Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí tabulka:

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A <90, 100> výborně
B <80, 90) velmi dobře
C <70, 80) dobře
D <60, 70) uspokojivě
E <50, 60) dostatečně
F <0, 50) nedostatečně

Body hodnocení jsou získány v následujících kategoriích:

Kategorie Maximum bodů Požadované minimum
hw - povinné 25 -
hw - volitelné 20 -
hw - bonusové 10+ -
Test v semestru 5 0
Minimální počet bodů pro zápočet lze získat až 60+ bodů 30
Písemný zkouškový test 20 10
Implementační zkouška 20 10
Součet 100+ 50 1)

Minimální počet bodů pro získání zápočtu je 30 zárovenň je nutné odevzdat všechny domácí úkoly (povinné části), které musejí projít testy odevzdávacího systému.

Termíny písemného zkouškového testu

* 09.01.2019 - středa, 16:15, T2:D3-309 - Test na poslední přednášce * 22.01.2019 - úterý, 15:00 KN:E-107 - kapacita max 100 míst

1)
50 bodů odpovídá hodnocení E - dostatečně.
courses/b0b36prp/classification/start.txt · Last modified: 2020/09/20 21:02 by faiglj