses/b0b36prp/hw/hw10.txt · Last modified: 2020/12/28 19:29 by slamajak